04-17-09-Remissvar-Läkemedelsverket-förskrivningsrätt på diagnos opiatberoende

Svenska Brukarföreningens svar på Remiss dnr:581:2004/47097

Svenska Brukarföreningen arbetar efter målsättningen ”Normalisering”. Vi motsätter oss också all form av repression gentemot de människor vi företräder. 

Ifall och om detta förslag implementeras, så kommer det bli negativa konsekvenser inom vårt medlemskollektiv. Den yttersta konsekvensen blir fler onödiga dödsfall. Vi kan alla tolka dessa konsekvenser på olika sätt. Svenska Brukarföreningen däremot ser de nya föreskrifterna som ytterliggare en form av repression mot de opiatberoende. Heroin finns idag i så gott som alla städer i Sverige. Däremot erbjuds organiserad substitutions-behandling endast i de större städerna. Vi vet att Ulleråker har ca 200 patienter som bor på olika orter och som via sina landsting fått utomlänsremisser godkända och betalda. Dessa brukare tillhör en liten priviligerad grupp av de opiatberoende. Men detta är endast toppen på ett isberg, Svenska Brukar-föreningen får dagligen samtal från förtvivlade kamrater och eller från deras anhöriga som gråter över att dom själva eller deras älskade, oftast deras barn nekas denna behandling. Substitutionsbehandling är den enda väl fungerande behandling av opiatberoende. Vi vet även att rapporten som docent Peter Krantz (medicinalverket Lund) publicerade i våras visade på en fyrdubbling av narkotikadödligheten. Med den rapporten i åtanke så anser Svenska Brukarföreningen att föreskriften istället skulle verka åt det andra hållet, alltså att läkare runt om i landet ska få förskriva detta läkemedel som både minskar narkotikamissbruket men det viktigaste är att färre skulle gå en för tidig död till mötes. Så till vida man inte bygger ut en fungerande narkomanvård med tillgänglig förskrivande läkare kopplad till den överallt i landet. Inte som nu, ett landsomfattande och växande heroinbruk, men bara program där förskrivningsrätt då finns kopplad till läkare i de största städerna. Sker inte denna utbyggnad av tillgängligheten till dessa mediciner, så kan inte Svenska Brukarföreningen acceptera detta förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Vi hänvisar ytterligare till Remissvaret angående substitutionsbehandling, Socialstyrelsen, dnr: 74-1527/2004-04-28. 

Vi får aldrig glömma att metadon- och Subutexbehandling i det yttersta handlar om att rädda människoliv. I fokus för alla frågor om förändringar måste alltid människan stå. Mår de människor som berörs av förändringar inom en vårdform bättre av den, påverkas de som berörs på något sätt. Med det som utgångspunkt kan det inte vara så svårt att ta de rätta besluten Vad Svenska Brukarföreningen ser är att det på de flesta orter råder en förhäxande syn som alltid beror på okunskap om denna effektiva behandling. Vi hör dagligen på området ang invandring att de farligaste och det som i förlängning leder till rasism och diskriminering är just okunnighet, ”ignorance”. Varför är detta tillåtet i synen på just narkomaner, när ledordet för alla andra människor är ord som jämlikhet och jämställdhet.

Sverige lider brist på dessa specialister som det talas om i förslaget och ska vara de som får förskriva dessa läkemedel. Hur ska det gå till ute i landet när inte ens de städer som i dag har metadonbehandling kan hitta kompetenta läkare? Det finns inte många läkare i Sverige som både är psykiatrier och experter på missbruksvård, de allra flesta arbetar i Stockholm, Lund, Malmö och i Uppsala.

Förslaget kommer att begränsa antalet patienter som kan komma ifråga. Landsting och/eller kommuner har inte de ekonomiska förutsättningarna att bygga ut narkomanvården så att den kan härbärgera denna behandling. Detta blir i förlängningen en diskriminering mot gruppen opiatberoende, alltså man kan ha oturen att vara född inom fel landsting eller i fel kommun. Läckaget alla talar om visar endast på ett behov av mer behandling och den är i dag skriande. 90% av de heroinberoende har ännu ej fått tillgång till denna behandling. Bryter inte detta förslag mot allas lika rätt att få evidensbaserad sjukvård, oavsett geografisk tillhörighet? Vi tycker att förslaget är dåligt eftersom det begränsar den fria förskrivningsrätten, förslaget minskar rätten till behandling för den mest utsatta grupp av människor i dagens Sverige. Det blir ett moment 22. Istället för en ökad tillgänglighet av dessa mediciner, kommer tillgängligheten försvåras för många. Detta får i sin tur negativa konsekvenser för hela samhället i form av: Ökad brottslighet, ökat narkotikamissbruk, ökad prostitution och misär. Tänk på: Detta kan drabba dig, dina barn, syster, bror eller annan närstående.