Ny studie om sprutbytesprogram i Stockholm

 

SBF publicerar en relativt ny studie om Sprutbytesprogram i Stockholm.

En rapport med underrubriken En studie av narkotikamissbrukarens perspektiv.

Mer Info:

Författare: Ingvar Zetterström

Handledare: Bertil Jedeskog

Örebro Universitet

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Socionomprogrammet

Socialt arbete 61-90högskolepoäng

C-uppsats, 15 högskolepoäng

Vårterminen 2009

 

SBF publicerar en relativt ny studie om Sprutbytesprogram i Stockholm.

En rapport med underrubriken En studie av narkotikamissbrukarens perspektiv.

Mer Info:

Författare: Ingvar Zetterström

Handledare: Bertil Jedeskog

Örebro Universitet

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Socionomprogrammet

Socialt arbete 61-90högskolepoäng

C-uppsats, 15 högskolepoäng

Vårterminen 2009

Sedan 1 Juli 2006 tillåts landstingen i Sverige sätta upp sprutbytesprogram som ett sätt att skydda sprutnarkomaner från blodsmitta till följd av smutsiga injektionsverktyg. Någon verksamhet har ännu inte kommit igång och programmens implementering är omgärdade av ett omfattande regelverk (SOSFS 2007:2). Eftersom en landstingsdriven verksamhet dröjer har Brukarföreningen Stockholm startat ett eget sprutbytesprogram varigenom de förser ett trettital narkomaner med rena sprutor dagligen. En granskning kan ge värdefull kunskap om programformens starka och svaga sidor samt hur en sådan verksamhet bör se ut i Stockholmsorådet. Genom att djupintervjua 9 injektionsmissbrukare som utnyttjar föreningens program kartläggs deras synpunkter på verksamheten. Besökarna uppskattar upplägget men anser att sprutbytesprogram i större skala måste införas för att täcka Stockholms intravenösa missbrukares behov av rena verktyg. Flera av besökarna anser att anonymitet är viktigt vilket emellertid blir ett problem med nuvarande riktlinjer. Dessa tillåter inte personer som inte är registrerade missbrukare att hämta sprutor. Samtliga intervjuade ansåg att åldersgränsen borde vara 18 år istället för den stadgade 20 års gränsen. Alla utom en av intervjupersonerna hade erfarenhet från olika former av traditionell missbruksbehandling. Vissa erfor problem till följd av stigmatisering och hemlöshet. Hos samtliga finns en vilja till förändring men begränsad förmåga till att genomföra den. Brukarföreningen driver sin verksamhet enligt principer som härrör ifrån Harm Reduction.