JO-beslutet som ger dig rätt mot Socialtjänsten

Till er som fått socialbidraget nekat av socialtjänsten på grund av att dom sökt info på internet och kanske framförallt från Facebook!

Exempel: Du hyr ett rum, hyresvärden lägger upp en vänlig bild på Facebook. Bilden visar en puss mellan er. Socialen scrollar runt på FB och upptäcker bilden och inte ens på din sida. Bilden leder till att socialsekreteraren nekar dig vidare socialbidrag (hyra, mat etc) med hänvisning till att ni är ett par!

Här är ett JO-beslut i frågan från 2015-01-15 som ska ge dig rätt vid en överklagan.

Du måste i överklagan också hänvisa till lagen – se här:

Till er som fått socialbidraget nekat av socialtjänsten på grund av att dom sökt info på internet och kanske framförallt från Facebook!

Exempel: Du hyr ett rum, hyresvärden lägger upp en vänlig bild på Facebook. Bilden visar en puss mellan er. Socialen scrollar runt på FB och upptäcker bilden och inte ens på din sida. Bilden leder till att socialsekreteraren nekar dig vidare socialbidrag (hyra, mat etc) med hänvisning till att ni är ett par!

Här är ett JO-beslut i frågan från 2015-01-15 som ska ge dig rätt vid en överklagan.

Du måste i överklagan också hänvisa till lagen – se här:

1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
– ekonomiska och sociala trygghet,
– jämlikhet i levnadsvillkor,
– aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

4 kap. Rätten till bistånd
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

Viktigt: Ladda också ner och skriv ut PDF-filen nedanför. Bifoga den sedan i din överklagan.

 

%d bloggare gillar detta: