Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Angående seminarium om narkotikasituationen i Sverige och EU

Här skriver vice ordförande Jennie Gejel om hur vi ser på seminariet om narkotikasituationen i Sverige och EU som vi var inbjudna till av Regeringskansliet och som hölls den 19 oktober.

- - - - -

19 oktober deltog Brukarföreningen Stockholm i ett seminarium om narkotikasituationen i Sverige och EU, inför Sveriges ordförandeskap i den övergripande rådsarbetsgruppen för narkotikafrågor (HNG). I HNG hanteras narkotikafrågor ur ett tvärsektionellt perspektiv. EU:s arbete med narkotikafrågor vägleds av EU:s narkotikastrategi och handlingsplan 2021–2025 (kan läsas på svenska här).

Alexis Goosdeel, direktör för EU:s narkotikabyrå (EMCDDA) höll en föredragning om narkotikabyråns verksamhet och vilka utmaningar de bedömer att EU och medlemsstaterna står inför nu. Bland annat berättade han om EWS (Early Warning System) för nya psykoaktiva substanser, och den metod de utarbetat för att skyndsamt genomföra riskbedömningar när nya substanser upptäcks. Kortfattad information om EWS finns här (på engelska).

Goosdeel uttryckte att vi behöver utöka tillgången till behandling och stöd. Samhällets hantering av bruk kräver en balans mellan insatser från hälsovården och från rättsväsendet – Goosdeel använde Brave New World och Robocop för att illustrera att dystopiska resultat följer om endera tillåts ta över. Han betonade behovet av att regelbundet utvärdera policyer, och att utvärderingarna ska leda till finjusteringar över tid. Enligt Goosdeel så har naloxon, avkriminalisering, och skademinimering utvärderats och bevisats vara effektiva. Han berörde stigmatisering och vikten av att behandla personer i behandling som vilka medborgare som helst (“clients, not social deviants”).

Just say no never worked, but today it works even less than before.

Publiken fick ställa frågor och vi tog upp behovet av att reglera naloxon på EU-nivå, samt att bestraffning av eget bruk av narkotika är en fråga om mänskliga rättigheter – man ska inte bestraffas för vad man gör mot sig själv. Goosdeel svarade utförligt om EMCDDA:s olika riktlinjer, och att initiativet till reglering måste tas av medlemsstaterna. En annan civilorganisation uttryckte bland annat att kriminaliseringen av eget bruk håller nere konsumtionen. Vi följde upp med att fråga om det finns något vetenskapligt stöd för att så är fallet. Goosdeel svarade att det enbart gjorts en liten studie på en handfull personer, och att den studien inte visat några positiva resultat. Det som däremot fungerar är skademinimerande åtgärder.


Jennie Gejel
Vice ordförande
Brukarföreningen Stockholm


Ladda ner hela texten här (PDF).

Datum: 2022-10-23

Uppdaterad: 2022-10-24