SBFs stora valenkät

 

Vi har frågat alla partier inför valet 2010 fem narkotikapolitiska frågor.

 1. Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?
   
 2. Vad är partiets inställning till sprutbyten?
   
 3. Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?
   
 4. Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?
   
 5. Hur ser partiet på Socialstyrelsens nya föreskrifter från 1 april där rätten till substitutionsbehandling med buprenorfin (Suboxone, Subutex) inte medges för personer redan beroende av sådana medel, då Socialstyrelsen anser att man inte kan ge läkemedel till läkemedelsberoende?

Om de inte svarat på våra frågor har vi försökt samla in deras åsikter om narkotikapolitik från deras partiprogram. Klicka HÄR för att läsa om partiernas narkotikapolitik

 

Vi har frågat alla partier inför valet 2010 fem narkotikapolitiska frågor.

 1. Vad är partiets inställning till en avkriminalisering av eget bruk?
   
 2. Vad är partiets inställning till sprutbyten?
   
 3. Vad är partiets inställning till sprutrum (liknande sådana som finns i Holland)?
   
 4. Vad är partiets inställning till heroinförskrivning?
   
 5. Hur ser partiet på Socialstyrelsens nya föreskrifter från 1 april där rätten till substitutionsbehandling med buprenorfin (Suboxone, Subutex) inte medges för personer redan beroende av sådana medel, då Socialstyrelsen anser att man inte kan ge läkemedel till läkemedelsberoende?

Om de inte svarat på våra frågor har vi försökt samla in deras åsikter om narkotikapolitik från deras partiprogram. Klicka HÄR för att läsa om partiernas narkotikapolitik

Enkäten har gått ut till: 

 • Vänsterpartiet
 • Socialdemokraterna
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Centerpartiet
 • Folkpartiet Liberalerna
 • Kristdemokraterna
 • Feministiskt Intiativ
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Klassiskt Liberala Partiet

Se svaren nedanför och rösta i vår omröstning Vilket parti har den bästa narkotikapolitiken?
 

Vänsterpartiet

1. Vänsterpartiet driver frågan om avkriminalisering av eget bruk. Möjligheten att ta urinprov blivit huvudskälet till varför kriminaliseringen finns. Polisen har minskat fokus på langningen för att istället jaga urinprover. Proven leder dock sällan till någon hjälp till den som brukar narkotika.

Kriminaliseringen pekar ut människor med problem, och som samhället misslyckats med att stödja, som kriminella. Dessa får en stämpel som stöter ut dem ur samhällsgemenskapen, vilket har ett tätt samband med utvecklingen av tungt missbruk. Man undviker då också i större utsträckning att söka hjälp.

2. Vi är positiva till sprututbytesprogram eftersom de förhindrar smittspridning. Det är också ett bra sätt att få kontakt med personer med missbruksproblem för att motivera och erbjuda hjälp att gå vidare till vård och behandling. Där ska också finnas olika former av annan hälsovård.

3. Vi är skeptiska till de exempel som finns internationellt. Vår bild är man inte erbjuder motivering och hjälp på samma sätt som i de svenska sprututbytesprogrammen. I första hand tycker vi man ska fokusera på att utveckla och sprida sprututbytesprogrammen istället.

4. Vi har inte diskuterat detta tillräckligt, men vi är mycket tveksamma.

5. Om det visar sig att föreskrifterna leder till att man övergår eller återgår till andra former av narkotika är det självklart inte bra. Däremot tycker vi i grunden att det offentliga inte ska underhålla ett missbruk utan man måste då istället fokusera mer på att få dessa personer drogfria.

Socialdemokraterna

1. Vi vill inte avkriminalisera bruket. Det ska vara som idag.

2. Aktiva missbrukare ska beredas möjlighet att leva ett värdigt och sjukdomsfritt liv så långt det bara går, till exempel genom sprutbytesprogram som hindrar smittspridning och som ger möjlighet att komma i kontakt med missbrukaren och erbjuda behandling. Vi vill att alla narkotikamissbrukare ska nås av erbjudande om hjälp och vid behov, vård mot sitt missbruk. 

3. Vi säger nej till detta.

4. Nej, vi tror inte alls på detta.

5. Vi anser att substitutionsbehandling är viktigt. Vi har inte haft anledning att ifrågasätta Socialstyrelsens nya föreskrifter.

Miljöpartiet

1. Vi har inte någon plan på att avkriminalisera bruket. Vi är dock medvetna om stigmatiseringsproblematiken som det inte finns några enkla lösningar på. Stöd, motivation och behandlingsinsatser måste dock ske snabbare än vad som i dag görs. Den paragraf i lagen som ger möjlighet till behandling istället för fängelse behöver också tillämpas i större utsträckning.

2. Utifrån hur situationen ser ut i realiteten är vi positiva till sprutbyten under förutsättning att det parallellt finns motivationsarbete och möjlighet till behandling.

3. Vi är negativa till det. Det skulle vara att acceptera bruket/missbruket och att ge upp försök att från samhällets sida erbjuda motivation och behandling. I förlängningen kan det leda till att människor som missbrukar "överges", vilket inte är vår politik.

4. Vi är negativa till det. För oss är det ett uppgivet förhållningssätt, som vi inte tror på.

5. Det menar vi bör kunna vara möjligt, om kontrollen är strikt, och under förutsättning att motivationsarbete görs parallellt och behandlingsalternativ kan erbjudas.

Moderaterna

1. Moderaterna är ett parti som står för en restriktiv narkotikapolitik med fokus på förebyggande arbete. Samhällets insatser ska fokuseras på att minska tillgången på narkotika genom en restriktiv narkotikapolitik, det preventiva arbetet ska fokusera på att minska nyrekryteringen bland unga och den som har fastnat i missbruk ska få den hjälp och det stöd som behövs för att kunna bryta beroendet.

Den som befinner sig i ett narkotikamissbruk löper mycket hög risk för att drabbas av allvarlig sjukdom, smitta och förtidig död. Inte sällan befinner sig den som fastnat i ett narkotikaberoende även i ett djupt utanförskap. Vi menar att samhällets insatser därför måste fokuseras på att hjälpa individen att komma ur denna destruktiva och farliga situation.

Vi är med andra ord emot avkriminalisering av eget bruk.

2. Moderaterna anser att samhällets uppgift är att hjälpa och stödja individer att bryta sitt beroende, inte att tillhandahålla nya sprutor via landstinget.

De som förespråkar ett sprututbyte menar att sådana program leder till minskad smittspridning och underlättar kontakter mellan socialtjänsten och missbrukare. Vi menar att det inte finns några entydiga forskningsresultat för att sprututbytesprogram faktiskt minskar smittspridningen, dessutom finns det andra och bättre sätt att minska smittspridningen och hjälpa personer ur ett narkotikaberoende. Exempel på sådana insatser är en aktiv uppsökande verksamhet, rådgivning, provtagning och vaccinering.

3. Vi menar att samhällets uppgift är att hjälpa och stödja individer att bryta sitt beroende, inte att tillhandahålla särskilda rum där missbrukare kan ta droger.

4. Vi för en politik som syftar till en väl fungerande och evidensbaserad missbrukarvård med förebyggande insatser, valfrihet och tillgänglighet. Detta är avgörande för att fler ska få det stöd de behöver och komma tillbaka till ett drogfritt liv. Vi tror inte att samhället hjälper en missbrukare att komma ur sitt destruktiva beteende genom att på olika sätt underlätta tillgången på narkotika, exempelvis genom att skriva ut heroin på recept.

5.  Dödsfallen i överdoser där Subutex och Metadon varit inblandat har ökat markant på senare år samtidigt som dödsfallen i heroinöverdoser inte har minskat. Samtidigt rapporterar polisen att det illegala missbruket av Subutex och Metadon har ökat. Det finns därför anledning att vara försiktig med dessa behandlingsformer.

Centerpartiet

1. Centerpartiet anser att det är viktigt att minska tillgången på narkotika, minska antalet personer som prövar narkotika och att fler ska kunna sluta använda narkotika. Det bästa är om ingen börjar knarka – därför behöver det förebyggande arbetet mot narkotika öka och restriktiviteten vara hög. Centerpartiet anser att en avkriminalisering av narkotika skulle minska den restriktiviteten och riskera att fler hamnar i missbruk och är således emot en avkriminalisering.

2. Centerpartiet är för sprutbyte för narkomaner eftersom det motverkar smittspridning utan att antalet narkomaner ökar. Sprututbytesprogram handlar just om att förhindra smitta och sjukdomar och är ingen behandling mot missbruk, till det behövs andra insatser i narkomanvården. Men det ena utesluter inte det andra, det är inget motsatsförhållande.

3. Centerpartiet är emot att införa så kallade sprutrum i Sverige. Våra ställningstaganden bygger på ett smittskyddsperspektiv. Centerpartiet anser inte att man kan argumentera utifrån ett smittskyddsperspektiv för sprutrum eller heroinförskrivning medan man kan göra det för sprutbyten.

4. Precis som med ovanstående fråga handlar även detta för Centerpartiets del om smittskyddsperspektivet. Centerpartiet är inte för heroinförskrivning.

5. Centerpartiet anser att substitutionsbehandling är ett bra sätt att minska lidande och förhindra dödsfall och överdoser. Substitutionsbehandling måste kombineras med annan behandling och handhavande och utskrivning av preparatet måste ske med stor säkerhet så att inte preparat läcker ut på den illegala marknaden.

Folkpartiet Liberalerna

1. Folkpartiet är helt emot det. Att tillåta bruk av narkotika går stick i stäv med den restriktiva narkotikapolitik vi står för. Det skulle göra det svårare att tidigt upptäcka ungdomar på väg in i ett missbruk, eftersom polisen då inte längre skulle kunna kräva att få ta urin- eller blodprov på personer som de misstänker är påverkade. Fler ungdomar skulle därmed riskera att fastna i missbruk.

Tidigare när det var olagligt att ha droger på sig, men inte i kroppen, räckte det att snabbt slänga knarket ifrån sig om polisen kom till en krog där det förekommer mycket droger. Även om polisen kunde se att människor var narkotikapåverkade kunde de inte ingripa, eftersom själva bruket inte var olagligt. Den situationen vill vi inte ha tillbaka.

2. Vi är positiva till att missbrukare ska kunna byta använda sprutor mot nya. På det sättet minskar man risken för spridning av hiv, gulsot med mera utan att underlätta för missbrukare. Vi tycker att varje landsting ska kunna besluta om sprutbytesverksamhet, på två villkor. Verksamheten måste utformas så att den kan utvärderas vetenskapligt, och den måste ha tydlig koppling till vård och erbjudanden om avgiftning och behandling. På det sättet blir sprutbytet inte bara en åtgärd mot smittspridning, utan också en möjlighet att hjälpa missbrukare att få ett bättre liv och komma ur sitt beroende.

3. Vi är emot. Eftersom narkotikainjicering är olaglig skulle det försätta både polis och vårdpersonal i en besynnerlig situation.

4. Det är vi emot.

5. Vi ställer oss bakom Socialstyrelsens bedömning utifrån nuvarande kunskapsläge. De som fastnat i ett läkemedelsmissbruk behöver få stöd att ta sig ur det missbruket.

Kristdemokraterna

1. Vi vill inte avkriminalisera eget bruk. Vi behöver en restriktig narkotikapolitik.

2. Det finns delade meningar i frågan inom partiet men det formella beslutet innebär att partiet är emot sprutbyten.

3.  Vi är emot sprutrum.

4. Vi är emot förskrivning av heroin.

5. Socialstyrelsen är myndighet inom området och har tillgång till landets ledande expertis. Vi har som parti inte någon anledning att ifrågasätta deras föreskrifter.

Feministiskt initiativ

Hej vi svarar på era frågor på detta sätt och hoppas det är ok.

Fi har en restriktiv drogpolitik och vi är  tveksamma till sprutbytesprojekt. Samhället behöver olika metoder och mer kunskap om droger och och behandling för att bli drogfri och dessa ska bygga på ett genusperspektiv.

Piratpartiet

Vi är öppna för samtliga förslag nedan. Men det beror å andra sidan på att vi inte har någon egen drog- och medicinpolitik. Vi har valt att fokusera på ett antal frågor som vi har en rimlig chans att få igenom, och måste då lämna övriga frågor till koalitionen vi går in i. Vi kommer därför att ta deras politik på området som vår egen under mandatperioden.

(Samma sak gäller förstås för alla partier utom S och M, att man bara kan få igenom ett fåtal frågor. De andra låtsas bara inte om det.)

.Sverigedemokraterna

1. Vår inställning till detta är negativ då vi inte vill tillåta ytterligare en drog i samhället. Det är viktigt att det är förbjudet för att sända ut rätt signaler och för att man lättar ska kunna komma åt dem som nyttjar detta.

Övirga frågor har vi tyvärr inte tagit ställning till.

Klassiskt Liberala Partiet

1. Klassiskt liberala partiet förespråkar en avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Vår utgångspunkt är att människor ska få göra vad de vill så länge de inte skadar någon annan. Droger innebär risker, men vilka risker man tar med sitt eget liv har ingen annan rätt att bestämma. Att skydda medborgarna från deras egna beslut är därför ingen legitim uppgift för staten.

Vi tror även att en förbudspolitik är direkt skadlig, inte bara för brukarna, utan även för samhället.

Först och främst drabbas missbrukarna. Förbudspolitiken leder till att medlen de är beroende av blir oerhört dyra och för att finansiera missbruket krävs extraordinära inkomster. För missbrukare som inte är rockstjärnor eller börsklippare är kriminalitet och prostitution ofta de enda alternativen. Trots de höga priserna finns det inte heller några kvalitetsgarantier för drogerna som köps på gatan, utan de kan innehålla vilka gifter som helst.

Och kriminalitetens offer är många. Människor som drabbas av inbrott får sina hem länsade på tillgångar och berövas känslan av integritet och trygghet. Väpnade rån ger butikspersonal psykiska men för livet. Den svarta marknaden för narkotikaklassade preparat är också en födkrok för den organiserade brottsligheten som hotar rättssamhället.

Men det slutar inte där. Den kanske allra värsta konsekvensen av den repressiva drogpolitiken är oron och instabiliteten i producentländerna. Narkotikasyndikat med egna arméer sprider skräck och hotar demokratins ställning. Korruptionen inom rättsväsendet blir nästan omöjlig att bekämpa och undergräver tilltron till rättsstaten. Dessutom används inkomsterna som drogerna genererar i vissa länder till att finansiera terrorism. Inget av detta skulle vara möjligt om ex opiumvallmo behandlades som kaffebönor eller vilken råvara som helst.

2. Även om Klassiskt liberala partiet är emot ökade utgifter inom offentlig verksamhet är vi positiva till sprutbyten. Kritiker till förslaget menar att man uppmuntrar narkomaner att fortsätta sitt missbruk, vi menar att det minimerar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar, orsakade av delade nålar. Att då erbjuda rena nålar är mer humant och mer kostnadseffektivt än att behandla hepatit och HIV.

Ska man ha en lag som förbjuder människor att ta droger (som vi förvisso är emot) är det extra viktigt att erbjuda hjälp till de narkomaner som behöver hjälp med sitt missbruk. Sprutbyten är en sådan hjälp.

3. Vi anser att det ska ligga i sjukhusens, och vårdcentralernas, egna prioriteringar att investera i sprutrum, och ska inte finnas något hinder om man vidtar sådana åtgärder.

4. Vi är positivt inställda till heroinförskrivning, om det visar sig att kostnaderna i offentlig vård kan motiveras i förhållande till minskat missbruk samt minskad kriminalitet. I grunden måste dock läkarna och patienterna, i samråd, besluta om vad man tror är den bästa vägen ut ur ett beroende.

5. Vi anser att det är läkarna, och inte Socialstyrelsen, som ska besluta hur de bäst hjälper sina patienter. Vad de beslutar tar vi inte ställning till.

Till sist vill vi förtydliga att Klassiskt liberala partiet inte förespråkar narkotikabruk, utan vill att individen själv ska kunna ta detta beslut utifrån dennes behov och preferenser.

Vi tror att en förbudspolitik först och främst drabbar missbrukarna, vilket vi skrev ovan. Vi har som princip att minska offentliga utgifter och offentliga funktioner, men detta ska inte gå ut över människor.

Vi tror att ett samhälle där engagemanget mot missbruk kommer underifrån, där frivilliga hjälporganisationer och vårdpersonal ges den frihet de behöver, effektivare kommer stå emot missbruk och bättre hjälpa folk med problem.

%d bloggare gillar detta: