Nyhetsbrev nr:9 Januari 2007 – ÅRETS FÖRSTA NYHETSBREV

ÅRETS FÖRSTA NYHETSBREV.

Först och främst vill vi önska alla våra medlemmar och kamrater runt om i landet ett riktigt gott nytt år. Som avrundning på det gångna året så arrangerade vi under två dagar i slutet av december ett trevligt julbord i vår lokal i Globen. Stämningen var god och, glädjande nog, kom över 150 besökare.

Svenska Brukarföreningen och Stockholms Brukarförening separerades från varandra under 2006. Vi delar dock fortfarande lokal men under 2007 kommer en lokal att anskaffas.

Vi har under våren och sommaren varit ganska underbemannade men efter sommaren så har föreningen knutit ett antal medarbetare som på kort tid visat en imponerande professionalism och ett brinnande engagemang.

Ute i landet har Skånska Brukarföreningen med säte i Malmö nyligen ombildats. I Nyköping har vi Sörmlands Brukarförening, i Örebro har det bildats en lokalavdelning och i Sundsvall finns ett nätverk av anhöriga som förmodligen kommer att organiseras och hitta bra arbetsformer. Dessutom så är Stockholms Brukarförening i färd med att starta en sektion i Järvaområdet. Det har funnits ett stort behov av att hitta former för brukarsamverkan i dessa stadsdelar som omfattar Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla, Husby och Kista.

Under 2007 har vi för avsikt att regelbundet komma ut med nyhetsbrev. Något som vi på grund av personalbrist inte haft möjlighet till. Vi kommer i följande nyhetsbrev förutom att upplysa om pågående/planerade projekt även att beskriva våra olika avdelningar och hur de arbetar. Vi inleder i detta första nummer med en kort presentation av Stockholmsavdelningen.

Föreningen huserar sedan drygt ett och ett halvt år i egna lokaler vid Globen, Slakthusområdet. Vi som jobbar här är alla antingen anställda med lönebidrag, OSA (offentligt skyddad anställning) eller så arbetar vi helt ideellt.

Här följer en kort presentation av den personal som arbetar på Livdjursgatan.

Johan Stenbäck: (Mobil: 0736-31 14 90 johan@brukarforeningen.se) Ordförande för Stockholms Brukarförening. Har arbetat med att bygga upp brukarråd på de olika mottagningarna. Hans ansträngningar har bl.a lett till ett fruktsamt samarbete med personalgrupperna och vi har idag etablerat en bra dialog med Beroendecentrums kliniker i olika grad. Johan har också ägnat mycket tid åt att fungera som stödperson åt många av våra kamrater. Något som varit mycket uppskattat. Parallellt med detta hjälper Johan, med sina kunskaper, Finska Brukarföreningen att starta.

Christina Paulsrud: (christina.paulsrud@svenskabrukarföreningen.se) Vice Ordförande för Stockholms Brukarförening och ansvarig för supportärenden. Christina har visat en enorm arbetskapacitet och hon har på mycket kort tid satt sig in i dessa svåra uppdrag på ett för föreningen mycket tillfredsställande sätt. Hon har redan och kommer att vara många kamrater till hjälp. Hon kommer naturligtvis att själv behöva hjälp med denna arbetsbörda och föreningen försöker att hitta kunnig och engagerade personer till denna uppgift.

Jonas Palm: (Mobil: 0735-60 59 96 jonas.palm@svenskabrukarforeningen.se) Förbundssekreterare på Svenska Brukarföreningen. Kom till föreningen under våren och ansvarade för arbetet under semestrarna. Han ansvarar nu för att styrelsens planer omsätts i praktik på föreningen. Han har också organiserat den Svenska ”Fokusgruppen”, ett internationellt samarbete som startats av ENCOD. I mån av tid skriver Jonas gärna i olika forum. Jonas representerar också SBF på MARIA BC.

Maria Müller: (info@svenskabrukarföreningen.se) Telefonist och vaktmästare som sköter de dagliga praktiska sysslorna på föreningen, öppnar/stänger, städar, för statistik och hjälper till med en del annat. För en del är Maria den första kontakten med föreningen och många har uttryckt att de känt sig välkomna efter att ha talat med Maria. Till hjälp har Maria, Lena Normvik som arbetar deltid som volontär i föreningen.

Rickard Mällström: (rickard.mellstrom@brukarforeningen.com) IT-Ansvarig och Webmaster. Började arbeta under sommaren och med sina goda kunskaper inom IT/Datateknik så har han snabbt inlett arbetet med att uppdatera och ge vår hemsida en proffsigare design. Tanken är att han så småningom skall dela med sig av sina kunskaper både till oss i personalgruppen och till medlemmarna i form av organiserade kurser. Vi återkommer om dessa.

Håkan Wallén: (hakan.wallen@brukarforeningen.com) Delar sin tid på föreningen mellan det mycket omfattande arbetet att bygga upp ”Svenskt narkotikapolitiskt pressarkiv” och arbetet med olika publicistiska göromål bland annat som redaktör för nyhetsbreven. Han ansvarar också för föreningens medlemsregister. Det är kanske på sin plats att nämna att Håkans son Richard ofta gjort ”brandutryckningar” och hjälpt till vid arbetstoppar.

Hamid Ashtari: (0762-87 16 95 hamid.ashtari@brukarforeningen.com) Arbetar tillsammans med Yasin Abdi med uppbyggnaden av Järvasektionen. Han har ganska nyligen börjat arbeta på föreningen men Hamid har visat ett engagemang och kunskaper som föreningen kommer att dra stor nytta av.

Yasin Abdi: Mobil: (0736-31 49 96 yasin.abdi@brukarforeningen.com) Började också att arbeta hos oss helt nyligen och kommer tillsammans med Hamid att arbeta med Järvasektionen. Yasin har också visat stort intresse och engagemang och han har tidigare arbetat med ungdomar med särskilda problem i Västerort.

Peter Sjölund: Socionomstuderande som läser de sista terminerna på Socialhög-
skolan. Gjorde under hösten sin praktik på Brukarföreningen.

Maria Alvarez: (maria.alvarez@brukarforeningen.se) Har precis börjat arbeta åt föreningen. Arbetar just nu med lite av varje men tanken är att hon kommer att arbeta med administrativa uppgifter inom Järvasektionen.

Berne Stålenkrantz
(Mobil: 07 35-45 32 04 berne.stalenkrantz@svenskabrukarforeningen.se) ordförande för Svenska Brukarföreningen och tillsammans med Björn Hjerdin grundare till Brukarföreningen i Sverige. Sköter i egenskap av ordförande våra internationella kontakter. Då Berne har ett ypperligt kontaktnät så sköter han också det mesta av kontakterna med Vårdgivare, Patientnämnden, Socialstyrelsen och givetvis Mediakontakter. Vi kommer att i framtida nyhetsbrev berätta lite om det internationella samarbetet och hur det gynnar oss.

Björn Hjerdin: (bjorn.hjerdin@svenskabrukarforeningen.se) Rådgivare, ideolog och som tidigare nämnts, en av grundarna till Brukarföreningen. Björn är inte anställd på Brukarföreningen men han ägnar större delen av sin fritid åt detta arbete och hans insatser genom åren kan inte värderas i ord.

Svenska Brukarföreningen avger Remissyttrande om Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för sprutbytesprogram

Svenska Brukarföreningen får allt oftare frågor om olika förslag till insatser på narkotikaområdet. Senast handlade det om de föreskrifter som Socialstyrelsen är i färd med att utarbeta för hur sprutbyte skall gå till.

Föreskrifterna måste givetvis utformas utifrån det beslut som fattades av Sveriges riksdag i april 2006. Bland annat bestämde man då att sprutor endast får delas ut där anknytningen till så kallade ”program” kan åstadkommas. I vårt svar till Socialstyrelsen betonade vi att föreskrifterna innehöll en mängd hinder mot förverkligandet av sprutbytesmottagningar, samt att vi tyckte oss se att motiven bakom förslaget mer handlade om ensidig oro för smittspridning när det gäller HIV, vilket vi tolkat som ett uttryck för den i svensk narkotikapolitik traditionella rädslan för smittspridning utanför narkomanernas krets. Hur det går för de narkotikaberoende har alltid varit en underordnad för att inte säga obefintlig fråga när man talar om insatser. Om man brydde sig om narkomanerna skulle man även tala om hepatiter och andra smittor. På det hela taget utgjordes det förslag som vi fick ta ställning till av så många och långtgående krav att frågan var om det inte syftade mer till att förhindra än underlätta inrättandet av sprutbyte.

Landstingen omfattar flera kommuner och enligt förslaget måste alla kommuner i ett landsting vara eniga om att de vill starta. Hur skall sådana överenskommelser kunna åstadkommas? Vem skall ta initiativet och hur skall man kunna bli överens? Dessutom har socialstyrelsen orimliga krav på vilka specialistkompetenser som måste finnas hos den personal som skall arbeta på sprutbytesmottagningar. Man bestämmer således på förhand vilka behov som är relevanta att tillgodose. Där skall finnas specialister på infektionssjukdomar, barnmorskor och allt möjligt – ytterligare ett uttryck för att det inte handlar om att möta narkomanernas behov. Det är självklart att sådana uppbåd av specialister inte kommer att kunna uppbringas. Istället föreslog vi att personalen bör ha kompetens att kunna hjälpa människor att komma rätt inom sjukvården och kommunen, eftersom det måste vara omöjligt att på förhand kunna veta vilka behov som kommer att vara betydelsefulla för patienterna. Vi frågade oss vidare om kravet på överföring av information verkligen är förenligt med sekretesslagen.

Kort sagt gjorde vi gällande att ambitionen att kunna motivera människor till vård och behandling inte kan förverkligas utifrån detta förslag till riktlinjer. Alltför många kommer att dra sig för att begära rena sprutor eftersom man enligt förslaget kräver registrering, och alltför många kommer att falla ur de ”program” som måste finnas i anslutning till sprutbytet – speciellt de som mest behöver hjälpen. Sprutbyte skulle kunna vara något mycket enklare om huvudsyftet verkligen var att hindra smittspridning bland människor med narkotikaproblem och att kunna erbjuda dem behandling.

Svenska Brukarföreningens verkställande utskott

Om brukarsamverkan vid Maria beroendecentrum

Vid två tillfällen under de senaste åren har Svenska Brukarföreningen ansökt om medlemskap i paraplyorganisationen Rainbow, men fått avslag. Vad vi förstår så berodde det på att det fanns negativa attityder till substitution hos representanter för medlemsorganisationerna. Metadon- och Subutexbehandlade människor betraktades som drogade och detta gjorde att man betraktade representanterna för vår förening som oklara i sin hållning gentemot den officiella Svenska linjen i narkotikafrågan.

Svenska Brukarföreningen hade vid samma tid försökt att få till stånd en dialog med Maria Beroendecentrum. Många av våra medlemmar som gick på Maria hade klagat över olika missförhållanden och det var sådant som vi hade velat ta upp med ledningen. (Några patientberättelser om förhållandena på Maria återfinns i vårt hemsidesarkiv under länken ”Berättelser”.) Den dåvarande ledningen för Maria Beroendecentrum krävde emellertid i ganska bryska ordalag att samtalen istället skulle handla om eftervård och liknande för medlemmarna i den rådande situationen mindre relevanta ting. Man var inte intresserad av Brukarföreningens frågeställningar utan ville själva ensidigt diktera agendan. Efter några möten bröt samarbetsförsöket samman och kontakten avslutades.

Döm om vår förvåning då vi ryktesvägen fick kännedom om att Rainbows medlemmar hade inlett ett samarbete med – tro det eller ej – substitutionsenheten på just Maria! Bilden stod plötsligt helt klar. Här hade man alltså vägrat Brukarföreningen medlemskap i Rainbow för att sedan bilda en kartell och inleda ett samarbete med just detta Maria Beroendecentrum som tidigare inte hade velat lyssna på Brukarföreningens synpunkter! Kartellen kallades ”Patientforum” och här skulle således ett antal skeptiker till substitution diskutera ärenden som rörde Brukarföreningens medlemmar i ett forum som man betecknade som ”brukarsamverkan”. Brukarföreningen hade inte informerats om mötena och hade inte blivit tillfrågad om medverkan.

Det är en farlig utveckling om organisationerna börjar bjuda över varandra i kompromissvilja där några ställt krav som uppfattats som obekväma, och för övrigt vill vi inte bli representerade av organisationer som inte tillmäter våra erfarenheter och synpunkter något värde och där det finns personer som ägnar sig åt organisations-
taktiska spel genom att uttala sig i ”missbrukarnas” namn.

När detta skrivs så har ledningen på Maria beroendecentrum bytts ut och de har nu öppnat dörren för en dialog med Brukarföreningen. Brukarföreningen har av den nya ledningen erbjudits att medverka i en referensgrupp som kommer att ta upp de problem som brukarna upplever. Så det är inte omöjligt att vi nu förhoppningsvis kan återuppta samarbetet med Maria Beroendecentrum.

Jonas Palm
Björn Hjerdin

På uppdrag av
Svenska Brukarföreningens verkställande utskott.

——————————————————————————–

Nu startar vi Järvasektionen

Stockholms Brukarförening kommer att hålla ett informationsmöte i ”Lyktan” Tisslingeplan 32-34 den 28/2- 2007 kl.15.00. Välkommen!

Vi är några medlemmar inom Brukarföreningen som alla har anknytning till de västra förorterna. Vår verksamhet går ut på att stötta och hjälpa kamrater som har drogproblem….Mer information