Remiss från Svenska Brukarföreningen om ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (DS 2015:56)

Remiss från Svenska Brukarföreningen om ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige DS 2015:56.

Svenska Brukarföreningen ställer sig i vissa delar positiva till förslaget, men har även synpunkter på en del andra inslag.

SBF hoppas att förslaget går igenom som lag. Om vi inte ändrar lagen riskerar många av
våra medlemmar att försämra sin hälsa och värsta fall dö i onödan.

Den största fördelen med att ändra lagen är förutom smittskyddsperspektivet också att
samhället gör kontaktytan mot vårt medlemskollektiv större och bredare. Man möter oss
där vi är.

Remiss från Svenska Brukarföreningen om ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige DS 2015:56.

Svenska Brukarföreningen ställer sig i vissa delar positiva till förslaget, men har även synpunkter på en del andra inslag.

SBF hoppas att förslaget går igenom som lag. Om vi inte ändrar lagen riskerar många av
våra medlemmar att försämra sin hälsa och värsta fall dö i onödan.

Den största fördelen med att ändra lagen är förutom smittskyddsperspektivet också att
samhället gör kontaktytan mot vårt medlemskollektiv större och bredare. Man möter oss
där vi är.

Många av våra medlemmar är måna om sin hälsa och vill skydda sig, om de bara får
chansen. Något vissa aktörer har valt att inte tro på. Vi vill inte se detta som en politisk
fråga, för oss handlar det om hälsa och blodigt allvar.

* SBF har inget att invända mot § 6.

* SBF har inget att invända mot ändringen i §2, utan vi tycker det är mycket
positivt med att kommuners veto tas bort då sprututbyten är en smittskyddsfråga
och inget annat.

* SBF tycker det är utmärkt att åldersgränsen nu sänks från 20 till 18 år.

* Vi ställer oss dock frågande till om det alls ska vara någon åldersgräns. Det måste
alltid vara ett behov som styr. Om en 17-åring kommer till sprutbytet och inte är
smittad av hepatit c eller av hiv, men ändå bevisligen injicerar och är beroende.
Skulle det då inte vara hemskt ifall läkaren då måste säga: kom tillbaka om ett
år! Vi känner väl till problemet här med LVU. Vi måste här ha i beaktning att ett
omhändertagande inte alltid är omedelbart. Därför kan 17-åringen hinna bli
smittad innan en insats görs.

* Sprututdelning på anstalt är idag en omöjlighet. Detta är också viktigt. I brist på
en sådan kontroversiell åtgärd så anser SBF att klorintabletter åtminstone skulle
kunna delas ut, för att på så sätt sterilisera spruta och kanyl. Ett billigt sätt att
minska smittspridning på anstalt. På anstalt delas en spruta av många och är en
vanlig smittväg.

* Vi vet från våra medlemmar att injiceringsdebuten ofta sker tidigt och detta
kommer hjälpa många unga människor att slippa bli smittade av dödliga
blodsjukdomar.

* Vi ser det som ett viktigt krav att varje sprutbyte åläggs att remittera patienten
till infektionsklinik för leverskadeutredning, i de fall det är ett önskemål.
Självfallet ska hiv-testning och andra relevanta test också kunna erbjudas (t ex
hepatit b).

* Angående det geografiska kravet – att sprutbyte enbart kan erbjudas av
hemlandsting skapas ett stort hinder för att motverka smittspridning. Även
människor som injicerar flyttar, och det av många olika anledningar. Geografi får
inte bli ett hinder för ett effektivt smittskydd, för utan det kan man inte se till att
man inte blir smittad eller ta ansvar för att man inte smittar någon annan.