Öppet brev till ansvariga från en mormor

Det kom ett brev från en mor och mormor som kämpat både för att dottern och sonsonen ska få den vård och behandling som de enligt alla våra lagar och regler har rätt till. Den som noga läser igenom nedanstående förstår hur anhöriga drabbas av vad ingen kan påstå är annat än maktmissbruk. Förutom att sociala myndigheter ofta bryter emot vad som gäller saknas hänsyn till de människor de borde stödja och respektera, men vars liv de försvårar (ödelägger kanske är ett sannare ord). Våra ansvariga har ett standardsvar och det är att ”de får inte lägga sig i enskilda ärenden”.

Det kom ett brev från en mor och mormor som kämpat både för att dottern och sonsonen ska få den vård och behandling som de enligt alla våra lagar och regler har rätt till. Den som noga läser igenom nedanstående förstår hur anhöriga drabbas av vad ingen kan påstå är annat än maktmissbruk. Förutom att sociala myndigheter ofta bryter emot vad som gäller saknas hänsyn till de människor de borde stödja och respektera, men vars liv de försvårar (ödelägger kanske är ett sannare ord). Våra ansvariga har ett standardsvar och det är att ”de får inte lägga sig i enskilda ärenden”. Det vore nog bra om de gjorde det för där finns konsekvenserna av deras beslut.

Denna mor har kämpat för sin dotters substitutionsbehandling i vanlig ordning med allt vad det innebär. Nu känner hon sig starkt oroad över sitt barnbarn.

Ett som står klart för mig är att innan någon gör en anmälan till någon tillsynsmyndighet så har underlåtenheten hos den myndighet det gäller gått långt. Tyvärr får man då oftast ett sämre samarbete “man blir besvärlig, jobbig”, men det är det enda som står till buds när ingen lyssnar. Det borde inte vara så svårt om man satte barnet främst, vilket framgår av nedanstående man inte gjort.

Agneta

—————————————————————- ——————————————–

 

Öppet brev till  “Socialminister” Maria Larsson, Skärholmens socialtjänst och dess “politiska nämnd”, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, barnets “advokat”, Svenska Kyrkans Förskola i Tyresö, personal och kontaktpersoner inom LVM-hem och psykiatrin och “familjehemmet”.
 
HUR LÄNGE SKA NI FÅ FORTSÄTTA ATT MISSHANDLA EN 4-ÅRIG LITEN POJKE, vars enda “brott” är att han i era ögon fötts av “fel” föräldrar?

Han omhändertas i okt-2009, ca 8 veckor att min dotter flyttat in i Skärholmens stadsdel. Hon tvingas att byta sin vårdgivare för hennes substitutionsbehandling till “Team-Sydväst”. Barnets förskola känner ingen oro för barnet, men det gör “sjuksköterskan” på Team-sydväst! Ett urinprov förbereds och stora planer smids av handläggarna på soc. Man har även sett till att kollegorna på andra socavd inom skärholmen börjar uttrycka sin stora “oro” över barnet! Om urinprovet är positivt ska man ta barnet direkt. Nu blir det så att provet är negativt. Genast tillägger man då “men det är inte tillförlitligt det “upplevs som vattnigt” av handläggare, och sjuksköterskan påstår att min dotter berättat att hon tagit ej för henne receptbelagda mediciner! Man tar barnet ändå!
 
Som en jämförelse så frikändes den åtalade barnläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus för mord; det provet var positivt, men ansågs inte tillförlitligt!
 
Skärholmens socialtjänst ger fostermodern i “upprag” att själv få ringa och kontrollera urinprovsresultaten hos det privata vårdföretag som ska utföra tester inför umgänge med pojken. Oftast ringer hon och ser till att de “i och för sig” negativa provet “inte är tillförlitligt”. När hon inte lyckas med detta, tar hon barnet för att “gå ärenden” eller påstå att föräldrarna varit “sena” och därför lämnat hemmet på umgängestiden. Min dotter väntar 1,5 timmar i snön utanför familjehemmets bostad för att få träffa sitt barn vid ett flertal tillfällen.
 
Fosterhemmet tycker att barnet behöver börja på förskola, man säger till föräldrarna att det är en vanlig kommunal förskola, och på fullmakten (som inte är vidimerad) står bara “förskola”. Senare har vi fått veta (av Tyresö kommuns Skolinspektion), det satt hårt inne för socsekreterare att erkänna detta, att barnet går på “Svenska Kyrkans Förskola” som praktiserar morgonbön, bordsbön och bibelsagor/psalmer! Barnets far är muslim, och resten av barnets släkt är mycket övertygade ateister.
 
I sep-2010 begär fostermodern av BVC en remiss till logoped för barnet; hon anser att han inte har “något språk”. Pojken är svuvig och rosslar i bröstet (något han gjort sedan födseln, men BVC bad min dotter vänta), men fostermodern är rädd att barnet kan ha TBC; “fadern är ju utlänning”, så tid sätts upp för TBC-prov. Fostermodern underlåter att tala om för BVC att far och barn talat arabiska sedan födseln; hon säger “båda föräldrarna har talat svenska med pojken”, vilket sedan också står i remissen till logopeden. Barnet ska på 3-årskontroll i början av december, fostermodern uteblir. Denna 3-årskontroll är viktig för det lilla barnet då logopeden förväntar sig att en hörselkontroll kommer att genomföras!

Den 30/12-2011 kommer fostermor till BVC, men hon har bråttom, BVC vill att barnet ska utvecklingsbedömmas och i ett telesamtal med fostermodern/BVC senare samma dag informerar fostermor BVC om att hennes vilja är att föräldrarna INTE ska vara med vid utvecklingsbedömningen.

Redan efter introduktionssamtalet hos logopeden hör fostermodern av sig till socsekreterare för att meddela att logopeden sagt att arabiskan måste vänta, barnet behöver koncentrera sig på ett språk, och hans språkstörning är så allvarlig att han behöver lära sig tecken som stöd. Logopeden har ALDRIG fått kännedom om arabiskan. 6 behandlingstillfällen sätts upp, varav fostermodern “uteblir från 4 stycken”, hon hör inte ens av sig för att lämna återbud. Vid ett behandlingstillfälle uppger fostermodern att hon inte har tid att komma varje vecka med pojken, de har inte heller övat hemma på de tal/teckenövningar logopeden rekommenderat. Hon tycker att det räcker med att bara hon (fostermodern) och pojken förstår varandra! Till socialsekreterarna uppger hon att barnet nu (på grund av all träning/teckenundervisning hos logoped) talar mycket bättre, och det finns ingen anledning till att barnet ska fortsätta hos logoped.

Avslutande samtal hos logoped: citat ur journalen 2011-06-29: “Fostermor kommer för avslutande samtal: Hon berättar att barnets språk och tal har utvecklats avsevärt de senaste månaderna. Förskolan ska ha bekräftat detta, även om de fortfarande menar att han inte riktigt är i kapp sina jämnåriga. Fostermodern berättar att barnet nu pratar i långa meningar (7-8 ord) och har ett bättre uttal än tidigare. Oralmotoriska svårigheter kvarstår och barnet sitter huvudsakligen med öppen mun. Han dreglar ej men det rinner ofta snor ur näsan. Jag informerar om hur man kan träna oralmotoriken och sänder med förslag på övningar/lekar/sagor. Fostermodern vill gärna veta vad jag har skrivit i journalen gällande de första besöken med enbart mig och fostermodern. Hon berättar att hon tillsammans med handläggarna Barnenheten har kommit fram till att endast sådant som direkt berör barnet bör beskrivas i journalen. Jag förklarar att allt omkring barnet och hans familjesituation förstås är av vikt när man ska göra en bedömning och att jag har skrivit ner allt som jag tycker är av vikt i fallet. Kontakten avslutas.  

2011-03-31 Citat ur BVC-journal: ” Kommer för BCG-vaccination och utvecklingsbedömning. Går hos logoped sedan ett år”. (Min anteckning: Barnet började den 18 januari 2011, barnet har altså “gott hos logoped” i ca 10 veckor, och har uteblivit från minst 4 behandlingstillfällen). ” Tal mycket förbättrat. Talar mycket. Lite svårt med uttalet. Kan sätta ihop 2-ordsmeningar”.

“I status hörs slemljud från övre luftvägarna. Känt sedan tidigare enligt fostermor. Bedömt av läkare i Skärholmen utan anmärkning. (min anteckning: Det finns ingen sådan läkarbedömning…..). Ej natthosta, ej hosta vid förkylning, ej nedsatt kondition enligt fostermor. Rekommenderar dock fostermor att boka tid på BLM om detta fortsätter.

Obehandlad astma? Reflux?

2011-06-28 Kopior på BHV-journal skickas till mormor….” 

Då jag efter min kännedom om att mitt barnbarn fortfarande inte fått komma till astmautredning och att han på mina umgängen i mars-juni konstant varit markant snorig gör jag en oroanmälan till Skärholmens socialsekreterare och till Socialstyrelsen. Det är även andra saker som fått mig oroad, bl.a. har jag fått veta att familjehemsmodern har vuxit upp som “Sjundedagsadventist”. Detta är “moderkyrkan till Jehovas vittnen, Jehovas vittnen är en utbrytargrupp från Sjundedagsadventisterna och Sjundedagsadventisterna är inom vetenskapen och ute i världen klassificerade som en SEKT inte ett “religiöst samfund” Fosterfadern har vuxit upp som Pingstvän, arbetar som militär och fosterfamiljen har en “kristen livssyn”.

Eftersom ingen reagerar på min orosanmälan ställer jag kravet till socialsekreterarna att barnet inte får följa med fosterfamiljen på semester eftersom astmautredning inte ens inletts. Skärholmens socialtjänst svarar med ett LVU som de även får gehör för i Förvaltningsdomstolen och Kammarätten. Vi väntar på prövningstillstånd i Högsta förvaltningsrätten…..

Men i och med LVU så tvingas fostermodern att ta barnet till läkarbedömning (denna är dock undermålig, den följer inte socialstyrelsens egna riktlinjer, läkaren är exempelsvis inte kompetent att bedömma barnets psykiska tillstånd. Men han anser att barnet ska till öron-näsa-hals specialist (p g a snorigheten) så han skickar remiss. Barnet kommer till ÖNH-mottagning den  2011-09-19. I journalen: “Barnet hade inget språk när han “kom” till fostermor” (dec-2009, min anteckning, fostermor dröjde 1 år innan “orolig” för barnets språk och remiss till logoped) ” Nu utvecklas detta (språket) om än otydligt. Alltid upplevts rosslig, Ständigt svuvig. (Läkarens bedömning, min komm.)Andas med öppen mun, låter rosslig. Påtagligt otydligt tal, sluten nasalitet. Måste remittera till lungspecialist för bedömning av barnet, jag vill ej skicka till narkos i nuv skick.” Diagnos “Icke varig mellanöreinflammation, Hörselnedsättning ospecificerad.”

Barnet har nu fått remiss för astmautredning………6 månader efter uppmaningen från BVC! 

2011-09-27 ” Jag har informerat barnets förskolepersonal om barnets sjukdomstillstånd, de ska ta särskild hänsyn till det nu.”

Journalanteckning ÖNH-läkaren 2011-10-24 “Svar från Lungspecialisten. Barnet har en “astma utan tvekan”.

 2011-11-02 ” Ingen uppenbar förbättring av inledd behandling avseende hörsel/nästäppa/munandning/Talet uppfattas dock vara tydligare. Kontakt med lungspecialisten, Dr hade räknat med att barnet vid dagens besök skulle vara i skick för operation. Tyvärr har barnet fått förkylning med hosta sedan gårdagen. Lungspecialisten ger info om när barnets lungor är i skick för operation. Hörseltest relativt snart efter operation. Diagnos: Kronisk serös mellanöreinflammation, hörselnedsättning ospecificerad etc. Läkaren skriver bl.a. i  remiss till Spohiahemmet: “mycket sent utvecklat tal”.

Journalanteckningar hos “lungspecialisten”.

2011-10-18. “Barnet kommer tillsammans med fostermor för bedömning av lungstatus inför operation. Fostermor har sökt Vårdcentral i Tyresö p g a att barnet ofta är mer eller mindre svuvig och rosslig. (Hon tvingades till ett läkarbesök p g a att Skärholmens socialförvaltning underlåtit läkarbesök vid den “frivilliga placeringen” okt-2009 och att en läkarundersökning krävs för LVU. min anmärkning). Det har han varit sedan han kom till sitt nuvarande fosterhem. Han rosslar ofta, har ofta förkylningar och det rinner från näsan. Det fostermodern reagerat över är dålig talutveckling. Han hade inget språk när han kom till sin nuvarande familj.

Åtgärd: Astma utan tvekan. Har troligen haft långvariga besvär. Jag tror att det kommer att ta ett tag innan han blir bra, men jag tror att vi hinner få honom frisk för operation i november”.

I ett mail från socialsekreteraren är barnets astma (10/1-2012) “fortfarande så dålig att han ännu inte opererats”. Jag undrar om han får sina astmamediciner………..

Den “kristna förskolan” har jag försökt att byta sedan i juni-2011, socialsekreterarna har (efter anmälan till Diskrimineringsombudsmannen) ställt barnet i den ordinarie förskolekön i Tyresö. I sep-okt-2011 fick man välja mellan 3 andra förskolor, fostermodern har i ett mail till Tyresö kommun tackat nej till samtliga med en av Skärholmens socialsekreterares tillstyrkan och nu har man “försuttit” sin chans till förskolebyte enligt Tyresö Kommun. Som etnolog vet jag att just barn från ex Jehovas har mycket svårt att vistas på vanliga förskolor och skolor då de inte får fira födelsedag, Lucia, jul, påsk, midsommar etc. 

Och som att strö salt i såren fick jag igår veta att den förskola mitt barnbarn placerats i, den Svenska Kyrkans Förskola i Tyresö, är “musikinriktad”. Mitt barnbarn med hörselnedsättning och mycket försenad talutveckling förväntas prestera normalt i sång och musik. Jag tycker att man kan jämföra detta med att sätta ett rullstolsbundet barn i balettskola. 

Försöker den kristna fostermodern använda fosterbarnet i/som något slags mirakel vid bönesammankomsten……………

Och allt detta får pågå i alla ovanstående inom samhället anställda myndighetspersoner………….det är skrämmande.

Varsågod min älskade lille kille, detta är kanske det enda jag kan hjälpa dig med………

 

Mormor Antoinette Herron