”Politik och moral styr narkomanvården”

Vi inom Svenska Brukarföreningen vill komma till rätta med den sociala brännmärkningen av narkomanerna och vi kämpar för deras rättigheter. Vi upprörs över att frågor om vårdens innehåll gjorts om till politiska frågor. Moraliska värderingar formar beroendevårdens utformning.


Effekterna av narkotikafrågornas politisering är tydliga när man granskar substitutionsbehandlingen i Nyköping. För att få behandling med Subutex eller Metadon här ställs patienterna inför ett ultimatum; skriver man inte under ett kontrakt får man inte påbörja sin behandling. I kontraktet avsäger man sig flera patienträttigheter, bland annat ges personalen oinskränkt rätt att bryta mot tystnadsplikten. Under behandlingen lämnar man regelbundet övervakade urinprover, men i Nyköping räcker inte det. Här måste patienterna även klä av sig helt nakna under provlämnandet! På grund av dessa och flera andra avarter har Svenska Brukarföreningen nu startat en lokalavdelning i Nyköping.


I Sverige betraktas narkomani som en epidemi vilket gjort att hårda polis- och tvångsinsatser har satts in mot ”smittspridarna” – de narkotikaberoende. Vi som har egna erfarenheter av narkotikaberoende och bemötande inom sjukvården och socialtjänst vet att utan samhällets hjälp och förståelse är det omöjligt att rehabliteras, och våra erfarenheter stöds av all tillgänglig forskning. Den polisiära förföljelsen, den sociala sektorns tvångsåtgärder samt sjukvårdens villkorande av behandling gör att vårt utanförskap ökar. De som allra mest är i behov av stöd vågar ofta inte söka den hjälp som erbjuds.
Missbruksvården måste arbeta utifrån tillgänglig kunskap. Det gäller inte minst den kunskap som vi narkomaner har om våra egna problem. För heroinister finns idag ersättningspreparaten Metadon och Subutex, som både lindrar drogsug och gör att Heroinet helt förlorar sin euforiska verkan. Medicinerna har en väldokumenterat positiv effekt medicinskt såväl som socialt. 1997 redovisade Socialstyrelsen en genomgång av forskningen på narkomanvårdsområdet och konstaterade att hårda regler endast försenar och i många fall omöjliggör rehabiliteringen av de opiatberoende.


Socialstyrelsens riktlinjer för substitutionsbehandling är en politisk kompromiss. De etiska principer som sjukvården annars lyder under är här satta ur spel. Riktlinjerna försvårar och försenar rehabiliteringen istället för att underlätta den, men reglerna är inte tillräckligt tuffa hävdar de narkotikapolitiska lobbyistorganisationerna KRIS, FMN, ECAD och RNS i strid med all kunskap. Genom att verklighet och fakta inte fått forma behandlingsprogrammen har tusentals människor dött i onödan under de trettio år som Heroin funnits i Sverige. Så här ser det ut: Heroinister som inte får adekvat behandling har en överdödlighet på 63 gånger jämfört med normalbefolkningen, en diabetiker endast 3 gånger.
Behandlare och socialsekreterare ansåg under många år att Heroinister saknade karaktär och moral, men nyare forskning visar att opiatberoende är ett kroniskt medicinskt tillstånd som gör att det är mycket svårt att sluta använda drogen. Kunskapsbaserad substitutionsbehandling skapar förutsättningar för en ny start i livet med familj, lägenhet och arbete. Ett resultat av behandlingen är att den även ger samhälleliga vinster i form av minskad brottslighet och minskade sjukvårdskostnader. Som man utformat Nyköpings Subutexprogram går man i en motsatt riktning.


Berne Stålenkrantz
ordförande Svenska Brukarföreningen


Anneli Brattelin
ordförande Sörmlands Brukarförning