Historia

Berne Stålenkrantz och Björn Hjerdin.

Svenska Brukarföreningen grundades oktober 2002 av ett antal personer med anknytning till Metadonprogrammet i Sverige. Fram till dess fanns ingen förening eller organisation som förde frågor ur opiat/opioidanvändares perspektiv. Det hade gjort att våra behov inte fått en saklig belysning utan snarast hade konstruerats utifrån en statisk och objektifierande schablonbild.

Berne Stålenkrantz och Björn Hjerdin.

Berne Stålenkrantz och Björn Hjerdin.

För SBF är det viktigt att framhålla och driva frågor ur det självupplevda perspektivet (inget om oss utan oss) för att nyansera dessa bilder och utifrån ett sådant brukarperspektiv rikta fokus på skademinimerande metoder. Det är inte enbart vår uppfattning utan även visat i studier att det inte enbart skulle gagna brukare utan även samhället i stort. Det stod snart klart att föreningens medlemmar sällan nyttjar endast ett narkotiskt preparat, varför föreningens inriktning efter en tid ändrades till att gälla narkotikaanvändare i stort.

Föreningens medlemmar har värdefulla kunskaper som vi anser borde ligga till grund för utformningen av såväl vårdens som socialtjänstens arbetsmetoder samt inte minst inriktningen på narkotikapolitiken i stort. Vi som är aktiva inom föreningen anser oss vara en oundgänglig röst I den svenska narkotikadebatten. Vi anser även att de personer som av olika orsaker har svårt att anpassa sig till samhällets höga krav på drogfrihet och de som inte vill sluta ta narkotika ska ha samma rättigheter som alla andra medborgare.

Brukarföreningen består av brukare och inte av självutnämnda experter och professionella ombud inom "klientrörelsen". Vi organiserar även ett stort antal anhöriga och vänner. Vår viktigaste uppgift är att åstadkomma och delta i samverkansformer där brukarsynpunkter framförs.