Minnesanteckningar från samrådsmöte 14 maj 2014 på Stockholms Sprututbyte

Minnesanteckningar från samrådsmöte den 14 maj 2014 på Stockholms Sprututbyte

Deltagare

Martin Kåberg, medicinskt ansvarig sprututbytet, Helena Dahlborn, kurator sprututbytet, Fredrik Lindström, platsansvarig sjuksköterska sprututbytet, Linda-Marie Westergren, RFHL, Lars Benett, RFHL, Christina Paulsrud, Brukarföreningen,Tommy Andersson, Convictus, Arne Myllymäki, Convictus

Minnesanteckningar från samrådsmöte den 14 maj 2014 på Stockholms Sprututbyte

Deltagare

Martin Kåberg, medicinskt ansvarig sprututbytet, Helena Dahlborn, kurator sprututbytet, Fredrik Lindström, platsansvarig sjuksköterska sprututbytet, Linda-Marie Westergren, RFHL, Lars Benett, RFHL, Christina Paulsrud, Brukarföreningen,Tommy Andersson, Convictus, Arne Myllymäki, Convictus

Mötet inleds med att Martin redogör för sprututbytets första år. Bland annat berättar han att vi till dags dato har c:a 1240 individer inskrivna på mottagningen. Christina berättar att de på brukarföreningen under de sex år de bedrivit ett sprutbyte haft ungefär unika 1200 individer som besökt dem. I höst kommer folkhälsomyndigheten presentera nya siffror som uppskattar att det finns c:a 1800 injektionsnarkomaner i Stockholm – anmärkningsvärt i relation till ovanstående siffror.

Sprututbytets verksamhetsberättelse för 2013 finns att ta del av på vår hemsida: www.karolinska.se/sprututbytet

Convictus

  • Convictus redogör för delar av sin verksamhet utifrån starten med fokus på HIV-positiva missbrukare och att de arbetar mycket med motivation för att aktuella gäster ska sköta sin behandling och medicinering. Sprututbytets målgrupp möter de framförallt på sin verksamhet Råd och Stöd där de uppskattningsvis har 30-40 gäster om dagen. Tidigare har de haft viss egen utdelning av sprutor och kanyler men numer hänvisar de behövande till sprututbytet. Sedan en tid tillbaka finns personal från Convictus representerade i väntrummet på sprututbytet en em i veckan. Under några måndagsförmiddagar har och kommer personal från sprututbytet även besöka Råd och Stöd. Den erfarenhet Convictus har är att de flesta är positivt inställda till sprututbytet, de farhågor som finns är framförallt kopplade till oro för att sekretessen inte ska hållas.

RFHL

  • RFHL har i dagsläget enbart verksamheter som riktar sig till personer som kommit vidare ur sin missbrukssituation (qvinnoqulan och ett drogfritt stödboende) varför de inte direkt har kontakt med sprututbytets patienter. De arbetar dock framförallt socialpolitiskt för att förändra situationen för sina medlemmar och bland annat lobba för harm reduction. RFHL’s tidning Oberoende finns oftast tillgänglig för sprututbytets besökare i väntrummet.

Brukarföreningen

  • Vid sidan av sitt eget sprutbyte har Brukarföreningen ”öppet hus”, en träfflokal dit brukare är välkomna oavsett om man är påverkad eller ej. Besökare väljer själva ”nivå” på sitt besök, bara fika eller få hjälp med exempelvis att överklaga myndighetsbeslut eller få följeslagare till möten osv. Man driver också i samarbete med smittskyddet hepatit C utbildning enligt peer to peer – något som erfarenhetsmässigt visat ge bättre kunskapsökning än sk expertutbildning. Många av besökarna på brukarföreningen är även patienter hos sprututbytet. Överlag är de flesta nöjda, den kritik som framkommer är bland annat brist på avskildhet vid själva bytet och en viss lyhördhet i lokalerna. Man önskar kapillärprover vid provtagning och att klortabletter borde delas ut för rengöring av verktyg. Det finns även kritik mot alltför mycket utfrågning och pågående studier vid sprututbytet samt önskemål om schema över vilken personal som arbetar vilka dagar – för att kunna undvika vissa.

Sprututbytet informerar kort om den brukarenkät som genomförts under två veckor i samband med att vi haft öppet i ett år. Sammanlagt 148 enkäter kom in, dessa ska sammanställas enligt ett internt system genom Karolinska vilket ännu inte är klart. Dock är de flesta fantastiskt positiva och vi har fått mycket positiv feedback på verksamheten i stort och på bemötandet från personalen i synnerhet vilket är väldigt roligt. Den mesta kritik som framförts rör kvalitén på de verktyg vi har, önskemål om längre öppettider och öppet även under helger, att man önskar stasband och sterilt vatten, fler sprututbyten och att registreringen avskräcker andra från att komma hit. Så snart enkäterna är ordentligt sammanställda kommer de finnas att ta del av på sprututbytet och ev på hemsidan.

Angående brukarråd bestäms att såväl Brukarföreningen som Convictus ska samla in synpunkter från brukarna och sedan återkomma om c:a en månad med förslag om hur brukarråd ska se ut. Ett förslag redan nu är att personal från sprututbytet deltar vid möten på exempelvis Brukarföreningen för att få en direkt koppling till brukarna.

Nytt samrådsmöte på sprututbytet bokas till den 17 september kl. 08.00.