Pressmeddelande 04-04-30

Konkurrensutsättning av Metadon och Subutex: individuell behandling äntligen möjlig!

Att såväl landstinget såväl som privata aktörer nu kan erbjuda opiatberoende substitutionsbehandling med Metadon och Subutex får organisationer som FMN att flyga i taket. 

”Uppluckringen av den goda, restriktiva narkotikapolitiken fortsätter och underminerar våra strävanden att genomföra visionerna om ett narkotikafritt Sverige”, menar dom. 

Svenska Brukarföreningen hävdar i motsats till FMN att konkurrensutsättning ger de opiatberoende bättre möjligheter att få individuell anpassad behandling. Tidigare har metadonpatienter endast haft förskrivning från de landstingsägda metadonprogrammen. De har varit omgärdade av så strikta regler att många patienter inte klarat sin behandling utan blivit utkastade. Den tidigare spärrtiden på två år gjorde att många Heroinberoende aldrig hann söka till programmen igen utan dog genom självmord och överdoser. 

Konkurrensutsättning innebär att vårdgivarna måste höja kvalitén och anpassa vården efter missbrukarna och inte tvärtom som fallet varit tidigare. 

Redan idag märks en förändring i attityden hos de landstingsägda metadonprogrammen. Till exempel kommer ett pilotprojekt att starta upp på Rosenlundsteamet. Mer fokusering på problem angående återfall och mindre kontroll och straff, enligt Maria Beroendecentrums behandlingsmodell. En modell som i sin tur härrör från Ulleråkers Metadonprogram. Maria Beroendecentrum är delvis privatägt. 

Att varje landsting nu också kan ansöka hos Socialstyrelsen om att starta upp Metadon och Subutexprogram är positivt. Det ger hopp om framtiden att nu vilken heroinberoende människa som helst kan få möjlighet till ett bättre liv. Det finns ett stort och uppdämt behov ute i landet det märks inte minst på alla de brev och samtal som Svenska Brukarföreningen får ta emot samtal dagligen från förtvivlande människor som ber om hjälp att få
substitutionbehandling.

Vi befarar att många landsting, styrda av ekonomi, ideologi och moral, inte kommer att befatta sig med ”den sortens sjukvård”.
‘Svenska Brukarföreningen anser att det skall vara obligatoriskt snarare än frivilligt att låta starta upp substitutionsbehandling där behov finns. 

Till sist: det har nu blivit möjligt att se att FMN och andra med liknande grundsyn lever i en annan tidsålder. Hjälp åt fler heroinberoende människor minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall, minskar utanförskap, kriminalitet och inte minst de anhörigas ångest och känsla av skuld.