En C-Uppsats Om brukarinflytande av Anna-Karin Larsson socionomstudent – Umeå universitet –

En C-UPPSATS Av Anna-Karin Larsson
Brukarinflytande vid underhållsbehandling för heroinberoende – på vems villkor? 

SAMMANFATTNING: 

När det gäller människor som använder narkotika ges lite utrymme för deras inflytande och
mycket tyder på att man inte lyssnar på brukarna. Svenska Brukarföreningen, en förening med
och för personer med narkotikaberoende, menar att det brukaren önskar inte anses viktigt utan
istället är kontrollen över individen behandlingens A och O. Syftet med den här
undersökningen har varit, med fokus på behandlarnas roll och förhållningssätt, att synliggöra
vad som möjliggör eller hindrar ett ökat brukarinflytande vid underhållsbehandling för
heroinberoende. En kvalitativ metod i form av intervjuer med fem behandlare har använts. För
att förstå hur behandlarnas roller och förhållningssätt skapas och vidmakthålls utifrån det
sammanhang de arbetar i och för att belysa maktojämlikheten mellan behandlare och brukare
användes teoretiska begrepp från Bourdieu, Morén och Foucault samt olika synsätt på
empowerment. Resultatet visar att brukarnas möjligheter till inflytande är begränsade av den
strikta behandlingsstrukturen, behandlarnas förbestämda uppfattningar om brukarens karaktär,
att det inte finns några krav från verksamhetens ledning för ett ökat brukarinflytande samt den
ojämna maktbalansen. Behandlarna har en mängd maktmedel till sitt förfogande för att
kontrollera brukarnas missbruk och förhindra läckage, en kontroll som kan tolkas som svår
för brukarna att försvara sig mot och ha inflytande över.

För hela uppsatsen klicka här