Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Uppdatering angående Samsjuklighetsutredningen

Här kommer en sommarhälsning från samsjuklighetsutredningen som vi sedan starten varit högst delaktiga i.

Många olika parter, föreningar, expertgrupper och en vetenskaplig referensgrupp har nu lämnat synpunkter på den inriktning på förslagen de publicerade i februari.

I promemorian (se länk) beskrivs hur dem hanterat vissa av synpunkterna och hur man planerar att gå vidare.

Samsjuklighetsutredningen står fast vid inriktningen att regionernas hälso- och sjukvård ska ha ensamt ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende, vilket är mycket bra.

Sedan måste också vården börja erbjuda kvalificerad vård för människor med samsjuklighet och sluta bolla runt vårdsökande tills de ger upp. Man tar även upp konsumtionsrum inom ramen för att utöka skademinimerande insatser samt att sprututbyte utvecklas till lågtröskelverksamheter som ska finnas i hela landet (se citat nedanför).

Utredningen gav i inriktningsdokumntet också uttryck för att vi övervägde att föreslå ett försök med en hälsocentral som innehåller drogkonsumtionsrum. Vissa av dem som lämnade synpunkter välkomnade förslaget, medan andra påpekade att det är svårgenomförbart med hänsyn till kriminaliseringen av eget bruk och de kostnader förslaget kan komma att innebära. Utredningen står fast vid bedömningen att för att skapa långsiktiga relationer och ge hälsovård till personer som använder narkotika, lever i social utsatthet och har stora psykiska och fysiska vårdbehov, behöver utvecklingen mot ökad tillgänglighet till skademinimerande insatser fortsätta.

sou

Datum: 2021-07-01

Uppdaterad: 2021-07-01