Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, oavsett om vårdgivaren är landsting, kommun eller enskild näringsidkare.

Lagen är till för att:

  • planera, leda och kontrollera verksamheten
  • vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas
  • utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.[5]
  • till Socialstyrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada[6]
  • till Socialstyrelsen anmäla om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada.

Lagen kan läsas i sin helhet här.