Artikel om vårdvalet – “En tvåring som redan hjälpt många människor”

LARO är läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende och är till för de personer som har missbrukat heroin och i stället får en substitutionsbehandling. Moderaterna och våra allianskollegor i Region Skåne var först i landet med att införa vårdval inom LARO. Behandlingen är i vissa fall livslång, i andra fall görs den under en begränsad tid där medicineringen trappas ned efter hand för att sedan helt upphöra. För en person med ett före detta missbruk, som slutar missbruka heroin och börjarmed substitutionsbehandling, kan behandlingen innebära ett helt nytt liv med återupptagna familjerelationer, bostad, studier eller arbete.

LARO är läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende och är till för de personer som har missbrukat heroin och i stället får en substitutionsbehandling. Moderaterna och våra allianskollegor i Region Skåne var först i landet med att införa vårdval inom LARO. Behandlingen är i vissa fall livslång, i andra fall görs den under en begränsad tid där medicineringen trappas ned efter hand för att sedan helt upphöra. För en person med ett före detta missbruk, som slutar missbruka heroin och börjarmed substitutionsbehandling, kan behandlingen innebära ett helt nytt liv med återupptagna familjerelationer, bostad, studier eller arbete.

I början av året presenterades en extern utredning om LARO-vårdvalet i Region Skåne. Slutsatserna i rapporten var mycket glädjande. Knappt två år efter vårdvalets införande är de positiva effekterna av vårdvalet tydliga. Utbudet av vårdgivare har nästan fördubblats och antalet patienter med regelbunden behandling har ökat. Tillgängligheten till behandling har förbättrats för alla, även för patienter med tyngre missbruk. Kvaliteten har förbättrats.

Ett viktigt mått är att patienten inte avbryter sin behandling och efter två år är nästan nio procent fler i behandling. Patienternas berättelser visar att bemötandet har förbättrats, att kraven blivit tydligare vilket patienterna upplever som positivt och att mottagningarna är lyhörda för patienternas önskemål. Behandlingskostnaden per patient har minskat, vilket är en viktig effekt, särskilt eftersom kvaliteten samtidigt har förbättrats. Det finns inte heller några tecken på inlåsningseffekter eller undanträngning av andra patienter.?

Sju behandlingskliniker har på två år blivit 18 mottagningar runt om i Skåne, tack vare vårdvalet. Dessutom har behandlingarna ökat med drygt 30 procent sedan vårdvalet infördes och köerna har i praktiken helt försvunnit. Tidigare väntade patienterna i genomsnitt 18 veckor, det vill säga mer än fyra månader. Många väntade mycket längre.

Nu behöver denna tvååring utvecklas för att rehabiliteringen för patienten ska bli ännu bättre. Mottagningarnas resultat avseende andelen överdoser, doserna som skrivs ut av läkemedlen, hur många patienter som drabbas av hepatit C, och hur väl mottagningarna följer Socialstyrelsens rekommendationer om vilka läkemedel som bör skrivas ut i första hand är några av de aspekter som kan mätas och ligga till grund för ersättningen som mottagningarna får.

Resultaten bör göras tillgängliga så att patienten lättare kan välja den mottagning som passar bäst.

Allians för Skåne värnar om alla patienters rätt att själva välja sin vård, detta gäller även inom specialistvården, och för en patientgrupp som tidigare näst intill har förvägrats möjligheten att kunna ställa krav och göra sig hörd. Vårdvalet inom LARO räddar liv och ger livskvalitet och möjlighet att skapa sig ett liv utan missbruk. Ett trefaldigt skånskt hurra för tvååringen!

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/en-tvaaring-som-redan-hjalpt-manga-manniskor/

 
%d bloggare gillar detta: