Information från Beroendecentrum Stockholm angående Resursmottagningen

Angående Resursmottagningen som planeras starta upp i slutet av januari 2012.

Metadonsektionen inom Beroendecentrum Stockholm har under 2011 arbetat med att starta upp en öppenvårdsmottagning för läkemedelsassisterad behandling i kombination med en högre nivå av omvårdnad och mera anpassad omhändertagande.

Angående Resursmottagningen som planeras starta upp i slutet av januari 2012.

Metadonsektionen inom Beroendecentrum Stockholm har under 2011 arbetat med att starta upp en öppenvårdsmottagning för läkemedelsassisterad behandling i kombination med en högre nivå av omvårdnad och mera anpassad omhändertagande.

Målet är att skapa en behandlingssituation som patienten känner att hon/han klarar av. Att förutsättningarna för att lyckas i behandlingen och med drogfriheten utifrån patientens förutsättningar och förmågor finns. Mottagningen skall jobba mer intensivt tillsammans med patienten för att uppnå en fungerande vardag baserad på självkänsla, självrespekt, drogfrihet och känsla av sammanhang. En resurspatient är framför allt en person som pga. sin funktionsnivå inte klarar av att fungera i vardagen med de insatser som idag erbjuds. Det är en person som lätt försvinner, inte kommer ända fram, en individ som inte förmår att hålla sig drogfri eller uppleva en högre livskvalitet pga. ovanstående.

Resursmottagningen kommer att ha en högre personaltäthet (personalresurs per patient) än nu befintliga metadonmottagningar. Detta för att möjliggöra att personal och patienter i högre grad kan genomföra olika aktivteter tillsammans. Dels aktiviteter med pedagogiskt och självstärkande syfte så som gemensam frukost, utflykter, planerade aktiviteter etc. men också för att personal skall ha möjlighet att följa med patienten på besök hos andra vårdgivare, hos socialtjänsten, göra hembesök etc. Mottagningen är på sikt tänkt att kunna ta emot ca 40 patienter. Personalen skall bestå av sjuksköterskor, case-manager och mentalskötare initialt. Framöver kommer eventuellt även en arbetsterapeut kopplas till mottagningen. Läkare kommer att tjänstgöra på mottagningen några gånger per vecka och psykologresurs planeras utifrån behovsbasis.

Under processens gång har ett antal möten hållits. Från början var deltagare från samtliga befintliga metadonmottagningar med. Brukarföreningen, föreningen ”Stöldgods” och boendet ”Bostället” har varit med under processens gång och informerats och även fungerat som bollplank. En arbetsgrupp har sedan vuxit fram och de som varit delaktiga i denna är även de som idag är aktuella som personal för resursmottagningen.

Lokalfrågan blev löst sent under hösten 2011. De lokaler som tidigare rymde ”Veramottagningen” blev lediga i och med att de omstrukturerade sin verksamhet.

Det är för Resursmottagning lämpliga lokaler, centralt belägna i Stockholm vid Serafens sjukhus. För närvarande håller viss ombyggnation av lokalerna på.

Frågor kring Resursmottagningen kan besvaras utav nedanstående.

Telefon mottagningen: 08-1234 71 80

Nadja Eriksson, sektionschef, metadonverksamheten
Eva Ribbeklint, chef.sjuksköterska Resursteamet/Rosenlundsmottagningen 070-484 88 70
Eva Hellsten, sjuksköterska Resursteamet/St Eriks mottagningen 08-1234 7124
Bjarne Ekholm, Case-Manager, Resursteamet/Rosenlundsmottagning 08-1234 7148