Minnesanteckningar från senaste brukarrådet i Sthlm Beroendecentrum

Minnesanteckningar från senaste brukarrådet i Stockholm Beroendecentrum, där vi i Stockholm Brukarförening medverkar.

Mötet hölls 28 februari.

Dessa punkter reste vi under mötet:

Minnesanteckningar från senaste brukarrådet i Stockholm Beroendecentrum, där vi i Stockholm Brukarförening medverkar.

Mötet hölls 28 februari.

Dessa punkter reste vi under mötet:

Alternativ till utskrivning (SBF)
 
SBF har lyft frågan om alternativ till utskrivning från behandling och beskriver
en verksamhet i Grekland (Aten och ev Thessaloniki). Behandlingen riktar sig
till de patienter som har svårt att tillgodogöra sig behandlingen,
högriskpatienter, men där man vill undvika utskrivningens konsekvenser.
Enligt uppgift handlar det om att erbjuda dagliga besök med relativt låg
metadondos, 50 mg. Konstateras att detta är värt att titta på och mer
information ska inhämtas om verksamheten, Daniel och Mikael genomför
detta. Utskrivningar diskuteras i allmänhet och det poängteras att rädslan för
utskrivningar är mycket stor i patientgruppen.  
 
Risk och konsekvensbedömning inför en utskrivning (SBF)
 
SBF lyfter frågan om Risk och konskevensbedömningar som ett led inför ett
eventuellt avslut av behandling för att belysa vilka konsekvenser en
utskrivning får på ett socialt och medicinsk plan. En jämförelse görs med
arbetsmiljölagstiftningen där en konskevensanalys ska göras inför större
förändringar. SBF anser att detta verktyg bör användas för att stärka
patientsäkerheten och för att förbättra patientens situation. SBF förser Daniel
med blanketten för vidare utredning.

Nadja påpekar att all hjälp ska erbjudas patienten för att undvika utskrivning
och att detta görs idag. Det påpekas även att det sjukvården inte är ålagda
att göra en standardiserad konsekvensutredning enligt gällande lagstiftning.
 
I samband med denna diskussion lyfts frågan om spärrtid. Johan från RFHL
vill att sektionen ska arbeta för att få bort spärrtiden.
 
Gunnar från X-Cons lyfter de bristande insatserna från socialtjänsten, vilket
är särskilt tydligt för kvinnorna då det ofta saknas alternativ att välja mellan.  
 
RFHL föreslår ett tydligare ansvar för metadonsektionen för patienter som
skrivs ut ur behandlingen. I nuläget remitteras samtliga utskrivna i samband
med avslut av behandlingskontakten till lokal beroendemottagning för
uppföljning.  
 
Beredskap för åldrande patienter (SBF)
 
SBF lyfter frågan om åldrande patienter, som blir fler och fler. Det kan handla
om att rörlighetsförmågan minskar, demens etc och efterlyser t ex ett mobilt
team som kan sköta dispanseringen av läkemedel då patienten är oförmögen
att besöka mottagningen. I samband med detta beskrivs även en patient som
varit sängliggande m.a.a vinterkräksjuka. Metadonsektionen meddelar att
något mobilt team inte är möjligt men att liknande situationer som ovan
nämnda ska kunna lösas individuellt.  
 
Vad gäller frågan om de åldrande patienterna kan en framtida differentiering
vara nödvändig. Verksamheten bedöms än så länge klara av patienter. En
utveckling av ett specialiserat team kommer att kräva särskild utveckling och
finansiering i samråd med beställare.  
 
I samband med denna fråga lyfter Nadja upp de dödsfall som inträffat inom
behandlingen. Sedan 2011 är det cirka 50 patienter som avlidit. En
genomgång ska göras under våren.  
.
Dagen efter doser (SBF)
 
SBF har lyft frågan om dagen efter doser och undrar om det skett några
förändringar i rutinerna inom verksamheten. Enligt SBF har det kommit
uppgifter från patienter att det är svårare att få återgå till tidigare
hämtningsrutiner efter återfall än tidigare. Nadja meddelar att det inte fattats
något centralt beslut angående detta men att frågan tas upp på
sektionsledningsmötet.
 
Capio Maria lyfts som ett gott exempel där man infört en generell regel om att
man vid återfall under den period man hämtar på apotek får 14 dagar på sig
att visa på drogfrihet utan att medicinen dras in till mottagningen. Kan
drogfrihet inte uppvisas dras medicinen in.