Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Samsjuklighetsutredningen är klara

Samsjuklighetsutredningen lämnade igår sitt slutbetänkande till regeringen.

Målet med utredningen har varit att titta på hur människor med psykisk sjukdom och beroendeproblematik inte ska nekas vård eller hamna mellan stolarna som de gör idag.

Vi har stolt deltagit i Samsjuklighetsutredningen från början och genom hela processen och välkomnar förslagen.

Stort Tack till Anders Printz och er andra för ert arbete!

DN Debatt kan man läsa mer. Nedan listas fem av de tio reformer man föreslår.

  1. All behandling av skadligt bruk eller beroende ska vara en fråga för regionernas hälso- och sjukvård.
  2. Vården för skadligt bruk eller beroende ska samordnas med vården för andra psykiatriska tillstånd.
  3. Socialtjänstens insatser ska inriktas på att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga. Det betyder att det ska erbjudas stöd som gör att man kan ha ett fungerande boende, sysselsättning och arbete, även om man har ett skadligt bruk eller beroende och andra psykiatriska tillstånd.
  4. Regioner och kommuner ska vara skyldiga att bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet.
  5. Lvm (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) ska upphöra och institutionsplacering ersättas med psykiatrisk vård och en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja.

Datum: 2023-01-31

Uppdaterad: 2023-01-31