Maktförhållanden förändras tack vare brukarinflytande

Socialstyrelsens vägledning om brukarinflytande tar upp vikten av brukares inflytande över sina insatser från psykiatri, socialtjänst samt missbruks- och beroendevård. Att sluta se brukaren som enbart en mottagare av insatser, och istället som en person med viktig kunskap och erfarenhet, är bland de första stegen, i att ge brukare större inflytande.

Att brukaren bara är en mottagare av insatser och att det är upp till professionen att lösa individens situation behöver arbetas bort. Istället behöver individen (brukaren) få ta del i beslut och insatser som rör honom eller henne.

Socialstyrelsens vägledning om brukarinflytande tar upp vikten av brukares inflytande över sina insatser från psykiatri, socialtjänst samt missbruks- och beroendevård. Att sluta se brukaren som enbart en mottagare av insatser, och istället som en person med viktig kunskap och erfarenhet, är bland de första stegen, i att ge brukare större inflytande.

Att brukaren bara är en mottagare av insatser och att det är upp till professionen att lösa individens situation behöver arbetas bort. Istället behöver individen (brukaren) få ta del i beslut och insatser som rör honom eller henne.

Att arbeta med ett aktivt brukarinflytande innebär andra arbetssätt än de traditionella. Vinsten blir att vi skiftar maktförhållanden och förändrar rollerna så att professionella och brukare hamnar på en mer jämlik nivå, säger Ann Jönsson som skrivit vägledningen.

Ladda ned Att ge ordet och lämna plats- vägledning om brukarinflytande i socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård i PDF- filen nedan!

Sammanfattning:
Brukarperspektivet är en viktig del i en evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar. Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen ska lösa individens problem och att den enskilde är ”mottagare av insatser” håller på att ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas. Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inta bara vuxna, utan även barn och ungdomar.