Diskussionskväll

2006-04-27
Diskussionskväll


 


Torsdagen den 27 april klockan 18.00 kommer Abit Dundar från Socialstyrelsen
Han skall berätta om hur arbetet med att ta fram riktlinjerna för substitutionsbehandlingen gick till! Hur förhåller sig Socialstyrelsen i utredningssammanhang till sådant som inte är av rent vetenskaplig karaktär såsom frågorna runt spärrtid innan återgång i substitutionsbehandling och liknande? Hur stor roll spelar de olika intresseorganisationerna i sådana överväganden? Vems intressen måste tillgodoses i utredningsarbetet? Vem är att betrakta som en intressent och hur värderas de olika intressena? Anses de olika remissinstanserna vara likvärdiga eller görs några former av prioriteringar?
Substitutionsfrågan har varit och är en tummelplats för olika aktörers värderingar och attityder, varför det kommer att bli intressant att få diskutera frågor som dessa med Abit.