FAQ

FAQ står för Frequently Asked Questions eller frågor som ställs ofta och av många.

På den här sidan kommer vi samla de frågor och svar vi får in från våra medlemmar så att de kan komma till användning för alla.

Innehållsförteckning

 

Hur skaffar jag substitutionsbehandling?

Har du kontakt med Socialtjänsten så kan det vara enklast att låta dem sköta det. Men det kan också bli problem om din handläggare inte håller med dig. Kom ihåg att du har rätt att byta handläggare då de ska arbeta FÖR dig och inte mot dig. Om du vill byta handläggare, kontaktar du dennes överordnade på socialenheten och begär ett byte.

Du kan också söka underhållsbehandling på egen hand genom att ta kontakt med kliniken själv eller genom en remiss från din hus/allmänläkare. Se Vårdguiden för adresser och kontaktinformation.

Se till att ha dokumentation på ditt opiatberoende. De nuvarande riktlinjerna kräver ett års dokumentation. Det betyder bevis på att du använt opiater (heroin eller morfin), tex tagen för ringa narkotikabrott, urinprov av socialtjänsten eller ett blodprov på ett sjukhus.

När det gäller behandlingshem med substitutionsbehandling så samarbetar vi med två bra evidensbaserade behandlingshem: Spifa och LiboCare. De har kommunavtal med många kommuner. Se deras kontaktinformation nedanför:

LiboCare
Email: paula.norberg@libocare.se
Telefon: 070-381 80 46
Telefon: 070-381 80 66

Spifa
Email: info@spifa.se
Telefon: 021-12 05 70

UPP


Jag har blivit utskriven/utkastad från mitt behandlingshem, vad ska/kan jag göra nu?

Behandling på dessa hem sker på basis av 4 kap. 1 § SoL, dvs. kommunens försörjningsstöd (socialbidrag). Den enskilde ansöker om behandling på visst behandlingshem, kommunen beviljar och finansierar.

Ett privat behandlingshem kan besluta om utskrivning och det går inte att överklaga på samma sätt som andra beslut. Anledningen är att det endast är finansieringen som är offentlig och därmed möjlig att överklaga (ex beslutet att inte bevilja bistånd). Omotiverade utskrivningar blir då istället en avtalsrättslig fråga mellan köparen (kommunen) och behandlingshemmet som är beroende av deras avtal.

Det båsta råd vi kan ge är att ta kontakt med socialtjänsten i kommunen för att så fort som möjligt erbjudas ny plats på ett annat behandlingshem.

UPP


Det behandlingshem jag bodde på kastade ut mig efter ett återfall, nu har hemmet tappat bort mina ägodelar. Vad kan jag göra?

Det beror på omständigheterna. Behandlingshemmet har åtagit sig ett vårdansvar för ägodelarna (ungefär som när man lämnar in väskan i bagagerummet på ett hotell). De bör därför ersätta. Om man har hemförsäkring har man ett bortaskydd i hemförsäkringen som täcker egendom utanför bostaden (exempelvis i vindsförråd på behandlingshem. Det är dock begränsat till visst belopp beroende på försäkring.

UPP


Jag har det tufft ekonomiskt och mitt husdjur behöver mat, vart kan jag vända mig?

Det finns flera organisationer som delar ut gratis hundmat till behövande, bl.a. vår egen lokalförening i Johanneshov bredvid Globen. De kan nås på 08-31 14 90 och mer kontaktinformation hittar du på deras hemsida. En annan bra organisation är Scalas Hundhjälp. Här hittar du deras kontaktinformation.

UPP


Är det olagligt att hantera en hälsofarlig vara?

Ja, det är olagligt att hantera en hälsofarlig vara (framställa, överlåta/sälja, inneha), däremot är inte att själva bruket är kriminaliserat som för narkotika. Substanser som får den klassningen är främst om tjänstemän tycker att klassningen behöver ske snabbt (kräver inte samma utredning som för narkotikaklassning).

UPP


Kan en behandlingsklinik vägra lämna ut en dos för att man producerar för lite urin?

Tyvärr kan de neka doser pga. ofullständiga urinprov, tex att man pissar för lite mängd eller för utvattnat urinprov. Däremot får de inte göra några indragningar i din behandling baserat på urinprov genom stickor. Du måste alltid begära en verifiering av ett positivt prov.

UPP


Finns det någon lag som säger att man måste vara helt ren i tre månader även från subutex (bubrenorfin) för att få ställas in på det?

Nej det finns ingen sådan regel. I sthlm behöver man vanligtvis inte ens avgiftas från t ex metta om man ska få metta el buprenorfin. Olika mottagningar har olika regler. Finns inga nya bestämmelser som ger mottagningarna fria händer däremot så är socialstyrelsens föreskrifter väldigt allmänna, lämnar fältet fritt för tolkning.

UPP


Vad gäller vid ekonomiskt bistånd? Får Socialtjänsten neka mig ersättning? Hur överklagar jag?

Denna länk till Socialstyrelsen innehåller en del bra frågor o svar de allra flesta människor som av en eller annan anledning lever av försörjningsstöd ställer sig efter ett besök hos Socialtjänsten. http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/ekonomisktbistandpasvenska

Sedan den 1:a juni 2016 finns det ett beslut från JO att socialtjänsten aldrig har rätt att villkora utbetalning av ekonomiskt bistånd för försörjning mot att lämna ett negativt urinprov. Ett sådant krav strider nämligen mot skyddet enligt regleringen i 2 kap. 6 § regeringsformen (Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp).

Se länken för beslutet.

Se också: JO-beslutet som ger dig rätt mot Socialtjänsten

UPP


Hur går jag tillväga för att få en ’second opinion’?

Du kan få en second opinion om du fått en allvarlig skada eller en särskillt allvarlig sjukdom. Läs mer på Vårdguiden:

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Second-opinion-en-andra-lakarbedomning/

UPP


Vad gäller för egenremiss?

Egenremiss innebär att man själv skriver till en speciell vårdgivare för att söka vård. Kallas även för egen vårdbegäran. Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande enheten som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Du kan göra en egen vårdbegäran på två olika sätt antingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom en pappersblankett från ditt landsting eller sp skriver du din egen.

Egenremisser kan vara jättebra för oss inom beroendevården. Om ett hemlandsting inte kan tillgodose vårdbehoven, tex om det råder intagningsstopp, står det var och en fritt att söka var man vill i landet på hemlandstingets bekostnad. Det gäller likadant över hela landet. Egenremisser går bra – bara att kontakta mottagningarna, sen är det deras sak att ta ställning. Helst vill dom att man bor tillfälligt i närheten en första tid, tex hos en vän eller på ett vandrarhem. Du kan sen begära att få sköta din medicinhantering på egen hand i din hemstad eller låta en föreståndare eller liknande sköta hanteringen, om du bor tex ett behandlingshem eller liknande.

Solstenen i Skåne är ett exempel på en klinik som tar emot sökande från andra landsting.

UPP


Kan jag vägra polisen urinprov?

Kroppsbesiktning (vilket innefattar blod- , hår- och urinprov) får inte göras om den enskilde riskerar framtida ohälsa eller skada (28 kap 12 § 3 stycket rättegångsbalken). Att man inte vill eller har fobi för sprutor är inte skäl nog att genomföra provtagnig.Polisen har rätt att kvarhålla dig i 6 timmar om du vägrar att genomföra prov och ytterligare 6 timmar om det finns synnerliga skäl. Om personen fortsätter att vägra att lämna prover så har polisen enligt 10 § 4 p. polislagen i vissa fall rätt att använda våld för att genomföra kroppsbesiktningen.

UPP


Vad är fritt vårdval?

Från och med årsskiftet [år] kommer det att vara fritt fram att söka öppenvård i vilket landsting man vill enligt den nya patientlagen som träder i kraft då. Du kommer däremot få stå för dina resor själv.

Patientens fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården. Med detta avses vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Dina möjligheter att få komma dit du vill beror på den valda vårdgivarens möjligheter att ta emot. Du betalar den patientavgift som gäller där vården ges. Från och med 1 jan 2015 blev det fitt att söka vård även över landstingsgräner.

För slutenvård, det vill säga när man är inlagd på vårdavdelning på sjukhus, gäller att vårdbehovet först ska vara fastställt i hemlandstinget.

Patienten får som huvudregel själv stå för resekostnaderna till det andra landstinget.

UPP


Hur går jag tillväga om jag vill anmäla något som hänt mig i sjukvården?

Hos IVO finns en bra guide till hur du klagar på vården:

http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/klaga-pa-varden/Sidor/hur-gor-jag-en-anmalan.aspx

UPP


Vad är mina rättigheter mot Kronofogden?

Man kan ta hjälp av ett konsumentombud hos kommunen när Kronofogden tex envisas med att dra för mycket. All egendom får inte utmätas. Du får behålla saker som anses ingå i ett vanligt hushåll och som har ett rimligt värde, t. ex. kläder, möbler och vardagsporslin. Om du har arbetsredskap som du måste använda för att kunna utföra ditt arbete kan du få behålla dessa. Konsumentombud kan också hjälpa dig att få skuldsanering.

UPP


Har sjukvården rätt att kolla min kropp efter stickmärken?

Vi kan inte tänka oss något annat än att en sådan kontroll ska vara frivillig. De är inga poliser. Sen överskrider vissa mottagningar sina befogenheter. Villkorar medicinering på sätt som inte är acceptabel. Vi skulle absolut råda personen ifråga att säga till sin kontaktperson att hen inte vill ställa upp på de här kränkande kontrollerna.

UPP


Kan man få ekonomiskt stöd om man måste resa långa sträckor till sin beroendeklinik?

Det är fullt möjligt. Kolla med försäkringskassan, kliniken, eller landstinget på din ort vad som gäller.

UPP


Har jag rätt att söka vård i ett annat landsting?

Efter 1 jan 2015 blev det fritt att söka vård i annat landsting oavsett om vården du söker redan erbjuds i ditt egna landsting. Se frågan “Vad är fritt vårdval?” ovan.

UPP


Hur exakt går jag tillväga om jag vill begära ut mina journaler?

Du kan göra det muntligt eller skriftigt där vården har utförts. Vårdgivaren ska göra en sekretessprövning av journalerna innan de lämnas ut. Uppgifter som kan vara till men för patientens behandling kan i vissa fall sekrettesbeläggas även mot patienten. Därför kan du oftast inte få journalen direkt i handen utan får den oftast skickad per post.

UPP


Vad är en Socialkonsulent?

Socialkonsulent är en yrkestitel. De som arbetar som socialkonsulenter fungerar dels som rådgivare för alla kommuners socialnämnder (socialtjänst), dels som övervakare av socialnämndernas verksamhet genom tillsyn och granskning. Socialkonsulenten kan arbeta för länsstyrelsen.

UPP


Får man lämna patienter utan sin medicin om hen är för sjuk för att kunna ta sig ut ur hemmet?

Metadon får endast överlämnas till patient under uppsikt av sjukvårdspersonal på sjukvårdsinrättning enligt 5 kap 1 § SFS 2009:27 Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.
Om du har fått annan medicin förskrivet som kan hämtas ut på apoteket kan en vän hämta dessa med fullmakt från dig. Du kan skriva ut fullmakt för detta syfte här:

http://www.ehalsomyndigheten.se/Documents/Blanketter/22_fullmakt-Till-privatperson.pdf

UPP


Vad är mina rättigheter gentemot Socialtjänsten?

Du har bl.a. rätt att få byta handläggare. Gå till dennes chef på socialkontoret och be om ett byte och säg att det inte känns bra eller att du litar på hen. De ska göra vad som är bäst för dig och om du inte kan lita på hen, måste du få byta. Hänvisa till socialtjänstlagen. http://dinarattigheter.se/vad-sager-lagen/vad-sager-socialtjanstlagen/

Om du är missnöjd med Socialtjänsten kan du anmäla fel hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO): http://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-socialtjansten/Sidor/default.aspx

Anser du att du blivit felbehandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

UPP


Har personal på ett behandlingshem rätt att söka igenom en dator efter bevis att det kommit in droger på hemmet?

Bara en åklagare kan besluta om att beslagta personliga ägodelar och husrannsakan. Att gå igenom mejl är ju att likna vid en husrannsakan.

UPP


Vilken är preskriptionstiden vid narkotikabrott?

Hur lång preskriptionstiden kommer att vara beror på om brottet klassas som ringa narkotikabrott, narkotikabrott, eller grovt narkotikabrott eftersom straffskalorna mellan dessa olika brott varierar.

  • Om brottet klassas som ringa narkotikabrott så är preskriptionstiden två år.
  • Om det handlar om narkotikabrott som kan ge fängelse i högst tre år så är preskriptionstiden tio år.
  • Vid grovt narkotikabrott är preskriptionstiden femton år.

Om man inte erhållit del av åtal eller häktats inom dessa olika tider beroende på vilket brott det rör sig om, så är brottet preskriberat vilket innebär att påföljd för brottet inte får utdömas.

De preskriptionstider som anges ska räknas från den dag då brottet begicks.

UPP


Min klinik säger att p.g.a. sekretessen får jag inte ha med en stödperson på mina möten med dem. Har de rätt?

Patienten har rätt att ha ett ombud närvarande och det kan vara vem som helst. Kliniken kan inte vägra det med hänvisning till sekretess, då sekretessen ägs av patienten; det är han/hon som avgör om avsteg från den ska göras, t.ex. i fall med ett självvalt ombud.

Det finns situationer då denna rätt kan inskränkas; t.ex. då patienten är så svårt psykiatriskt sjuk att han/hon inte kan avgöra vad som ligger in hans/hennes intresse, eller där hans/hennes tillstånd skulle kunna förvärras av ombudets närvaro. Detta är dock ingenting som går att applicera på den sedvanlige patienten i underhållsbehandling. Denna behandling förutsätter ju en viss funktionsgrad hos dem som behandlas.

Fördelen att ha med sig någon är att en till person är med och lyssnar på vad som sägs och vad som verkligen bestäms, ett vittne helt enkelt som de inte kan avfärda lika lätt.

UPP


Min klinik säger att det är förbjudet att spela in samtalen jag har med dem. Har de rätt?

Att spela in samtalen med en liten diktafon är ett bra sätt att dokumentera beslut och uttalanden, speciellt om du inte kan ha med dig någon på ditt möte.

Det är också bra att göra det för din egen del det är en trygghet i att veta att du faktiskt har bevis på vad som sagts i dina samtal.

Det är lagligt att spela in samtal där man själv medverkar, du behöver inte ens tala om det, eftersom patienter äger sin egen sekretess.

Det är däremot olagligt att spela in andra där du själv inte medverkar i samtalen.

UPP


Hur begär jag ut min journal?

Du har rätt att ta del av din egen journal. För att begära ut en kopia av journalhandlingar ska du vända dig direkt till den vårdenhet där du önskar kopior ifrån. Hänvisa till Patientdatalagen om de vägrar.

Vissa vårdenheter erbjuder även möjligheten att beställa journalkopior direkt från Internet. Pappren skickas då med vanlig post till folkbokföringsadressen.

Det finns också Landstingsarkivet som ska enligt lag förvara alla sjukjournaler som arkiveras.

När du beställer en journal vill Landstingsarkivet ha följande uppgifter:

  • namn på patienten (efternamnet vid vårdtillfället)
  • personnummer
  • vårdinrättning
  • årtal för vårdtillfället

Landstinget har rätt att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, vilket brukar vara någon krona/papper.

UPP


Vilka summor gäller för Högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du uppnått maxbeloppet får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård. Beloppen det handlar om är:

Öppen sjukvård: 1100 kronor. (900 kronor gäller fortfarande i Stockholm)

Läkemedel: 2 200 kronor

Detta är lagstadgade regler och gäller i hela Sverige, oavsett landsting.

Fråga om du betalar för besöket eller medicinen med tanke på de olika kostnadsnivåerna.

Självklart gäller det också dem som går dagligen och dricker/hämtar sin dos på en beroendemottagning. Be om att få ett högkostnadskort och se till att få det stämplat varje gång du hämtar din medicin, eftersom sjukvården har seperata system. Spara högkostnadskortet eller dina kvitton även sedan du fått frikortet. Då är det enkelt att få ett nytt om du tappar bort frikortet.

Högkostnadsskyddet täcker inte kostnad för ett uteblivet besök, intyg, sjukhusinläggning, eller om du begär ut en journalkopia.

Apoteken ska också erbjuda avbetalningsplaner, men det kan skilja sig åt från apotek till apotek och ort till ort om man får godkänd kredit vid betalningsanmärkningar och låg inkomstnivå. En kreditprövning görs nästan alltid.

UPP


Jag har substitutionsbehandling och ska resa utomlands. Vad är det som gäller?

Det finns inga föreskrifter om detta från Socialstyrelsen, varken i de nya eller de kommande riktlinjerna. Det betyder att din behandlare har inte rätt att neka dig att varken resa eller skriva ut doser så det räcker för din resa.

För resor upp till 30 dagar inom Schengen (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) räcker det att ha med ett s.k. Schengenintyg som ditt apotek skriver under. Du kan ladda ner ett sådant från Läkemedelsverket här.

Internationellt sett skiljer sig reglerna mellan olika länder och läkemedel, vilket gör att du alltid bör kolla med dess ambassad i Sverige för det land du tänker resa in i.

Generellt kan man säga att du kommer behöva ett läkarintyg från din klinik såväl som det aktuella receptet i pappersform för internationella resor. Behåll alla apoteksetiketter på burkar och förpackning. Läkarintyget bör innehålla resans längd, det internationella namnet på den aktiva substansen och antal dagliga doser.

30 dygnsdoser gäller oftast här med. Sedan anses man ha kunnat erhållit ett nytt recept i det land man planerar att stanna längre i. Anledningen till att det står dygnsdoser är att läkaren själv bestämmer de aktuella doserna av ett visst preparat.

Andra regler kam komplicera inresa i vissa länder, tex kräver en del länder ett importintyg för narkotikaklassade läkemedel.

UPP


Hur får jag till stånd en ADHD-utredning?

Som vuxen kan man vända sig till en vårdcentral eller till en psykiatrisk vuxenmottagning för att få kontakt med en läkare eller psykolog. Vilken del av vården som gör utredningen kan också variera, men många gånger är det en psykiatrisk mottagning.

Har man en beroendebakgrund kan det vara svårt att få en utredning godkänd och man riskerar att hamna mellan stolarna. Vi vet att många som har ett beroende har användning av ADHD-läkemedel, men det är inte alltid det lättast och ofta måste man bevisa genom urinprov att man inte använder några slags droger.

UPP


Hur kan jag möjliggöra ett byte från Suboxone till något annat?

Suboxone är förstavalet för många när man sätts in på substitutionsbehandling, men det är också många som mår dåligt av det och vill byta, men inte vet hur.

Först är det viktigt att konstatera att man har ingen rättighet att få ett visst sorts läkemedel. Det är en medicinsk fråga och bestäms av din läkare i samråd med dig. Däremot vad man kan göra är att dokumentera de biverkningar och reaktioner man får och se till att de journalförs och be att få träffa läkaren för att diskutera sina bekymmer.

Man ska också kräva att läkaren rapporterar till biverkningsregistret.

Du bör också först avgöra om det är Suboxonet som ligger bakom dina problem genom att eliminera andra orsaker, tex sjukdom.

Om det är buprenorfin du vill byta till behöver du vara överkänslig mot naloxonet i läkemedlet. Tex kan du vara allergisk, så gå och kolla om det är orsaken.

Är det metadon du vill byta till så behöver du bevisa att buprenorfinet inte är tillräckligt för att motverka din abstinens och drogsug.

UPP


Jag ska till Sverige på semester. Går det att få substitutionsbehandling när jag är här?

Vad du måste göra är att kontakta närmaste klinik där du/ni kommer att bo och ordna med dem i förväg. Dvs skicka läkarintyg mm så ska det inte vara några problem.

Kostnaden är inte mer än för alla andra läkemedel. Kolla samtidigt om Högkostnadsskyddet gäller för er/dig så håller ni/du kostnaderna nere.

1177.se finns det ännu mer information om olika kliniker.

UPP


Hur länge måste jag hålla på att ge urinprov, trots att jag gått i flera år utan problem?

I de gamla riktlinjerna står det bara att ”Läkaren ska med medicinska undersökningar fortlöpande följa upp patientens medicinering under eget ansvar. Läkaren ska även regelbundet överväga om patienten kan få fortsätta att sköta sin medicinering under eget ansvar.” Dessutom att läkaren och patienten ska komma överrens om de särskilda villkor som ska gälla för behandlingen.

De nya riktlinjerna som börjar gälla from 15 februari 2016 är mycket bättre, men även där finns det paragrafer som särskilda villkor mellan läkare och patient. Men detta skiljer sig åt från klinik och klinik. Se mer här.

Vissa behöver aldrig lämna urinprov, medan andra är väldigt strikta.

Att man ska tex behöva lämna up 1 gång/månad kan låta som mycket, men som sagt, är väldigt beroende på var du bor.

UPP


Vad har jag för rättigheter när de gäller adhd-medicinering och får mottagningar ta bort tex Ritalin utan nedtrappning?

Många mottagningar har som rutin att sätta ut metylfenidat vid återfall/positiva urinprover. Behandling mot ADHD syftar till en funktionshöjning och är inte på samma sätt en “livsräddande” medicin som metadon/buprenorfin. Dessutom utvecklar man inte någon nämnvärd abstinens i och med att man sätter ut metylfenidat. Nedtrappning brukar därför ej erbjudas. Allt enligt en läkare vi pratat med.

UPP


Vad anser ni om roten Ibogaine?

Det är en metod som vi inte förespråkar eller rekommenderar då den är väldigt oförutsägbar och ger kraftiga hallucinationer. Folk har dött när de ätit den och om den verkligen fungerade så skulle läkemedelsbolagen ha tagit fram något läkemedel baserat på roten.

UPP


Vad kan man använda som smärtlindring om man har substitutionsbehandling med metadon?

Ett bra tips enligt läkare vi pratat med är att använda 1 Ipren + 1 Alvedon tillsammans. Det ger en bra effekt snabbt. Men du bör alltid prata med din läkare först.

UPP


Jag undrar om ni vet vilka sekretessregler som gäller på sprutbytet för en kvinna som är gravid och vill ha sprutor?

Ja, tekniskt så har de möjligheten att bryta sekretessen enligt lag. I Stockholm LVM-anmäler man inte alla gravida som kommer. De knyter i stället upp personen gentemot deras barnmorska och Rosenlunds Specialistmödravård. De delar också ut sprutor. Om de upplever att det inte går att få någon form av allians med personen/patienten så kan de se dem nödgade att uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Deras erfarenhet är att dem har lyckats bra med att knyta upp gravida på frivillig basis.

När det gäller vård av minderåriga barn så har de en skyldighet att anmäla det till socialtjänsten enligt lag om det finns misstanke om att ett barn far illa. I praktiken betyder det att de måste göra en anmälan om man har vårdnad om minderåriga barn eftersom de omöjligt kan göra en helhetsbedömning huruvida barn far illa eller ej – det är Socialtjänstens jobb.

Efter en eventuell anmälan så tar Socialtjänsten kontakt med berörd person för att efterhöra hur den aktuella situationen ser ut. Socialtjänstens roll är att stötta personer som har behov av hjälp och inte att omhändertaga barn även om det händer och att personen ifråga som blir anmäld upplever det som en obehaglig möjlig konsekvens.

UPP


Hur ska jag göra för att återfå mitt körkort efter en dom för narkotikabrott och/eller efter jag börjat med substitutionsbehandling?

Att återfå sitt körkort kan vara svårt om man har fällts för narkotikabrott och är med i substitutionsbehandling. Vad vi också vet är att det kan vara väldigt olika hur Transportstyrelsen hanterar dessa fall. Att det kan krävas dyra tester och att man kan få hålla på och ligga på för att få något att hända.

På hemsidan finns flera inlägg om just detta:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/search/node/k%C3%B6rkort

Kolla speciellt in inläggen:

  • Intygshaveri
  • “Dyrt körkort för de som har substitutionsvård”
  • Körkortsförbud?

Tyvärr går det inte att ge något mer specifikt svar än så.

UPP


Vet ni om några labb som utför analyser (renhet, innehåll, etc) av droger tillgängligt för privatpersoner?

Vi vet inte om några sådana labb i Sverige. Det finns gamla SKL eller NFC som används av polisen, men de är inte tillgängligt för privatpersoner.

Utomlands finns det dock fler alternativ.

Det finns egna tester man kan göra hemma och går att beställa över nätet, tex EZ TEST.

EROWID har även en tjänst där man kan skicka in sina piller för att testas anonymt:

Vi i SBF har dessutom ett varningssystem om det är någon viktig information vi vill gå ut med till vårta medlemmar.

UPP


Jag har blivit inställd på metadon (tidigare buprenorfin) men har ändå svåra abstinenssymtom. Vad kan jag göra?

Tyvärr finns det inte så mycket man kan göra annat än att få dem att förstå hur du mår.

I Stockholm höjer man ofta doserna till 70-80 med små justeringar som görs allt eftersom vid abstinens. Men på mindre klinker där kompetensen är mindre är det inte ovanligt att höjningar sker plågsamt långsamt.

Ett tips är att försöka få Lyrica utskrivet parallellt med metadon då det ska fungera riktigt bra mot opiatabstinens.

Kontakta även Patientnämnden i din region och hör med dem vad de anser.

UPP