Patientdatalagen

Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården.

Lagen innehåller uppgifter om vem som är skyldig att föra journalhandlingar, vad en patientjournal ska innehålla och vilka rättigheter och skyldigheter patienter och sjukvården har rörande patientjournaler, t.ex. vem som får läsa den. Både privat och offentlig sjukvård omfattas av patientdatalagen.

Skyldiga att föra patientjournal är de som är legitimerade eller särskilt förordnade att utöva ett visst yrke, det omfattar bland annat läkare, sjuksköterska, optiker, psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, tandläkare och ortopedingenjör.

Något som ibland förknippas med sjukjournaler är kvalitetsregister. Ett kvalitetsregister är en automatiserad och strukturerad insamling av personuppgifter från flera olika vårdgivare, där syftet är att övervaka och förbättra sjukvårdens kvalitet.

I patientdatalagen fastslås att endast hälso- och sjukvårdens myndigheter har rätt att ansvara för kvalitetsregister, att patienter har rätt att bli informerade om registreringen och har rätt att vägra registrering, samt även rätt att bli strukna ur ett kvalitetsregister där de är registrerade sedan tidigare.