Pressmeddelande 2006-10-25

Inbjudan till presskonferens om brukarinflytande

Hur skall klyftorna mellan de narkotikaberoende och det övriga samhället kunna överbryggas?

Svenska brukarföreningen tar initiativet till en fokusgrupp.

Svenska Brukarföreningen har fått till stånd en grupp som skall diskutera hur brukare och tjänsteproducenter skall kunna samarbeta mot gemensamma mål, hur polariseringen i narkotikafrågorna skall minskas samt hur fördomarna mot narkotika beroende människor skall kunna elimineras. I gruppen kommer representanter för kriminalvård en, socialtjänsten, Narkomanvårdsförbundet, Brukarföreningen, vårdprofessionen samt en forskare från Stockholms universitet (Sorad) att delta. Slutresultatet av denna grupps liksom de andra europeiska gruppernas arbete kommer så småningom att föreläggas Correlation Network som är ett projekt inom EU.

Företrädare för media och andra intresserade inbjuds härmed till gruppens första möte som äger rum måndagen den 30 oktober klockan 0900. Mötets inledning är offentlig. Gruppens ordförande kommer att redogöra för planerna med projektet, och deltagarna kommer att beredas möjligheter att presentera sig själva, berätta om sina erfarenheter och sina tankar runt gruppens uppdrag.

Hjärtligt välkomna!
Lokal: Svenska Brukarföreningens kontor
Adress: Livdjursgatan 5a (Slakthusområdet) T-Bana Globen
Dag: 30 oktober
Tidpunkt: 0900

Med vänliga hälsningar:
Berne Stålenkrantz ordförande
För information ring Jonas Palm Förbundssekreterare 08-6001299