Minnesanteckningar från det senaste mötet med referensgruppen Psykiatri 2015

Minnesanteckningar från det senaste mötet med referensgruppen Psykiatri 2015 som Stockholm Brukarförening sitter med i.

– – –

Anna och Christina informerar om Psykiatri 2015 – ett utvecklingsarbete inom
vuxenpsykiatrin. PP-bilder bifogas med minnesanteckningarna, där färgkodssystem används för utvecklingsområdena: röd=ej påbörjad/omstart, gul=pågår, grön=i princip klart.
 
Patientforum och Brukarråd inom verksamheterna  
Klas och Janine berättar om hur införandet av patientforum på avdelningarna samt brukarråd på de olika klinikerna går framåt. PP-bild bifogas med minnesanteckningarna.

Minnesanteckningar från det senaste mötet med referensgruppen Psykiatri 2015 som Stockholm Brukarförening sitter med i.

– – –

Anna och Christina informerar om Psykiatri 2015 – ett utvecklingsarbete inom
vuxenpsykiatrin. PP-bilder bifogas med minnesanteckningarna, där färgkodssystem används för utvecklingsområdena: röd=ej påbörjad/omstart, gul=pågår, grön=i princip klart.
 
Patientforum och Brukarråd inom verksamheterna  
Klas och Janine berättar om hur införandet av patientforum på avdelningarna samt brukarråd på de olika klinikerna går framåt. PP-bild bifogas med minnesanteckningarna.

Nyanställda
BISAM samt kommande mötesledare för patientforum erbjuds kollegial handledning samt metodstöd som Klas och Janine håller i. Diskussion om enhetlighet gällande innehåll, struktur mm inom de sex brukarråden och om möjlighet att byta erfarenheter i brukarråden.
 
Översyn av referensgrupperna inom SLSO, deltagare till processarbete
Det finns ett flertal referensgrupper som pågår inom utvecklingsarbetet SLSO, sammanställd bild över samtliga referensgrupper bifogas med minnesanteckningarna.
 
På gång 2016
Arbetet inom Psykiatri 2015 fortsätter med fokus på de utvecklingsområden som ännu inte är klara dvs de gul- och rödmarkerade i bifogade PP bilder. 
 
Höstens möten
Under hösten kommer det vara två referensgruppsmöten och ett dialogforum.
Referensgruppsmöten kommer inte som tidigare att vara på måndagar. Janine skickar ut de nya mötestiderna. Representanter får maila Janine om vilka veckodagar och datum som inte passar.  
 
Häftet Kvalitetsbokslut 2014 med fokus på psykiatrin delas ut på mötet.