Dagordning Sundsvalls Brukarförenings årsmöte 03-03-14

(Dagordningen finns att ladda ner här nedan)

Dagordning för Årsmöte i ?

Sundsvalls BF 03-03-14

(Dagordningen finns att ladda ner här nedan)

Dagordning för Årsmöte i ?

Sundsvalls BF 03-03-14

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • Upprättande av röstlängd.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 • Godkännande av dagordning.
 • Behandling av verksamhetsberättelse.
 • Berättar om Landstingsstyrelsen och vad som är pågång
 • Anmälan av bokslut.
 • Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Verksamhetsplan för innevarande år.
 • Beslut om medlemsregister
 • Val av ordförande.
 • Val av ordinarie ledamöter.
 • Val av suppleanter.
 • Val av Kassör och sekretterare.
 • Val av valberedning.
 • Behandling av fråga som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som enskild medlem eller medlemsorganisation begärt ska behandlas.
 • Övriga frågor.
 • Årsmötets avslutning.
 • Ledamot i styrelsen må icke deltaga i frågan om ansvarsfrihet.
 • Protokoll skall tillställas samtliga ombud.