Remissyttranden/Svenska Brukarföreningen

2009-08-30 – Remis om Förslag till ändring i lagen om utbyte av sprutor och kanyler

Svenska Brukarföreningen ser föreslagen lagändring som mycket positivt – ett steg i en riktning mot en mer brukaranpassad lagstiftning!

Läs hela remissvaret Här

————————————————————————————————————————

2009-08-12 – Socialdepartementet-insatser för en alko och narkotikafri graviditet

Svenska Brukarföreningen motsätter sig förslaget om utökat tvång mot gravida kvinnor som har missbruksproblem. Efter det att undertecknande har diskuterat med ett antal kvinnliga medlemmar (yngre & äldre) och efter våra interna diskussioner så anser vi följande!

Läs hela remissvaret Här