Newsletter nr 3

Detta Newsletter är nr 3 i ordningen.

(03 05 12)

Vi har inte nått målet med ett Newsletter i månaden, men kära medlemmar, var tålmodiga. Vi har ännu bara en person fast anställd, och ett antal aktivister, och det är mycket som händer nu.

· Vi har äntligen en webmaster, Håkan Wallén, som sköter vår hemsida. Gå gärna in där mellan nyhetsbreven om ni har möjlighet. www@brukarforeningen.com.

· Vår ordförande (Berne) har nu som Brukarföreningens representant avverkat det möte i EU-parlamentet (Bryssel) som vi berättade om i vårt förra Newsletter. Andra mötesdeltagare var bl.a. politiker och EU-parlamentariker från såväl höger- som vänsterpartier, forskare och andra personer verksamma inom det narkotikapolitiska området. Om du vill ha en fullständig förteckning över mötesdeltagarna gå in på vår hemsida under “Aktuellt just nu”. Där kommer även en utförligare rapport om vad som avhandlades att läggas ut inom kort. Berne fick chansen att tala och tog då bland annat upp hur verkligheten ser ut för människor med drogproblem i Sverige. Givetvis var förbudsivrarna på plats, representerade bland andra av Malou Lindholm, företrädare för Hassela Nordic Network (HNN).

· Efter EU-mötet åkte ett 30 tal av mötesdeltagarna till Antwerpen för att där omorganisera ENCOD (European NGO for a new drug policy). Medlemmar I ENCOD är bland andra vice justitieministern i Italiens förra regering Franco Corleone, Den Portugisiska regeringens tidigare socialminister, en överdomare från Spaniens högsta domstol med flera. SvenskaBrukarFöreningen valdes in som ny medlem i ENCOD. Arbetet skall i första hand riktas mot EU och man skall främst verka för att åstadkomma ett humanare klimat för människor som har ett annat beteende än vad som anses socialt accepterat enligt en mycket snäv mall.
· I förra nyhetsbrevet berättade vi om att SvenskaBrukarFöreningen träffat Metadon & Subutexmedicinerade från Lund & Malmö, vilket kommer att resultera i vår första lokalavdelning. Vi har även kontakt med brukare i Kalmar, Sundsvall, Nordmaling, där det också finns stort intresse för att starta lokalavdelningar anknutna till SvenskaBrukarFöreningen. Vi är nu på väg att bli NATIONELLA och kommer då att bättre kunna ta upp kampen för våra rättigheter.

· I dagsläget närmar vi oss 400 medlemmar. Vårt mål att ha 500 medlemmar till 1 juni ser ut att kunna förverkligas.

· Föreningen kommer att starta Anhörigföreningen av SvenskaBrukarFöreningen, vilket är en högprioriterad ambition i nuläget. Detta för att åstadkomma en efterfrågad motvikt till FMN, (Föräldraföreningen Mot Narkotika. Hittills har det inte funnits någon annan organisation att vända sig till som anhörig till en narkotikaberoende anförvant. Många anhöriga har hört av sig och gett sitt bifall till vår förening och det vi står för. Man har visat stort intresse för vad vill uträtta. Vi har tagit emot många samtal där föräldrar och andra uttryckt stor förtvivlan över de narkotikaberoendes situation i dagens Sverige. De har blivit glada över att få höra att vår filosofi går ut på att försöka minska skadorna hos dem som fastnat i narkotikaberoende. De anhöriga har verkligen sett hur den ”svenska modellen” skadat deras kära vilket inte hade varit nödvändigt om det funnits lite mer av humanism och förtroende för den enskilde inom narkotikavården. Anhöriga till människor med ett drogberoende drabbas minst lika hårt som de drogberoende av den moraliserande, fördömande och straffande narkotikapolitik som förs i Sverige. Det gäller missbrukarvården i stort men även Subutex- och Metadonprogrammen.

· Vi kommer också att under året starta upp Svenska Brukarföreningens Vänner, där det är tänkt att politiker, opinionsbildare och inte minst näringslivsföreträdare kommer att kunna ingå för att på olika sätt olika sätt stödja våra idéer om en hur en ny human svensk narkotikapolitik bör utformas. Vi fortsätter med andra ord vårt nätverksbygge.

· Vi har nu fått en kontaktperson på Socialstyrelsen utsedd.

Politiker och media får höra från oss och om oss!

· Björn Fries nämnde Svenska Brukarföreningen i en artikel angående sprutbytesprogrammet.

· Berne och landstingsrådet i sjukvårdsfrågor, Birgitta Sevefjord, möttes i en direktsänd debatt i Tv 4 som handlade om nedläggningen av M48, avgiftningsavdelningen på Huddinge sjukhus.

· Birgitta Sevefjord besökte oss den 24 april för att ta emot en protestlista på 1000 namn som vi samlat i protest mot stängningen av M48. Inbjudna var även personal från M48 och en del andra personer bland andra en anhörig vid namn Gunilla. Hon berättade om det rigida regelsystem som omger substitutionsbehandling där bl.a. Metadonprogrammet vid tre tillfällen nekat att ta hennes son i behandling. Landstingsrådet kom till brukarföreningen tillsammans med Kjell Ek, politisk sekreterare samt Birgittas informationssekreterare Ingrid Falk. De föreföll vara uppriktigt engagerade i frågan och bokade in ett möte med personalen på m48. Dessutom lovade de att de hårda ekonomiska tiderna till trots verkligen försöka få fram pengar till missbrukarvården och inte bara inskränka sig till att tala om behoven!

· Vår flitige ordförande Berne Stålenkrantz har dessutom nyligen varit i Wien på en FN-konferens- UNGASS. 1998 satte UNGASS upp en 10-årsstrategi som proklamerade att världen skall vara drogfri eller åtminstonde skall en eliminering eller en kraftig reducering av tillgång och efterfrågan på illegala droger ha uppnåtts år 2008. Det aktuella FN-mötet var ett så kallat ”halvvägsmöte”.

· Parallellt med FN-konferensen hölls ett möte anordnat av Senlis Council, en organisation bildad 2002. Senlis Council är en organisation bestående av akademiker, forskare och NGO (Non Government Organization) som erbjuder politiker, expertis inom drogforskningen alternativ till mainstreamforskningen samt framhåller behovet av nya initiativ inom den internationella drogpolitiken. Konferensdeltagarna bestod av allt ifrån politiker och tjänstemän till läkare, forskare och andra aktivister från olika NGO:s. Mötet var uppbyggt kring paneldiskussioner som behandlade diverse narkotikapolitiska områden (en utförligare redogörelse kommer snart på Brukarföreningens hemsida under “Aktuellt just nu” ). Berne satt i en panel när man diskuterade hur den förda narkotikapolitiken skadar dem som den är tänkt att rädda.

· Vår ordförande Berne har fått en hedrande inbjudan till en konferens i Helsingborg 12-13 maj anordnad av NAD (Nordisk Narkotika & Alkoholforskningsinstitutet). Konferensen är egentligen endast avsedd för forskare inom narkotikaområdet, men föreningen erhöll en inbjudan på grund av den goda kontakt som Berne lyckats få med professor Peter Cohen från Amsterdams universitet. Peter Cohen är en av de hårdaste kritikerna till det ”Svenska systemet” som han menar är baserat på moralism istället för på medicinsk erfarenhet och vetenskapliga fakta.

DETTA VAR ALLT FÖR STUNDEN. MEN SOM NI KANSKE FÖRSTÅR SÅ ÄR DET OMÖJLIGT ATT PÅ ETT SÅ BEGRÄNSAT UTRYMME SOM DETTA ENKLA NYHETSBREV KUNNA FÅ MED ALLT SOM NU SKER I OCH RUNT SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN. VI LOVAR ATT KOMMA UT MED NÄSTA NEWSLETTER MYCKET SNART.

Med vänlig hälsning/ Ewa Lindberg Chefredaktör & Patrik Sjöblom sekreterare i föreningen