Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Analys och resultat av anonym minienkät om påverkan från COVID-19 hos besökare på Brukarföreningen Stockholm

Under hösten genomförde Brukarföreningen Stockholm en enkät bland våra besökare som gick ut på att ta reda på hur COVID-19 påverkat resesätt, möjlighet att upprätthålla sin hygien och drogsituationen.

Insamlingsfasen pågick under hösten-vintern 2020 och vi fick in totalt 90 svar på enkäten, vars resultat presenteras här.

När det gäller förändrade resmönster (färdsätt m.m.) så svarade 44 procent ja och 56 procent nej på frågan. Nästan hälften hade alltså förändrat sitt åkmönster, vilket oftast är kommunalt.

Av dem som svarat och kommenterat vidare varför de ändrat sina åkmönster sa man bl.a. att man åker mer buss då det finns fler bussar att välja på, det är enkelt att planka på bussen då det inte finns några kontrollanter, föredrar att hålla avstånd, undvika fulla t-banor och går istället, åker endast vid vissa klockslag, och kör hellre bil så slippar jag trängas.

En del åkte kommunalt mindre pga. att det har blivit jobbigare att resa i kollektivtrafiken. Man försöker planera resan men förvirras fort, var en kommentar.

Andra sa att de gör istället fler resor och att kollektivtrafiken blivit betydligt bättre och trevligare.

En fin kommentar till sitt ändrade resmönster var att de gamla måste ju också få komma ut.

Bland våra besökare är ändå en sådan förändring ganska signifikativ då man förlitar sig på kollektivtrafiken till stor del, och åker omkring mycket för sitt levande.

Fråga två löd ”Har du haft svårare att ta hand om din hygien under COVID-19?” och där svarade hela 84 procent nej.

Exempel på svar från dem som svarat nej var att man alltid hade handsprit med sig, att man nu var noggrannare med handtvätt och att man tvättar sig oftare.

Den höga siffran är förvånande, men det verkar som att vår målgrupp ändå lyckats sköta sin hygien under pandemin relativt bra, och ofta har de löst det själva, men också tack vare att många härbärgen och liknande ställen har kunnat vara öppna.

Av dem 16% som svarat ja på frågan och haft svårare att ta hand om sin hygien så sa de att tillgång till att duscha har varit väldigt mycket mindre men också att det är ett konstant problem oavsett virus.

”Jag har varit så stressad över covid-19 plus deprimerad pga. all psykisk ohälsa jag har haft från början och vad det har burit med sig.”

Sista frågan handlade om man haft svårare att få tag på droger under pandemin och det var jämnt fördelat. 48 procent svarade ja medan 52% svarade nej.

De flesta som svarat ja sa att priset gått upp (upp till fyra gånger mer än vanligt) pga. att gränserna stängdes ner och uteblivna transporter, i vissa fall blev det helt slut på heroin under perioder. En person beskrev hur heroinet gick upp från 100kr till 3-400kr.

Många rapporterade att ”det finns mer skit på stan” och de droger som finns är av sämre kvalité.

Många beskrev också hur det blivit både jobbigare och svårare att få tag på de droger man gillade. ”Mitt missbruk eskalerar” och ”jag fick jobba dygnet runt för att ens kunna fungera” var två kommentarer.

Av enkätresultaten kan man utröna att pandemin fick väldigt stor negativ påverkan på hur våra medlemmar fick tag på sina droger och sitt sätt att röra sig (kommunalt) inom Stockholms län. Däremot påverkades man inte lika mycket när det gällde att ta hand som sin hygien.

Samtidigt vet vi att det psykiska måendet hos våra besökare har försämrats genom vårt dagliga möte med målgruppen, vilket direkt har att göra med dessa två faktorer (resmönster och tillgången på olika illegala substanser).


Ladda ner hela enkäten och diagram


Frågorna som ställdes var:

  1. Har dina åkmönster (resor, färdsätt, frekvens) förändrats under Corona?
  2. Har du haft svårare att ta hand om din hygien under COVID-19?
  3. Har du haft svårare att få tag på droger under COVID-19?


Media:Diagram Enkät

Diagram Enkät

Diagram Enkät

Datum: 2021-01-19

Uppdaterad: 2021-02-18