Pressmeddelande 04-05-11

Dagens Nyheter har uppmärksammat enskilda läkare som förskriver narkotikaklassade läkemedel. Den 10 maj namnges även flera icke dömda läkare som av polis och åklagare till och med beskylls för att begå narkotikabrott. Den som framför allt pekas ut är den pensionerade, men i missbruksvården mycket aktive läkaren Nils Gustavsson.


Svenska Brukarföreningen som ger hjälp åt opiatberoende känner väl till att Nils Gustavsson bara under senaste året hjälp ett hundratal personer som, till följd av okunskap eller direkt motvilja hos lokala sjukvårdspolitiker och /eller beroendecentra, förvägrats hjälp.


Allra värst är situationen i Sundsvall där lokalpolitikerna i strid med de nya förslagen till nationella riktlinjer från socialstyrelsen, totalt har vägrat att behandla heroinister med substitutionspreparat. Liknande fall finns över hela Sverige, bland annat har det förekommit kollektiv bestraffning där en hel grupp patienter tagits ifrån sin medicin för att en person misstänks för att ha sålt medicin vidare på den svarta marknaden. Sista och enda hjälpen att få behandling har då varit privata läkare, läkare som visat prov på stort civilkurage genom att vilja hjälpa de mest utsatta, nämligen tunga missbrukare beroende av illegala preparat.


Man kan konstatera att det bedrivs en kampanj mot substitutionsbehandling, alltså förskrivning av exempelvis Metadon och Subutex mot opiatberoende. Sverige är här ett av de ledande länderna på forskningsområdet och man har med otvetydiga siffror kunnat visa att dessa preparat mångdubblar chanserna för tunga missbrukare att både komma ur missbruket och återvända till arbete och ett ordnat socialt liv.


Numera har tack och lov attityden förändrats i nästan hela samhället, men de ideologiskt styrda aktivisterna i exempelvis Hassela Nordic Network HNN, Föräldrarföreningen mot Narkotika, FMN och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS är de sista som motarbetar substitution. Utifrån en strängt kollektivistisk och moralisk hållning anser man att missbrukare har sig själva att skylla och ska inte kunna få hjälp med legala ersättningspreparat, oavsett om det räddar liv eller inte.


Det är förstås en förfärande och inhuman hållning. Men det är dessa krafter som i flera dokumenterade fall agerat i en aggressiv kampanj mot substitutionsbehandling.


Till för några år sedan fanns endast Metadon exklusivt och omgärdat av stränga förbehåll och begränsningar på några universitetskliniker, vilket innebar att endast några hundratal av Sveriges uppskattningsvis 20 000 tunga narkomaner kom under behandling. Några få var alltså tursamma medan andra dog i väntan på att få hjälp. Andra blev kvar i social misär och injektionsmissbruk.


För ett par år sedan introducerades i Sverige ett nytt preparat benämnt Subutex, ursprungligen ett smärtstillande medel i opiatgruppen men med egenskapen att kunna eliminera suget efter Heroin. Subutex verkar på ett annat sätt än Metadon och är så gott som omöjligt att överdosera eftersom ett intag över 32 mg inte ger någon ökad effekt. Varje legitimerad läkare har kunnat skriva ut medlet. Det anmärkningsvärda är som tidigare nämnts att trots de goda effekterna och trots att man kunnat visa att människoliv kunnat räddas med hjälp av Subutex så vägrar vissa landsting och kommuner att tillåta behandling.


Men det allra mest upprörande är dödligheten för dem som ”skrivs ut” ur Metadon- och Subutexprogram. ”Skrivs ut” är alltså nysvenska för att mot sin vilja kastas ut. Den vanligaste orsaken till sådan ofrivillig utskrivning är återfall i missbruk. Alltså återfall i den sjukdom och det beroende som patienten fått medicin mot, bestraffas med att han eller hon fråntas sin medicin. Det är en förnedrande och för sjukvården helt regelvidrig åtgärd, som nu tack och lov är på väg bort tack vare ett utmärkt arbete från bland andra regeringens narkotikapolitiske samordnare Björn Fries och psykiatriutredaren Anders Milton.


I avvaktan på en ny och mer humanitär hållning inom missbruksvården, har läkare som exempelvis Nils Gustavsson (som alltså är psykiatriker och specialist på missbruksvård) skrivit ut Subutex till missbrukare. Det har dels handlat om missbrukare från regioner där sjukvården vägrar att acceptera substitutionsbehandling, dels missbrukare som bestraffats genom att fråntas sitt Subutex eller Metadon inom något av de stora beroendecentra. Det tål att upprepas att dessa preparat räddar människor från att ta Heroinöverdoser!


Observera att här finns en konkurrenssituation mot de i många fall extremt lönsamma beroendeenheterna, tillexempel Maria Beroendecentrum. Enligt vår information är det betydligt vanligare att det är medicin som förskrivits från Maria Beroendecentrum och de landstingsägda programmen som säljs illegalt, än att det är preparat som förskrivits av privatläkare. Ändå väljer polis och åklagare att rikta in sig på dessa läkare.


Svenska Brukarföreningen vill med detta visa att det rör sig om ett fult maktspel – ett spel om konkurrens och makten över de många miljoner som satsas på ett mycket tveksamt sätt i narkomanvården, snarare än någon omsorg om patienterna. Subutex är föga missbruksvänligt och förklaringen till medlets attraktionskraft på den illegala marknaden torde vara ett stort och otillfredsställt vårdbehov hos tusentals heroinister runt om i Sverige. Missbruksproblem tas inte på allvar och människor med drogberoende förvägras adekvat vård.


Vi från Svenska Brukarföreningen för opiatberoende vädjar till socialstyrelsen och inte minst åklagarmyndigheten att sluta förföljelsen av de läkare som enligt vår åsikt räddar liv. Aktionerna mot dem handlar om ett ideologiskt maktspel och anmälningarna mot dem har ingenting med omsorgen om landets missbrukare att göra.


Svenska Brukarföreningen