Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en svensk lag som utgör grunden för verksamheten i landets sjukvård. Här ingår sjuktransport och handhavande av avlidna medan tandvård har särskilda bestämmelser. Det är inte en rättighetslag utan en ramlag, som fastställer mål och krav.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (3 a §). En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.

En grundläggande regel är att all hälso- och sjukvård är frivillig. Tvångsvård får bedrivas endast undantagsvis och är starkt reglerad och gäller enbart psykiatri och smittskydd.

Även om vårdgivaren, vanligtvis läkare, har huvudansvaret för vården har patienter alltid rätten att avböja en viss behandling (2 a §). Patienten har också alltid rätt att få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om existerande metoder för undersökning, vård och behandling. (2 b §)

Krav på hälso- och sjukvården handlar också om trygghet i vård och behandling. Hygien, lättillgänglighet, respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och personal, utformning och genomförande skall så långt som möjligt ske i samråd med patienten och snar medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd samt kontinuitet och säkerhet.

När det finns flera behandlingsalternativ med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon vill (3 a §).

En andra bedömning (eller andra utlåtande) innebär att patienten vid svåra medicinska ställningstaganden har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist. Genom förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen den 1 januari 1999 stärktes denna rätt.