Europeiska sociala stadgan

Europeiska sociala stadgan är ett dokument som undertecknades av Europarådets medlemmar 1961. Genom dokumentet gick staterna med på att tillförsäkra sina befolkningar sociala rättigheter, i syfte att öka levnadsstandarden och den sociala välfärden, bl.a. lika rätt till sjukvård.

I del1 §11 står det:

Everyone has the right to benefit from any measures enabling him to enjoy the highest possible standard of health attainable.

Var och en har rätt att komma till åtnjutande av alla åtgärder som kan bidra till att ge honom eller henne bästa möjliga hälsotillstånd.

Vartannat år måste den svenska regeringen lämna in en rapport som beskriver vad de gjort för att fullfölja sina plikter under stadgan.

Du kan läsa hela Europeisk social stadga (reviderad) Strasbourg den 3 maj 1996 (SÖ* 1998:35) på adressen nedanför:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/96765

* Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

[video:http://www.youtube.com/watch?v=w1jmOIMERGQ]