Mötesanteckning från brukarråd på kliniken den 23e november

 Mötesanteckningar från brukarrådet på kliniken 23e November 2011

Deltagare 

Sandra Norberg ordf. och Mats Andersson kamratstödjare mm i brukarföreningen           och Ronny Lundh Enhetschef avdelning 65 & på beroendemottagningen och Per Söderberg Verksamhetschef Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter.  

Mötets öppnande

Ordförande öppnande mötet och en agenda fastställdes för mötet.

Genomgång av mötesanteckningarna den 12e oktober

 Mötesanteckningar från brukarrådet på kliniken 23e November 2011

Deltagare 

Sandra Norberg ordf. och Mats Andersson kamratstödjare mm i brukarföreningen           och Ronny Lundh Enhetschef avdelning 65 & på beroendemottagningen och Per Söderberg Verksamhetschef Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter.  

Mötets öppnande

Ordförande öppnande mötet och en agenda fastställdes för mötet.

Genomgång av mötesanteckningarna den 12e oktober

I föregående mötesanteckningar informerades att klinken höll på med rekrytering av två nya sjuksköterskor till beroendemottagningen. Den rekryteringen är nu färdig och på  plats finns redan Lisa Willemark och i mitten av januari börjar Linn Andersson.  

Information från missbruks-och beroendevårdens ledning

Ledningen informerade att kliniken nu gör en ”nystart”, detta i samband med nyrekryteringen av två nya sjuksköterskor och en nyanställd kurator. Kliniken har återkommande remiss- och behandlingskonferenser varannan vecka och det finns idag ingen väntetid för remisser till mottagningen. Under december månad, innan sjuksköterska Linn är på plats, kommer kliniken även att bemannas av sjuksköterskor från avdelning 65.

Information och frågeställningar från Dalarnas Brukarförening  

Vi informerade att vi bland annat har haft ett brukarråd för enbart oss patienter i RIA:s lokal i Falun. Ett brukarråd som är inför dagens brukarråd och som också kommer bestå fortsättningsvis inför alla brukarråd som äger rum på kliniken.Det som diskuterades på vårat brukarråd har vi nu tagit upp på brukarrådet på kliniken. Se nedan:

Kan beroendemottagningen erbjuda testosteronbehandling vid minskad sexlust och då prostatacancerrisken ökar efter 40års ålder för män och ytterligare vid metadonbehandling varav testosteron hjälper mot det   

Ledningen för kliniken har granskat frågeställningen via läkemedelsverkets hemsida och finner att detta inte är en rekommenderad behandling, se text från läkemedelsverket”Via Internet har ett budskap börjat spridas att manliga patienter ingående i metadonbehandlingsprogram bör ges testosteron vid impotens. Det har även gjorts gällande att metadon sänker halten av det naturliga testosteronet och att denna hormonbehandling kan ses som en substitution. Det är känt att metadon initialt kan sänka testosteronnivån i plasma. Under fortsatt metadonbehandling återgår emellertid testosteronet till normala nivåer, medan tolerans utvecklas för metadonet (8). Impotens ingår i allt heroinmissbruk, men anspråken på normal funktion växer sedan missbruket upphört. Läkemedelsverket vill varna för testosteronbehandling av metadonpatienter. Sådan behandling, som alltså framkallar onormalt höga testosteronnivåer, innebär en risk för ökning av plasmalipidnivåer, kardiovaskulära skador och aktivering av latent prostatacancer. Återställande av normal sexualfunktion kan ta lång tid, men att sådan i regel uppnås inom ett till två år”. Vi ska titta närmre på frågan då det låter skeptiskt att testosteron skulle kunna vara orasak till prostatacancer när forskare sagt att testosteron ges för att lindra prostatacancer. Vi återkommer med frågan verkar finnas osäkerheter från olika håll i frågan om vad som gäller    

Hur ska medicindelning ske vid sjukdom tex vid magsjuka? kan bestämd anhörig få hämta medicin?

Ledningens svar: Denna typ av frågeställning hänvisas till den individuella vårdplaneringen, den generella regeln är att patienten själv ska hämta sin medicin,i rutinerna finns inga undantag. Detta måste vi kämpa vidare med en bestämd anhörig måste kunna rycka in vid sjukdom och eller att någon annan inom sjukvården kan åka hem med medicinen        

Får kliniken använda anonym information om enskild patient, som ”bevismaterial” och motiv för ”bestraffande åtgärder”?

Ledningens svar: En liknande frågeställning finns nu som anmälan hos Socialstyrelsen, ledningen för beroendemottagningen vill därför invänta ett svar från Socialstyrelsen innan en diskussion ska föras i brukarrådet. Detta måste få ett slut anonym rättsosäker inbformation ska inte få användas i repressivt syfte att skada patienter som nu också redan hänt på kliniken men numera är ett ärende som vi vaksamt kommer följa hela vägen då frågan har stor betydelse före alla oss med substitutionsbehandling

Kan patienterna som kallas till medicindelning få en “kallelselapp” likadan som övriga patienter får av övriga mottagningarna på Falu Lasarette och därmed ger möjlighet att åka gratis på bussar till och från kliniken oavsett var man bor?

Ledningens svar: Det ska gälla samma principer för patienter på kliniken som för andra patienter inom sjukvården. Ronny undersöker frågan och ger besked direkt till berörd personal på mottagningen.  

Många i programmet känner sig osäkra och rädda att åka ur programmet om man inte lyckats följa programmet fullt ut till punkt och pricka. Vad kan man göra för att känna sig mer trygg?

Ledningens svar: Frågeställningen ska hanteras via den individuella vårdplaneringen, där olika stödåtgärder ska diskuteras ur ett förebyggande perspektiv. Vi har nu nått fram med att många saknar vårdplanering men numera ska det införas återkommande vårdplaneringar så jag råder alla att föra in så mycket som möjligt i era vårdplaneringar så behandlingen blir optimal för er, sen får vi hoppas att vi därigenom får mer individanpassad behandling.

Kan beroendemottagningen köpa in en radio till ”väntrummet”, det skulle förbättra sekretessen, då det är lyhört på mottagningen? 

Ledningens svar: Ledningen för beroendemottagningen tycker det är ett rimligt förslag och kommer att se över möjligheten att köpa in en radio.

Ärenden till mötet:  

Vid mötet återupptogs diskussionen från föregående möte kring klinikens riktlinjer ”läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende”. Vi på Brukarföreningen anser i flera aspekter att de förändringar som nu har förts in i riktlinjerna är bra då de nu mer följer samma riktlinjer som Socialstyrelsens riktlinjer för läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende. Vi har dock synpunkter på vissa formuleringar, något som ytterligare ska diskuteras av ledningen för beroendemottagningen. Vi vill nu också glädja alla patienter om att vi förhandlat bort kontrakten, blir en överenskommelse istället med mycket redigerat innehåll, men finns lite synpunkter kvar dock, återkommer om det så fort ledningen är klara med sina beslut. Om det nu blir så att vi får lov att skriva på överenskommelsen så ska det bara behöva skrivas på att vi läst och förstår vad som står, inte att vi instämmer och riskerar vår medicin vid felsteg. Överenskommelsen ska också bara gälla en viss tid inte för alltid. Men numera känns ändå överenskommelsen som något vettigt att kunna ha med, inte alls som det förra kontraktet.    

Dalarna är nu först i landet med att ta bort sina kontrakt och det bör vi hylla tillsammans!

Övriga frågor                                                                                                     

Vi informerade om att SBF med dess lokalföreningar nu driver fram frågeställning om riskanalys/konsekvensbedömningar vid ofrivilliga uteslutningar från programmet .Det är nu en riksdagsmotion

Nästa brukarrådsmöte på kliniken blir onsdag den 25 januari 2012, kl. 13.00 (Beroendemottagningen i Falun).