Pressmeddelande: Manifestation för sprutbytesprogram i Göteborg

Vi tänker på alla våra kamrater som i onödan fått hepatit C, hiv och andra sjukdomar på grund av ett hårdnackat ideologiskt motstånd att tillse att vi kan skydda oss från detta. För sådana möjigheter finns, de bara förvägras oss!

Om ett år kan sprutbyteslagen vara förändrad. Kommunvetot, som så effektivt förhindrat den viktiga smittskyddsåtgärden som sprutbyten är, kan vara ett minne blott. Beslut om sprutbytesprogram förelås istället utgå från Landstingen och baseras på smittskyddspreventiva faktorer.

I Göteborg har tillräckligt många politiker vägrat att ta intryck av vetenskap och beprövad erfarenhet. Ledorden tycks istället vila på åsikter och förutfattade meningar.

Vi tänker på alla våra kamrater som i onödan fått hepatit C, hiv och andra sjukdomar på grund av ett hårdnackat ideologiskt motstånd att tillse att vi kan skydda oss från detta. För sådana möjigheter finns, de bara förvägras oss!

Om ett år kan sprutbyteslagen vara förändrad. Kommunvetot, som så effektivt förhindrat den viktiga smittskyddsåtgärden som sprutbyten är, kan vara ett minne blott. Beslut om sprutbytesprogram förelås istället utgå från Landstingen och baseras på smittskyddspreventiva faktorer.

I Göteborg har tillräckligt många politiker vägrat att ta intryck av vetenskap och beprövad erfarenhet. Ledorden tycks istället vila på åsikter och förutfattade meningar.

På tisdag anordnar därför Göteborgs Brukarförening tillsammans med Svenska Brukarföreningen en manifestation på Gustav Adolfs Torg för att Göteborg ska införa sprututbyten så fort som möjligt.

En namninsamling kommer också att distribueras och sedan lämnas över till styrande politiker.

Ett sprutbytesprogram innebär att vi och våra kamrater som injicerar narkotika kan få tillgång till rena sprutor – vilket är en hälsofrämjande och preventiv insats!

Tillgång till rena sprutor gör det möjligt att ta hand om vår egen hälsa och dessutom värna om andras hälsa. Det handlar om något så enkelt som möjligheten att skydda sig själv och andra.

Varje år som går utan tillgång till rena sprutor är ett år med onödiga överföringar av virus.

Sprututbytesprogram bidrar till att minska spridningen av blodburna sjukdomar som hepatit C och hiv bland personer som injicerar narkotika. Flertalet internationella organ som bland annat Världshälsoorganisationen, EU-organet EMCDDA, och inte minst Folkhälsomyndigheten i Sverige, förordar alla att sprututbytesprogram är en av de viktigaste åtgärderna som kan göras för att bidra till minska riskerna för hepatiter och hiv. Inte för att dem tror det utan för att all vetenskap och beprövad erfarenhet visar att så är fallet.

Vi kan även pröva med helt vanligt förnuft:

En oanvänd spruta kan inte överföra något virus. Ju fler av oss som injicerar narkotika som har tillgång till verktyg, t ex genom ett sprutbytesprogram, desto mindre risk att blodburna sjukdomar sprids. Svårare än så är det egentligen inte.

 

Datum: Tisdag 8 december 2015.

Tid: kl 11:00-14:00.

Plats: Gustav Adolfs Torg

 

Länk till Regeringens remiss:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2015/12/okad-tillganglighet-till-sprututbytesverksamheter-i-sverige/

Länk till digital namninsamling som koordineras ihop med manifestationen:
http://www.skrivunder.com/signatures/sprututbyte_i_goteborg_nu