Att spärra sina journaler i TakeCares journalsystem

Journalföring och viktig medicinsk information (VMI) sammanhållen via Take Care-systemet.

Du har rätt att spärra din journal. Ditt samtycke behövs då för att vårdgivaren ska kunna öppna spärren.  M.a.o. det går att spärra och eller stå utanför TakeCares journalsystem.

Vill du hanteras utanför sammanhållen journal -det finns både fördelar och nackdelar att väga in. Du kan läsa mer i broschyren Bättre överblick, ännu  bättre vård – sammanhållen journalföring. Här hittar du info om vad en spärr betyder för dig och dina möjligheter.

Journalföring och viktig medicinsk information (VMI) sammanhållen via Take Care-systemet.

Du har rätt att spärra din journal. Ditt samtycke behövs då för att vårdgivaren ska kunna öppna spärren.  M.a.o. det går att spärra och eller stå utanför TakeCares journalsystem.

Vill du hanteras utanför sammanhållen journal -det finns både fördelar och nackdelar att väga in. Du kan läsa mer i broschyren Bättre överblick, ännu  bättre vård – sammanhållen journalföring. Här hittar du info om vad en spärr betyder för dig och dina möjligheter.

Du kan sedan ladda ned blanketten Spärr i journalsystemet TakeCare, skriva ut, fylla i och lämna över till din vårdgivare. Varje vårdbesök som tex på Akutmottagning SÖS, infektion Karolinska sjukhuset måste få varsin egen begäran från dig om du vill spärra journalutbytet.

Om vården sedan vill ta del av en spärrad vårdgivares journal, krävs din tillåtelse för att de ska få överträda spärren och därefter ta del av den skyddade informationen.

Du har även möjlighet att spärra information i din patientjournal för att den inte skall kunna läsas av personal utanför den enhet spärren avser.

Dels kan du anmäla en spärrbegäran av din Patientjournal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under Övriga tjänster. Har du inte tillgång till dator kan du ringa Spärr och Logg service: 0774-441010.

Några länkar som kan vara bra att ha:

Bestämmelser om patientjournalen finns i flera olika lagar och kan läsas i Svensk författningssamling, SFS, på till exempel riksdagens webbplats.

  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
  • Lag om biobanker i sjukvården (2002:297).
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är den myndighet som har ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården i Sverige.

Bestämmelser om patientjournalen finns i flera olika lagar och kan läsas i Svensk författningssamling, SFS, på till exempel riksdagens webbplats.

Har du frågor om journalsystemet kan du också e-posta mig eller ringa mig på telefonnummer:  08 – 20 80 70 så ska jag försöka svara på dina frågor.

Till sist en liten ordlista.

Logg: När vårdpersonal tar del av en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Man har rätt att ta del av vilka som läst journaluppgifterna.

Nödöppning: Vårdpersonalens möjlighet att ta del av journaluppgifter utan man inte kan ge samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av vårdgivaren.

Patientdatalagen: Lag från 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.

Sammanhållen journalföring: Möjligheten för en vårdgivare att läsa journaluppgifter från en annan vårdgivare direkt på elektronisk väg.

Samtycke: När man säger ja och därmed ger sitt medgivande till att vårdpersonal får ta del av den sammanhållna journalen.

Spärr: Möjligheten att spärra uppgifter som man inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdgivare: Landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal: Person anställd av en vårdgivare för att utföra vård och behandling.

%d bloggare gillar detta: