Nytt centrum inrättas för forskning och utbildning kring beroendefrågor (2012)

Göteborgs universitet skapar ett nytt centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. Centret bygger på det nätverk av forskare och praktiker som funnits sedan 2004, och placeras vid Psykologiska institutionen.

Göteborgs universitet skapar ett nytt centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. Centret bygger på det nätverk av forskare och praktiker som funnits sedan 2004, och placeras vid Psykologiska institutionen.

– Det kommer bli lättare att hitta in till universitetet för dem som har frågor och tydligare för våra samarbetspartners inom t.ex. Västra Götaland vad vi kan bidra med, kommenterar centrets blivande föreståndare Claudia Fahlke beslutet.

Hon har varit med och utvecklat nätverket kring missbruks- och beroendefrågor ända sedan det startade som ett forskningsråd knutet till Beroendekliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nätverket består idag av representanter från Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Sahlgrenska akademin inom universitetet samt Beroendekliniken och kommunernas forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst/GR. Länsstyrelsen är en aktiv samarbetspart.

– Bredden i nätverket har skapat en väl fungerande dialog mellan forskning och praktik. Idag bedriver vi redan kliniknära forskning med tvärvetenskaplig inriktning och svarar löpande på enskilda frågor, inte minst kring vad som är effektiva och evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi arrangerar föreläsningar, konferenser och specialiserade utbildningar för att hjälpa sektorn vara uppdaterad med forskningen, berättar Claudia Fahlke.

Genom centret ska dialogen mellan forskare och praktiker stärkas ytterligare – med stort fokus på tvärvetenskaplig och tillämpad forskning. Bland annat planeras för en forskarskola med doktorander som redan från början går in och arbetar tvärvetenskapligt. Och centrumbildningen ger också bättre möjligheter att få externa forskningsanslag.

– För ett tag sedan granskade utländska experter Sveriges missbruksforskning. De kom fram till att vi är bra på alkohol/narkotika, men gör för lite kring spel- och andra missbruksformer, samt att vi behöver arbeta mer i tvärvetenskapliga forum. Resultaten har föranlett FAS att göra en särskild satsning. Där, bland annat, kommer vårt centrum söka medel, och som centrum bedöms vi förstås som en stabilare part än ett nätverk, tror Claudia Fahlke.

Redan nätverket var unikt i landet; ingen annanstans finns ett så tvärvetenskapligt samarbete med internationella kontakter. Att det nu övergått till centrumbildning har uppmärksammats ända upp till departementsnivå.

– Regeringens enmansutredare kring hur missbruksvården kan förbättras har lagt fram ett sjuttiotal förslag inom åtta olika reformområden, där ett är att det bör etableras centra runtom i landet. Vi lyfts som exempel på hur forskning i samverkan med det omgivande samhället kan utföras.

– Regeringens samordningssekretariat för ANDT-politiken har också kommenterat att vårt centrum kan bli användbart i deras arbete.
Centrumet invigs formellt i januari 2013, exakt datum meddelas senare.

%d bloggare gillar detta: