Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige.

Deras uppgifter består bl.a. i svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det, t.ex. genom uppsökande verksamhet.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Detta innebär att den som har behov av hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå och inte kan få hjälp på något annat sätt har rätt till bistånd av kommunen. Detta bistånd omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård och ekonomiskt bistånd.

Alla inom socialtjänsten arbetar under ansvarsfrihet vilket innebär att ingen person tar ansvaret för felaktiga beslut och eller felaktig behandling. Detta innebär att om de anställda inte följer de reglerna så kan den kommun där detta sker få böta men inte den anställde. Detta gör att det saknas personligt ansvar för tagna beslut.

Kommunerna har aldrig rätt att använda tvång. De enda undantagen är Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänsten kan i akuta situationer göra omedelbara omhändertaganden men besluten omprövas alltid av länsrätten inom en vecka efter beslutet. Om beslutet inte har underställts länsrätten inom en vecka, upphör omhändertagandet.

Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten (16 kap 3 §). Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till den beslutande myndigheten inom tre veckor. Överklagandet ska innehålla uppgift om vilket beslut man överklagar, vad i beslutet man vill ha ändrat samt motivering.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.

Om socialtjänsten har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av socialtjänsten tillsammans med information om hur du gör för att överklaga.

Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till socialtjänsten. Socialtjänsten skickar sedan din överklagan till förvaltningsrätten.

Börja med att klaga hos chefer och politiker i kommunen. Om de inte gör något, till exempel ändrar ett beslut, kan du skriva till länsstyrelsen. Den ska kontrollera hur socialtjänsten sköter enskilda ärenden.

Socialstyrelsen är den centrala myndighet som kontrollerar socialtjänstens arbete, men den brukar inte kontrollera enskilda ärenden.