Folkpartiet rustar till kamp i narkotikafrågan

– Svenska Brukarföreningen tipsar om några kompletteringar

Man kan inte undgå att lägga märke till att Folkpartiet är på krigsstigen i narkotikafrågan. För några veckor sedan var folkpartisten Birgitta Rydberg ute och skulle stoppa bidragen till vår förening och i dagarna presenterade partiet ett förslag på hur kampen mot narkotika skall se ut. (”Stärkt kamp mot knarket” 2006-03 14) ”Bekämpning” är nyckelordet i förslaget. Här fokuseras uteslutande på den brottsliga aspekten av frågan. Fördubbla antalet narkotikapoliser! Kriminalisera fler substanser – snabbare! Förse varje kriminalvårdsinstitution med narkotikahund! Besök bakom glasvägg! Utöka möjligheterna till buggning! Drogtesta i skolorna! Anser folkpartiet verkligen att det här skulle vara allt som måste till för att man skall komma till rätta med narkotikaproblemet? Enligt Brukarföreningens erfarenhet är ensidigt repressiva insatser utan program för vård och behandling av narkotikaproblem direkt farligt och kontraproduktivt. Kontakten med resten av samhället minskar. Förutsättningarna för de illegala marknaderna kan öka. Det måste Folkpartiet ha missat när de formulerade sitt program, varför Svenska Brukarföreningen nu vill hjälpa partiet med den nödvändiga kompletteringen. Hur skall man bistå dem som trots allt drabbats av drogberoende? Vi inom Svenska Brukarföreningen som har sysslat desto mer med denna aspekt av frågan vill gärna bidra med några förslag som vi med förlov sagt gärna även delger alla politiska partier. (Kan det vara denna vår inriktning som väckte Rydbergs ilska häromsistens? Man kan ju inte låta bli att undra när man nu får ta del av Folkpartiets förslag.) Det här är för de sanna liberalerna!

1. Gör det enkelt att söka vård. Se till att sjukvården befrias från de kontrollerande och narkotikabekämpande inslagen i behandlingskulturen. Ta hand om folk som råkat i olycka, till exempel narkotikaberoende.

2. Koncentrera de sociala insatserna på ett förebyggande arbete riktat mot riskutsatta ungdomar och deras familjer.

3. Låt humaniteten vara den styrande principen i mötet med drogberoende människor. Låt de hjälpsökande själva formulera sina behov och låt deras behov vara styrande i planeringen av behandlingsinsatser.

4. Avkriminalisera det egna bruket av narkotika.

5. Gör det möjligt för alla som behöver samt efterfrågar Metadon och Subutex att få sådan behandling

6. Ombesörj att narkomanerna kan få till gång till rena sprutor. Inrätta speciella lokaliteter där de i kontakt med kompetent personal kan injicera. Förse lokalerna med en meny av behandlingserbjudanden och stödresurser för dem som är intresserade.

7. Gör åtskillnad mellan narkotikabekämpning och vård/stödinsatser.

Politiker och andra intresserade av narkotikafrågor välkomnas att kontakta Svenska Brukarföreningen och diskutera med våra kunniga medlemmar. Vi bistår gärna i remissarbete och kan säkert ge värdefulla råd och tips i utarbetandet av politiska program. Studera gärna det förslag till EU-gemensamt handlingsprogram som kallas Catania-rapporten. Den återfinns längre ned på denna hemsida.

För Svenska Brukarföreningens Verkställande utskott
Björn Hjerdin