Rapport från MOB’s Sverige mot Narkotika (Arkiv från 2005)

Svenska Brukarföreningen var en av många organisationer som deltog i Västerås 16 och 17 mars på mässan ”Sverige mot narkotika” ett årligt återkommande evenemang arrangerat av MOB (mobilisering mot narkotika) och regeringens narkotikasamordnare, Björn Fries. Mässdeltagare var bland andra, Polis, intresseorganisationer, klientstyrda föreningar samt behandlingsföretag som på mässan informerade om sin verksamhet.

Svenska Brukarföreningen var en av många organisationer som deltog i Västerås 16 och 17 mars på mässan ”Sverige mot narkotika” ett årligt återkommande evenemang arrangerat av MOB (mobilisering mot narkotika) och regeringens narkotikasamordnare, Björn Fries. Mässdeltagare var bland andra, Polis, intresseorganisationer, klientstyrda föreningar samt behandlingsföretag som på mässan informerade om sin verksamhet.

Under de två dagar mässan pågick arrangerades även en två dagars konferens/seminarium som bestod i ett stort antal expertpaneler. I den panel som avhandlade och debatterade ”läkemedelsassisterad behandling – regler, forskning, praktik” satt förutom Svenska Brukarföreningens ordförande Berne Stålenkrantz, Abit Dundar utredare Socialstyrelsen, överläkare Johan Kakko (biträdande sektionschef för metadonsektionen i Stockholm), Christer Ståhl (behandlingskonsulent Karlstad kommun), Christer Karlsson (ordförande KRIS, kriminellas revansch i samhället), ), Kenneth Olsson (polisinspektör i Uppsala). Moderator var Ulf Malmström från Socialstyrelsen. Diskussionsupplägget gick till så att deltagarna gavs fem minuter vardera för anförande där dom gavs tillfälle att delge ståndpunkter och visa på erfarenheter. Utifrån detta startade diskussionen. Om svenskarna i de flesta frågor tycker lagom, kan se två sidor av saken och att politiska ställningstaganden ofta grundar sig på sunt förnuft så är narkotikapolitiska frågor ett ämne som får dom mest förnuftstrogna dogmatikerna att känna med hjärta och mage och inte sällan se rött, eller snarare, svart eller vitt.

I frågan som rör läkemedelsassisterad behandling fanns å ena sidan läkare med lång erfarenhet av att behandla människor med metadon och Subutex samt Svenska Brukarföreningen vars medlemskollektiv har egen erfarenhet av dessa preparat, dels polisen med uppgifter om läckage av Subutex. Klientorganisationen KRIS som är motståndare till substitutionsmedicinering talade inte om metadon och Subutex som läkemedel utan tycker preparaten är ”knark” med staten som leverantör. Abit Dundar, utredare på Socialstyrelsen och den som bland andra tagit fram de nya föreskrifterna om läkemedelassisterad behandling vid opiatberoende berättade lite om vad dom innebär.

Att det nu står varje landsting fritt att ansöka om licens hos Socialstyrelsen om att starta verksamhet med läkemedelsassisterad behandling innebär att alla med ett problematiskt opiatberoende som oftast leder till döden ifall behandling med Metadon eller Buprenorphine inte ges får nu via dessa preparat möjligheten till ett värdigt liv. Dundar berättade att det nu ligger ett femtiotal ansökningar om licens hos Socialstyrelsen om att starta behandling. Polisen och deltagare i publiken, företrädesvis socialsekreterare tyckte att det redan nu är ett stort problem med läckaget av Subutex och man är rädd för att det ska öka i samband med att fler program startar upp. Det är just på grund av läckaget som man nu med de nya föreskrifterna gått in och reglerat förskrivningen av Subutex, förklarade Abit Dundar Kriterierna för att få Subutex är nu desamma som för metadon (där reglerna snarare luckrats upp), dokumenterat opiatmissbruk i två år och annan behandling prövad. Dessutom får endast psykiatriker som är knutna till beroendevården förskriva Subutex mot tidigare då ee allmänläkare kunde skriva ut Subutex vid diagnosen heroinism. Om läckaget tyckte vår ordförande: det tyder på ett behov som landstingen ännu inte lyckats att tillgodose, något som för övrigt priserna på svarta marknaden visar. I norra Sverige där drogfri behandling länge varit den enda accepterade behandlingen är priset för 8 mg Subutex 800 kronor. Berne berättade att en kille varit i så desperat behov av behandling att han flugit hela vägen till Paris för att få ett recept utskrivet! Somliga i publiken menade på att Subutex som det under fredagens konferens kom att fokuseras mycket på, inte hjälper eftersom patienter inte blir drogfria och skrivs ut ur programmen.

Svenska Brukarföreningen ansåg att man bör fokusera på att substitutionsmedicinering
räddar liv. Det finns en överdödlighet bland injektionsmissbrukare på 63% jämfört med
normalbefolkningen! Att människor kastas ur programmen beror på enligt vårt förmenande de höga krav som ställs på drogfrihet.

En man från Kalmar hade hört att bruk av Subutex resulterat i att heroin introducerats. Han
lade för säkerhets skull till att han inte hade några belägg för detta. Johan Kakko, läkare som behandlat många patienter med Subutex och som forskat kring dessa preparat, berättade att människor som i många år använt sig av opiater drabbas av kronisk så kallad craving, med andra ord uppstår ett konstant sug efter opiater. Denna konstanta abstinens gör att drogfri behandling kan fungera en tid men att det gör det svårt att sluta använda opiater för gott. Men nya rön visar att stamcellerna i hjärnan kan ”repareras” eller nybildas och att man efter en tids vila med medicin kan upphöra med behandlingen. Kakko fick kritik för att han anser 16 mg vara en för låg dos för vissa patienter. Personal från ”Kurage” ett Subutexprogram i Karlstad berättade att deras patienterna högst ges 16 mg. ”Högre doser riskerar bara att läcka till marknaden”! Kakko replikerade att människor med ett mångårigt opiatmissbruk kan behöva upp till 32 mg. (I Usa ger en läkare patienterna upp till 64 mg!) Att de äldsta heroinisterna är i behov av högre doser är något som många av Brukarföreningens medlemmar har egen erfarenhet av.

Paneldiskussionen visade på stora motsättningar mellan de organisationer och föreningar som i åratal velat hålla fast vid gamla drogfria behandlingsmodeller och nya strömningar som vill pröva andra former för vård och behandling. Ett plumpt påhopp kom från Krister Karlsson, Kris. Han använde sina fem minuter till att citera ett email som Berne Stålenkrantz skickat som svar på ett. Det lämnade en fadd eftersmak som yttrade sig i en besvärande tystnad från publiken. Bernes anförande följdes av varma applåder från publiken.

Svenska brukarföreningen har alltid tagit ställning för valfrihet, pluralism och mångfald. Vi
tycker att KRIS gör ett bra jobb, liksom, FMN, RNS och RFHL med flera. Tror någon av
Svenska Brukarföreningens medlemmar att kyrkan är lösning på deras problem så lotsar vi
dem vidare. Ingen behandling/rehabilitering är dålig så länge den fungerar och ger ett värdigt liv för individen, och det ligger på dom att formulera vad som är bra vård och behandling. Det finns idag ett stort antal klientdrivna organisationer som arbetar för samma mål, att förbättra villkoren för våra kamrater. Att då vissa lierar sig med organisationer/föreningar med extrema särintressen och konsekvent hävdar att rena sprutor och läkemedelsassisterad behandling endast är av ondo är något som Svenska Brukarföreningen ställer sig frågande inför.

%d bloggare gillar detta: