Remissdags för Socialstyrelsens nya föreskrifter om substitutionsbehandling

Socialstyrelsen förebereder nya riktlinjer och råd för människor i substitutionsbehandling.

Svenska Brukarföreningen är en av remissinstanserna.

I det nya förslaget tar man bort det uttryckliga kravet på att i vissa situationer avbryta behandlingen. När en patient skrivs ut mot sin vilja ska det finnas medicinska skäl till detta.

SoS skriver att "både när en patient ska skrivas in i läkemedelsassisterad behandling och när han eller hon ska skrivas ut ska åtgärden tydligt motiveras av medicinska skäl."

Socialstyrelsen förebereder nya riktlinjer och råd för människor i substitutionsbehandling.

Svenska Brukarföreningen är en av remissinstanserna.

I det nya förslaget tar man bort det uttryckliga kravet på att i vissa situationer avbryta behandlingen. När en patient skrivs ut mot sin vilja ska det finnas medicinska skäl till detta.

SoS skriver att "både när en patient ska skrivas in i läkemedelsassisterad behandling och när han eller hon ska skrivas ut ska åtgärden tydligt motiveras av medicinska skäl."

Även kravet för inskrivning, ett dokumenterat bruk under minst ett år, försvinner. Förslaget är att den behandlande läkaren ska bedöma om patienten har haft ett årslångt beroende och därmed rätt till behandling. Det betyder att fler kommer att få behandling.

Man föreslår även att specialister i beroendemedicin och inte enbart specialister i psykiatri ska kunna ge behandlingen, liksom att vård enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, inte ska utgöra ett hinder för att inleda behandling.

I förslaget finns också utrymme för läkaren att låta patienten tidigare än i dag själv få hantera sin medicin, detta efter att läkaren gjort en medicinsk bedömning av patienten. Även detta kan öka tillgängligheten för den grupp som exempelvis har arbete eller studier att sköta och samtidigt lång resväg till den klinik där medicinen ska hämtas.

Med finns också en reglering av ett beronde av smärtlindrande läkemedel så att även dem kan ges effektiv behandling.

Remissen ska vara inlämnad senast 14 september.

%d bloggare gillar detta: