Om missförhållandena vid Subutexprogrammet i Nyköping

Artikeln publicerades i Södermanlands Nyheter 2003-06-04 under rubriken:
Patienterna bör anmäla


Svenska Brukarföreningen har tagit emot samtal och skrivelser från personer som deltar i Nyköpings Subutexteam , ”Standard”.
De berättar om en rad övergrepp från bristande information, ingrepp i den personliga integriteten till kränkande och nedvärderande behandling.


Svenska Brukarföreningen ser extra allvarligt på en kollektiv bestraffning som patienterna i Subutexteamet drabbats av.
Den kollektiva bestraffningen genomfördes efter att polisen fått uppgifter om läckage av förskrivet Subutex. Socialarbetarna inom missbruksenheten kallade då samman patienterna och meddelade att för programmets ”trovärdighets skull” samtliga i gruppen måste hämta sin medicin dagligen. Konsekvensen blev att patienter som varit med länge och skött sig och fått lättnader i de stränga reglerna fick börja om från början. Något belägg för att patienterna sålt sin medicin fanns inte, utan de fick endast veta att polisen under en längre tid hade fått information om försäljning av Subutex.
Rykten med andra ord !


Det finns studier som visar att så kallat ”läckage” av Subutex som regel är insmugglade tabletter. Patienter med legal förskrivning är sällan bovarna i dramat. Eftersom många står i kö för att komma med i Subutexprogrammet (idag ingår endast sex personer) kan man inte utesluta att ryktet om handeln med förskrivet Subutex i Nyköping har sin grund i avund hos personer som ej kommit med i programmet.


I Södermanlands Nyheter från den 11 mars, kunde man läsa: ”Subutexbehandling är inget annat än att göra det lätt för sig på de beroendes bekostnad”.
Insändaren visar en total misstro mot Lars Ask, chefen för missbruksenheten. Att substitutionsbehandling är en mer kontroversiell fråga på mindre orter än i storstäderna är väl inte så märkvärdigt. Detta får emellertid inte inverka menligt på patientgruppens väl och ve. De som ansvarar för programmen måste väl stå upp för den behandlingsform som de arbetar under.


Sammantaget verkar kommunikationen mellan brukarna, läkaren i “Standard” (som vad vi erfar mer eller mindre blivit påtvingad Subutexpatienterna), övrig vårdpersonal och den sociala missbruksenheten vara dålig, för att inte säga obefintlig.
När ”Standard” startade var målsättningen att Subutexpatienterna själva skulle vara med och utforma riktlinjerna för programmet. Så blev det emellertid inte.


Svenska Brukarföreningen anser ”kollektiva bestraffningar” som helt oacceptabla!
Patienter med substitutionsbehandling – Metadon eller Subutex, är beroende av ett förskrivet läkemedel för sin hälsas skull. Jämför t ex med diabetespatienter som är beroende av insulin för att kunna överleva. En diabetiker som inte får sin medicin kan falla i koma och dö. En person som skrivs ut ur substitutionsbehand-ling löper likaledes hög risk att dö.
I Frankrike använder sig idag 50 000 personer av läkemedlet Subutex, vilket har bidragit till en minskad narkotikadödlighet på nära 80% !


Sverige har det högsta antalet narkotikarelaterade dödsfall i Europa. Risken för överdosering av Heroin är överhängande efter en utskrivning !
I riktlinjerna för Subutexprogrammen står ingenting om att patienterna måste godta ”kollektiva bestraffningar”. Socialtjänsten har inte heller laglig rätt att ”villkora” substitutionsbehandling.


När detta skrivs har patienterna i Nyköpings Subutexprogram ännu inte fått tillbaks sina gamla rutiner. Tre av totalt sex patienter är kallade till så kallade ”utskrivningssamtal”.
Besluten skall tas av chefen för socialtjänstens missbruksenhet, som alltså inte ansvarar för den medicinska behandlingen, utan är chef för socialtjänstens missbruksenhet!


Svenska Brukarföreningen anser att ärendet är ett klart fall för bedömning av Hälso- och Sjukvårdens ansvarsnämnd. En gemensam patientanmälan är på sin plats och Brukarföreningen kommer energiskt att arbeta på att en sådan blir inlämnad !


För Svenska Brukarföreningen
Ewa Lindberg, styrelsemedlem, redaktör