Brukarvänspriset 2006

Brukarvänspriset 2006


På Socialstyrelsens vägnar vill jag härmed tacka Svenska Brukarföreningen för att “Brukarvänspriset 2006” tilldelades Socialstyrelsen. Syftet med kunskapsöversikten, föreskrifterna och handboken om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende är att skapa en god vård för den enskilde individen. Vården skall vara säker, effektiv, kunskapsbaserad och patientfokuserad. Den skall också vara jämlik och ges i rimlig tid.


Socialstyrelsen försöker på olika sätt få in patienters, närståendes och andra berörda gruppers kunskaper, erfarenheter och synpunkter i arbete, dvs. se till
att individperspektivet blir tillgodosett på bästa möjliga sätt. Att vi nu fått “Brukarvänspriset” ser vi som en bekräftelse på att individperspektivet är väl tillgodosett i kunskapsöversikten, föreskrifterna och handboken om läkemedelsassisterad behandling.


Brukarföreningen är en mycket viktig aktör i processen för att förbättra vården när det gäller läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Vi önskar er lycka till i det fortsatta arbetet.


Med vänliga hälsningar


Abit Dundar (Socialstyrelsen)