Hur anmäler man?

 

Om du anser dig blivit felbehandlad, ojust bemött eller vill klaga på din klinik finns det flera sätt att gå tillväga.

  1. Kontakta din lokalförening
  2. Kontakta SBF Riks
  3. Kontakta din patientnämnd för råd.
  4. Anmäl till Socialstyrelsen
  5. Ersättning
  6. Behandling utomlands och FK
  7. Kontakta lokal media
  8. Socialtjänsten
  9. JO
  10. Överklaga

1. Kontakta din lokalförening

Ta kontakt med din lokala brukarförening. De kan hjälpa dig med en anmälan.

Om det inte finns någon brukarförening i ditt län eller ort, ta kontakt med SBF Riks.

Patientnämnden i din region kan hjälpa dig med råd och information. Hitta din patientnämnd här. Information om patientnämnder går också att hitta genom att surfa in på landstingens hemsidor.

Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter och gör regelbundet utredningar. Genom att kontakta dem och göra en anmälan får du ett diarienummer så du kan följa din anmälan. Du hittar blanketten här (PDF).

När de har tagit emot en anmälan tar de ställning till om de ska öppna ett tillsynsärende. Vid tillsyn kan de bland annat begära in handlingar som klargör vad som har hänt. De kan också inspektera verksamheten, såväl föranmält som oanmält.

Vem som helst kan anmäla klagomål till Socialstyrelsens tillsynsregioner, oavsett om du själv har drabbats av missförhållanden, om du är anhörig eller om du känner till brister i en verksamhet.

Viktigt att komma ihåg är att en händelse får bara högst gå två år tillbaka i tiden.

Den roll som HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) hade har sedan 1 januari 2011 tagits över av Socialstyrelsen.

Postadress till Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm

Telefon: 075-247 30 00

E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Det finns även möjlighet att få ersättning för en felbehandling eller vårdskada.

Försäkringskassan kan också bedöma din rätt till ekonomisk kompensation vid de tillfällen du behandlats utomlands.

Lokal media kan vara en bra hjälp för att få uppmärksamhet och öka pressen på din vårdinstans. De är ofta sympatiska till personliga vårdberättelser och felbehandlingar. Här kan du hitta kontaktinformation till mediaorganisationer på din ort.

Om du är missnöjd med hur socialtjänstens insatser utförts kan du framföra klagomål till personalen eller den arbetsledare som ansvarar för personalens insatser. I en kommunal verksamhet kan du även kontakta förvaltningsledningen eller politikerna i nämnden. I en privat verksamhet kan du ta kontakt med en chef för arbetsledaren eller någon som representerar huvudmannen, till exempel ägaren eller styrelsen.

Du kan också vända dig till den nämnd som fattat beslutet om insatsen. Nämnden representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare. Det är alltid den beslutande nämnden som ansvarar för att du verkligen får de insatser som du är beviljad. Nämnden ska också följa upp insatsen.

Synpunkter och klagomål kan även framföras av exempelvis anhöriga och närstående.

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv.

Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med ska du få ett skriftligt beslut av kommunen. Kommunen ska också informera dig om hur du gör för att överklaga.

Beslutet överklagas till förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Om du har ansökt om stöd och hjälp är kommunen skyldig att utreda ansökan och fatta ett beslut. För att kunna överklaga måste du få ett skriftligt beslut.

Eftersom Socialstyrelsen är nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige, vilket innefattar socialtjänsten, kan man även vända sig till dem.

Till sist finns justitieombudsmannen (JO) att vända sig till om du anser dig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet. De har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar. 

JO kan kritisera en myndighet eller en enskild tjänsteman och i särskilda fall väcka åtal mot en tjänsteman som tros ha begått tjänstefel eller annat brott i tjänsten. JO kan dock inte ändra på en kommuns beslut eller en domstolsdom.