Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Är du under 30 år och började injicera droger innan du fyllt 18?

Damon studieVi är forskare från Göteborgs universitet som under 2021 startade en forskningsstudie om ungdomar som injicerar droger.

I det här projektet vill vi prata med ungdomar som började injicera droger innan de fyllde 18 år om deras erfarenheter.

I Sverige vet vi mycket lite om dessa ungdomars vardag och livssituation. Hjälp och stöd utformas ofta för vuxna, men det är inte säkert att de insatser som ges faktiskt passar ungdomars önskemål och behov. Till exempel får personer under 18 år inte delta i sprututbytesprogram.

Vi skulle gärna få kontakt med dig som:

Hur går intervjuerna till?

Vi vill intervjua dig vid ett tillfälle, antingen på sprututbytet, eller telefon eller Zoom. Intervjun kommer att ta cirka en timme. Du kan vara anonym.

De frågor som kommer att ställas i intervjun handlar om din livssituation och dina erfarenheter av att injicera droger. Vi är också intresserade av dina synpunkter på det stöd du eventuellt fått eller velat ha.

Om du vill medverka i studien och/eller vill ha mer information, kontakta nedanstående personer eller klicka på denna länk.

Damon Barrett, jur dr., biträdande universitetslektor (projektledare)
Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
Telefon/SMS: 0702293922
Mailadress: damon.barrett@gu.se 

Frida Petersson, Docent i socialt arbete, Götegorgs Universitet
Telefon/SMS:  0766186383
Mailadress: frida.petersson@socwork.gu.se


Are you under 30 years old and started injecting drugs before 18 years of age?

Damon studyWe are researchers from the University of Gothenburg. In 2021 we began a research project about young people who inject drugs.

As part of the project we want to talk to young people who started injecting drugs before they turned 18 about their experiences.

In Sweden we know very little about these young people’s daily lives and situations. Help and support services are often designed for adults, but are not necessarily adapted to younger people’s needs and wishes. For example, people under 18 may not be admitted to needle exchange programmes.

We would like to contact you if:

How will the interviews work?

We would like to interview you on one occasion, either at a location that suits you or by phone or Zoom. It will take approximately one hour. You can remain anonymous.

The questions we will ask you during the interview will focus on your life situation and your experiences with injecting drugs. We are also interested in your views on support and care that you may have already received or that you wish you would have received.

If you would like to take part in the study and/or would like more information, contact the people below or click this link.

Damon Barrett, jur dr., Associate Senior Lecturer (Project Leader)
School of Public Health and Community Medicine, University of Gothenburg
Phone/SMS: 0702293922
Email: damon.barrett@gu.se 

Frida Petersson, Associate Professor in Social Work
Department of Social Work, University of Gothenburg
Phone/SMS: 0766186383
Email: frida.petersson@socwork.gu.se

Datum: 2022-06-10

Uppdaterad: 2022-08-23