Vancouverdeklarationen

Denna deklaration togs fram och antogs av INPUD (The International Network of People who Use Drugs) I Vancouver 2006.

Deklarationen innehåller krav för att mänskliga rättigheter ska respekteras för människor som använder narkotika och att harm reduction åtgärder ska införas för att skydda individer och folkhälsa.

Svenska Brukarföreningen följer Vancouver-deklarationen i enlighet med organiserade användare av narkotika runt om i världen genom INPUD. Här följer deklarationen översatt till svenska.

VANCOUVER-DEKLARATIONEN

Varför världen behöver ett internationellt nätverk av aktivister som använder narkotika

Vi är människor från hela världen som använder narkotika. Vi är människor som har marginaliserats och diskriminerats; vi har dödats, utsatts för onödigt lidande och skada, satts i fängelse, framställts som onda, och stereotypt som farliga och oförmögna. Nu är det dags att höja våra röster som medborgare, fastställa våra rättigheter och återta rätten att tala i egen sak, att vara våra egna talespersoner som strävar efter egenmakt:

 • Att göra det möjligt för människor över hela världen att överleva och utvecklas i trygghet, vare sig vi använder narkotika lagligt eller olagligt och att använda våra egna röster som för att få meningsfyllt inflytande i alla de beslut som påverkar våra liv.
 • Att bidra till en större förståelse för de erfarenheter som människor som använder illegala preparat har, och i synnerhet för den destruktiva konskevensen av nuvarande narkotikapolitik som påverkar användare av narkotika, men som också påverkar medborgare som inte använder narkotika. Detta som en viktig del av utvecklingen av sociala åtgärder på alla nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.  
 • Att använda oss av våra egna förmågor och kunskaper för att kunna träna och utbilda andra, särskilt våra kamrater och andra medborgare som berörs av narkotika i våra samhällen.
 • Att förespråka universell tillgång till de verktyg som finns för att minska skador som människor som använder narkotika riskerar att utsättas för i sitt dagliga liv, inklusive I) , beroendevård, anpassad medicinsk vård för narkotikaanvändning II) reglerad tillgång till avancerade läkemedel som vi behöver III) tillgång till injektionsutrustning inklusive injektionssprutor och rör likväl som IV) faciliteter för säkert omhändertagande av använda verktyg, V) uppsökande verksamhet i våra egna miljöer med ärlig och färsk information om narkotika och alla deras användningsområden, inklusive VI) säkra faciliteter för konsumtion som är nödvändiga för många av oss.
 • Att säkerställa våra rättigheter till evidensbaserad och objektiv information om narkotika och hur vi ska skydda oss själva från eventuella negativa konsevenser av narkotikaanvändande. Detta ska ske genom universell (lika) tillgång till en jämlik och brett omfattande sjukvård och socialtjänst, och möjligheter till trygga, stödjande och billiga bostäder och möjligheter till arbetstillfällen.
 • Att fungera som stöd för etablerade lokala, regionala, nationella och internationella nätverk av människor som lever med hiv/aids, hepatit och andra grupper som berörs av skademinimerande åtgärder, agera för att aktiva narkotikaanvändare medverkar på varje nivå av beslutsfattande, framför allt att vi har möjlighet att ingå i styrelser i sådana organisationer och för detta få adekvat ersättning för våra utgifter, vår tid och vår kunskap.
 • Att ifrågasätta nationell lagstiftning och internationella avtal som för närvarande hindrar de flesta av oss från att leva trygga och hälsosamma liv.

Väl medvetna om svårigheterna att bygga ett sådant nätverk, strävar vi efter att:

 • Respektera mångfald och att erkänna varandras olika bakgrunder, kunskaper, förmågor och kapaciteter och odla en trygg och understödjande miljö inom nätverket oavsett vilken typ av narkotika vi använder eller hur vi använder dem.
 • Sprida information om vårt arbete i syfte att stödja och uppmuntra utvecklingen av brukarföreningar i samhällen och länder där de inte förkommer.
 • Främja tolerans, samråd och samarbete, och att skapa en kultur av aktivt deltagande, med fokus på demokratiska principer och att skapa en struktur som främjar fullständigt deltagande i beslutfattandeprocessen.
 • Största möjliga inkludering med speciellt fokus på dem som oproportionerligt utsätts för (ytterligare) förtryck på grund av könsidentitet, sexuell läggning, socioekonomisk status, religion, osv.
 • Säkerställa att människor som använder narkotika inte fängslas, och att de som ändå blir det har samma rätt till hälsosamma och respektfulla villkor och vårdinsatser; inklusive beroendevård och tillgång till ett hälsobefrämjande utbud, som injektionsverktyg, kondomer och medicinsk behandling. Åtminstone likvärdig med den vård de skulle få på utanför murarna.
 • Kämpa emot avrättningar och andra inhumana behandlingar av människor som använder narkotika världen över.
 • Slutligen, det mest grundläggande behovet att etablera ett sådant här nätverk kommer från det faktum att ingen grupp förtryckta människor någonsin uppnått frihet utan inblandning av dem det handlar om, dvs de som är direkt utsatta av förtrycket. Genom gemensam handling kämpar vi för att förändra lokala, regionala, nationella och internationella narkotikalagar och utforma en evidensbaserad narkotikapolitik som respekterar människors rättigheter och värdighet istället för en som drivs av moralism, stereotypa uppfattningar och lögner.

Vancouver, Kanada

April 30, 2006