Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Klart med nationell plan med att eliminera hepatit C

En nationell plan för eliminering av hepatit C har godkänts. Syftet är att uppnå WHO:s mål att sjukdomen ska vara eliminerad år 2030.

Känns väldigt bra då vi varit en aktör som varit med och tagit fram planen.

Prioriterade aktiviteter är bla:

  1. Utse samordnare för insatser i varje region.
  2. Utbildningsinsatser för allmänhet och personal.
  3. Ökad testning av alla personer som tillhör riskgrupper för hepatit C.
  4. Intensifierat arbete för att hitta personer med odiagnostiserad hepatit C och för att fånga upp personer med diagnos som inte behandlats.
  5. Alla personer med diagnosticerad hepatit C ska erbjudas behandling.
  6. Intensifierat arbete för att minska risken för smittspridning hos personer som injicerar droger.
  7. Alla som blivit botade men har fortsatt riskbeteende ska provtas regelbundet (minst 1–2 ggr/år) så att man tidigt kan upptäcka eventuell återsmitta.

Läs mer hos Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård här.

Datum: 2022-07-14

Uppdaterad: 2022-07-14