Newsletter nr 2

Detta Newsletter är nr 2 i ordningen.

Vi ska försöka ha som rutin, att varje månad informera om vad som skett och sker i SBF via detta Newsletter.

Under januari månad har fortsatta kontakter med socialstyrelsen, patientnämnden och andra intressanter ägt rum i form av möten och samtal.

Berne har varit i Danmark för att studera och lära sig av den Danska Brukarföreningen, som har funnits i 9 år. Jörgen Jkaer är ordförande i DBF sedan 6 år tillbaka och är väl etablerad inom narkotikadebatten i Danmark. När Jörgen tog över fanns det endast ett ca: 40-tal medlemmar. Jörgen har gjort ett fantastiskt arbete och lyckats få till stånd förändringar, till exempel en vårdgaranti som säger, max 48 timmar för att få metadon, max 14 dagar för att få komma till ett behandlingshem.

På vägen till Köpenhamn stannade Berne till ett dygn i Lund/Malmö och träffade där aktivister i Lund vilket nu har resulterat i födelsen av Svenska Brukarföreningens första lokalavdelning (Svenska BrukarFöreningen/Lund). Sonja Wahlbom har lyckats påverka Rfhl i Lund till att ge SBF/Lund starthjälp. Vi kan nu säga att vi är nationella. 12 februari deltog vi vid ett rundabordsmöte på regeringskansliet. Värd för mötet var nationelle narkotikasamordnaren Björn Fries (MOB – mobilisering mot narkotika). SBF och 23 andra organisationer hade samlats. Ett utdrag av vad som sades på mötet finns att läsa på sista sidan av detta Newsletter.

Vi kommer framöver behöva sätta ihop ett antal arbetsgrupper, dom ska ha till uppgift att jobba med våra projekt som förhoppningsvis ska kunna komma igång under våren.

Svenska Brukarföreningen är ny medlem i et europeiskt nätverk som heter ENCOD (European NGO Council on Drugs and Development). 3-6 mars kommer Berne att åka till Bryssel för att delta i ett möte tillsammans med ett 20 tal andra aktivister och EU-parlamentariker. Mötet ska hållas i EU-parlamentet.

Det blir första gången en brukare från Sverige talar inför EU om hur det faktiskt ser ut för människor med drogproblem i vårt land. Några av våra motståndare, t.ex. RNS, FMN kommer också att finnas på plats. Hitintills har endast deras ord kunnat höras i EU.

I slutet av mars ska vi ha vårt första stora medlemsmöte och vi önskar alla varmt välkomna.

Vi återkommer med datum framledes. Från patientnämnden kommer en person till mötet för att tala om vikten av att göra anmälningar. Med anmälningar kan vi synliggöra de avarter som finns inom Stockholms metadonprogram och på längre sikt kan vi få till stånd förändringar.

Förbundsordföranden i RFHL Sonja Wahlbom kommer till mötet för att tala. Vi jobbar även på att försöka få ytterligare en viktig person på talarlistan, och vi återkommer förhoppningsvis med detta namn framledes.

Tillfäle kommer även ges för att ställa frågor och för att vädra tankar och funderingar kring läkemedelsassisterad behandling (metadon/subutex). För er som vill börja hjälpa till i föreningen finns möjlighet att anmäla intresse. Vi behöver hjälp med någon som kan sköta uppdateringarna till SBF´s hemsida, alltså en webmaster. Vi behöver också lokala ombudsmän som kan ställa upp med att vara representant för SBF på de olika metadon/subutex-mottagningarna. Dessa ombudsmän ska bl.a. se till att folders, Nyhetsbrev, blanketter osv. finns på plats. Man skall också informera alla nyinställda då de kommer till sitt hemteam om föreningens existens och att vi bistår med anmälningar osv.

Något som kanske är viktigare än allt annat är fallbeskrivningar.

Det är centralt i vårt arbete med att synliggöra missförhållandena. Om du vet med dig att du har råkat ut för något som inte är rätt, till exempel personal som bemött dig på ett kränkande vis eller om du anser att du är felbehandlad på något annat sätt så hör av dig. Vi lyssnar och hjälper dig så mycket vi kan.

Vi ska nog inte förvänta oss några snabba och revolutionerande förändringar men på sikt kommer vi att lyckas.

Tänk på att tillsammans är vi starka, ensamma är vi svaga gentemot systemet.

Svenska Brukarföreningen önskar att ni som vet om eller känner på er att ni kommer att tas upp i utskrivningsnämnden tar kontakt med oss i god tid. Detta för att ha lite framförhållning för att du tillsammans med SBF ska kunna förbereda vad du vill göra. Om vi får en fullmakt från dig, så kommer vi att anmäla den ansvarige läkaren till HSAN (Hälso & Sjukvårdens Ansvarsnämnd) för att du blivit av med ditt läkemedel på grund av att läkaren anser att du ej blivit frisk. Vi anser snarare att läkare och personal i sådana fall har misslyckats med sitt jobb.

Skall patienten bli av med sin behandling av ett sådant skäl ? Detta är höjden av cynism. Vi har rådslagit om detta med diverse instanser och kommit fram till att anmälningar är ett bra sätt att synliggöra avarterna så att en förändring kan komma till stånd. Sektionschefen inom metadonprogrammet har uttalat sig om att metadonbehandlingen ser ut som den gör på grund av det politiska klimatet, men då bryter hon mot sin yrkesetik ! Där står nämligen att läkare i sin yrkesutövning inte får agera utifrån politiska ställningstaganden eller förhållanden.
Läkaren ska endast ha sin patients bästa för ögonen och ingenting annat.

SBF kommer att trycka upp FN:s mänskliga rättigheter och Svenska Läkarförbundets Etik regler så att vi alla kan se hur metadonprogrammet bryter mot dessa.

Efter SBF´s medlemsmöte ska vi börja sätta ihop en kravlista på förändringar.

Detta är nåra utav dom viktigaste förslagen SBF har:

1. Utskrivningsnämnden ska på sikt bort, men tills det inträffar ska brukare få insyn i hur beslut fattas där. Det kan gå till på olika sett, bl.a. genom att vi själva får närvara/medverka eller att SBF har en av föreningen utsedd representant i nämnden.

2. Vid överklagan skall dosen ges i oförändrad styrka. Överklagan skall ej gå tillbaka till programmet utan skall med automatik skickas till socialstyrelsen. Med automatik menas att i det fall du blir utskriven så skall nämnden utan din begäran eller aktiva medverkan förse socialstyrelsens tillsynsnämnd med överklagandet.