Brukarvänspriset 2015 går i år till Folkhälsomyndigheten för deras vägledning i arbetet mot hepatit C för personer som injicerar droger samt deras icke-diskriminerande språk

Årets Brukarvänspristagare 2015 har delats ut på Svenska Brukarföreningens seminarium i Stockholm.

Priset går till Folkhälsomyndigheten för deras vägledning av insatser mot hepatit C för personer som injicerar droger samt deras icke-diskriminerande språk.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tar emot Brukarvänspriset 2015. (Klicka för större bild)

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tar emot Brukarvänspriset 2015. (Klicka för större bild)

Årets Brukarvänspristagare 2015 har delats ut på Svenska Brukarföreningens seminarium i Stockholm.

Priset går till Folkhälsomyndigheten för deras vägledning av insatser mot hepatit C för personer som injicerar droger samt deras icke-diskriminerande språk.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tar emot Brukarvänspriset 2015. (Klicka för större bild)

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson tar emot Brukarvänspriset 2015. (Klicka för större bild)

PRISMOTIVERING

Årets Brukarvänspristagare är en organisation som vi tycker har vuxit som myndighet – det är en av de viktigaste myndigheterna som har avgörande konsekvenser för våra liv och för vår hälsa.

Vi ser en myndighet som tar vår hälsa och möjligheter till överlevnad på stort allvar. En myndighet som – med handen på hjärtat – för några år sedan inte riktigt hade kunnat få detta pris.

Vi ser en myndighet som lyssnar på oss och våra kamrater, tar till sig den samlade och dyrköpta kunskap som vi bär på, och som använder sig av forskning och beprövad erfarenhet för att verkligen göra skillnad.

Folkhälsomyndigheten får årets brukarvänspris för dess förmåga att lyhört, sakligt och kunskapsbaserat lyfta fram en strategi som fungerar för oss och våra kamrater. De får brukarvänspriset specifikt för deras arbete med ”Vägledning för hälsofrämjande och förebyggande arbete med hiv och hepatit för personer som injicerar droger”.

Vi ser en verklighetsgrundad och genomförbar vägledning och mycket tack vare att de lyssnat på våra kunskaper och insikter. Det mest talande för hur vi vet det är för att de tagit djupt intryck av ords betydelse.

Folhälsomyndigheten skriver "Personer som injicerar droger”. Inte missbrukare.

Ord är viktiga. Hur en grupp människor beskrivs och benämns kan säga mer om den och de som beskriver än själva den utpekade gruppen.

Det är stor skillnad att kalla en grupp för ”missbrukare" eller ”personer som injicerar droger”. Det första är ett ”missbrukat” verb som avindividualiserar, objektifierar och stigmatiserar och det andra är snarare att peka på en handlingsom en person gör inte något som en person är. Att göra något är inte att vara.

Vi är inte missbrukare – vi är människor som har injicerat eller som aktivt injicerar narkotika. Vi är inte våra handlingar, vi är personer med många olika bakgrunder och erfarenheter. Vi kallas hellre för pappor, mammor, bröder, systrar, barn. Och så vidare.

Vi kan ha diagnoser. Vi kan vara beroende av narkotika. Men vi är aldrig en diagnos och vårt eventuella beroende är inte vår identitet om än en del av vårt liv.Det här är viktigt, hur ord och begrepp används kan säga en del om en diskurs, och hur den håller på att förändras.

Vi är glada att Folkhälsomyndigheten är en del av denna förändring.

Därför säger vi:

Vi ser er – tack för att ni ser oss!

Berne Stålenkrantz, ordförande Svenska Brukarföreningen

***

Bakgrundsmaterial:

"Denna vägledning är en del i strategin för att stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till personer som injicerar droger, som genom sitt droganvändande är utsatta för infektionssjukdomar och andra negativa livshändelser. Liksom i strategin lyfts målgruppen fram som prioriterad av såväl FN, EU och WHO. Denna vägledning lyfter fram relevant forskning och kunskap samt erbjuder ett ramverk och instruktioner på strategisk och saklig nivå. Vägledningen kan även användas som kunskapsunderlag i utbildningar och i olika former av beslutsunderlag. Ambitionen är att stödja regionala och lokala aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen. På sikt ska målgruppens hälsa förbättras genom att minska den enskildes och gruppens sårbarhet för sjukdomar samt konsekvenserna av dem."

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/19347/vagledning-for-halsoframjande-och-forebyggande-arbete-med-hepatit-och-hiv-for-personer-som-injicerar-droger_15001.pdf

%d bloggare gillar detta: