Inflytande

När det gäller substitutionsbehandling med med narkotiska läkemedel (metadon, buprenorfin) så finns ett entydigt vetenskapligt stöd för de positiva effekterna vid opiatberoende och att behandlingen framför allt räddar liv vilket vår egen erfarenhet också visar på. Dock så är regelverket kring behandlingen alltför restriktivt och ofta på ett repressivt sätt, och det är något vi alltid kommer bekämpa. “Allas rätt till högsta standard av tillgänglig vård” är en mänsklig rättighet och det finns inget som säger att narkotikaanvändare ska diskrimineras och därför kommer vi fortsätta att anmäla de ärenden som kommer till vår kännedom. Det anser vi är något som måste förändras.

SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS VIKTIGASTE MÅL OCH SYFTEN ÄR:

Att; ge hjälp och stöd åt narkotikaanvändare och de som har eller vill ha Metadon, Buprenorfine, annat preparat allt efter individens egen önskan.

Att; bekämpa all form av diskriminering gentemot de grupper vi företräder.

Att; kämpa för rätten till att tala i egen sak – att själva äga frågor som rör våra liv, att brukarråd som handlar om narkomanvård också ska bestå av dom som nyttjar den.

Att; vara dessa gruppers intresseorganisation

Att; arbeta i enlighet med föreningens princip- och handlingsprogram

Att; verka för valfrihet och frivillighet i vård och rehabilitering

Att; aktivt arbeta mot varje form av tvång och repression där sådant förekommer i samband med behandling eller annorstädes

Att; verka för internationellt samarbete och utbyte av erfarenheter i narkotikafrågor

Att; stödja lokala medlemsorganisationer i deras utveckling

Den viktigaste ambitionen med föreningskonstruktionen är i första hand ett försök att åstadkomma en autentisk dialog mellan “brukarna” och de samhälliga institutionerna, politiker, media, socialtjänst och sjukvård. Efter hand har en modell åstadkommits för en form av brukarsamverkan – en modell som säkert kan fungera som förebild för andra brukare som vill vara med och påverka sin situation.

Modellens första nivå innebär att den lokala föreningen ska etablera ett samarbete med till exempel de olika lokala klinikerna där substitutionsbehandling ges.

På en andra nivå finns föreningsrepresentanter med i olika så kallade rådslag (kvalitetsråd) som äger rum på kliniker och socialtjänst där ledningen för dessa också är representerad.

Den tredje nivån utgörs av kontakter med nationella organ och samhällsinstitutioner som hanterar narkotikafrågor.

På den fjärde nivån strävar vi efter att föra samtal med media, politiker, forskare och studerande för att framhålla brukarerfarenhetens värde såväl som studieobjekt men främst som kunskapskälla vid designen av olika undersökningar.

Denna struktur stipulerar även föreningens organisationsuppbyggnad där lokalavdelningar koncentrerar sig på de två första nivåerna och ett rikskansli tar hand om de två återstående samt koordinerar och ger stöd åt lokal-avdelningarna. Det lokala perspektivet där “brukarna” är i direktkontakt med sina kamrater, med mottagningarna och socialtjänsten är föreningens bas. Det som händer här bestämmer de övriga nivåernas arbete. I de olika styrelserna har endast “brukare” rösträtt.

DIALOG SOM GRUND FÖR UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

Engagemanget sedan SBF bildades har alltid drivits med utgångspunkten att det ska gå att föra en konstruktiv och utvecklande dialog där brukarperspektivet ses som ett självklart inslag (inget om oss utan oss). Vi tror att förändring är möjligt, och att förändring möjliggörs genom dialog. För att en sådan dialog ska vara möjlig krävs att de som ytterst berörs också kommer till tals. Vi strävar efter att bli en fullvärdig part i diskussionerna. Här anser Brukarföreningen sig ha en viktig uppgift som brobyggare.

Skilj på prevention, kamp mot brottslighet och hälsovårdande insatser.